Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sinoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Kuruluş amacı Türk Tarihini ve Kültürünü Çince kaynaklardan yararlanarak araştırmak olan Sinoloji,  Çin’i konu edinen bir bilim dalıdır. Sinoloji Anabilim Dalı Doktora Programında Çin dili, tarihi, edebiyatı, felsefesi ve Çin kültürü ile ilgili ileri düzey dersler verilerek öğrencinin, yüksek lisans düzeyinde uzmanlaştığı konuda özgün eserler verebilir, Sinoloji alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayabilir bir araştırmacı olması sağlanır

Programın Amacı

Çin dili, tarihi, toplumu, ekonomisi, siyasi geçmişi, felsefe ve düşünce sistemleri ile bilim ve edebiyat alanlarında uzmanlaşmış, bilimsel düşünme becerisi olan, bilgi ve teknolojileri etkili kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi olan, Sinoloji alanında özgün eserler vererek alana ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan araştırmacı ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli akademisyenler yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çin dili, Çin kültürü, Çin tarihi, Çin edebiyatı hakkında bilgi birikimine sahip olur. Bu kuramları değerlendirir, karşılaştırır ve tartışır. Sinoloji araştırmalarının sorunlarını tanımlayabilir, anlatabilir ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir. Sinoloji alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
PY1. Yüksek Lisans Yeterliklerine dayalı olarak Çin Dili ve Kültürü alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur, derinlemesine bilir.
PY2. Çin Edebiyatına ait eserleri klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir, karşılaştırır, tartışır ve yazılı olarak sunar.
PY3. Çin Edebiyatına ait edebi türlere ve edebi eserlerin ortaya konulmasına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmelere ilişkin detaylı bilgiye sahip olur.
PY4. Çin Tarihinin evrelerini ve bunların ayırt edici özellikleri bilgi sahibi olur ve derinlemesine tartışır.
PY5. Çin Tarihi ile ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve derinlemesine tartışır.
PY6. Araştırma, çözümleme ve sentez yapabilme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerisine sahip olur. Akademik sunum metni hazırlayarak, araştırmalarını bir bütün içinde yazılı olarak sunabilme becerisi kazanır.
PY7. Sunum metinlerini akademik yazım kurallarına uygun makale haline getirme yetisine sahip olur. Çinceyi bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilme becerisini geliştirir.
PY8. Yaşam boyu öğrenme davranışını pekiştirir. Disiplin içi ve disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, takım çalışması Yapabilme ve bilgiyi paylaşabilme becerisi kazanır.
PY9.Bir yabancı toplumun her alandaki tarihsel gelişimini izler. Edinilen yeni bilgilerin ve farklı bakış açılarının ışığında, farklı toplumları karşılaştırmalı olarak inceleyebilir.
PY10.Sinoloji alanı için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır. Sinoloji araştırmalarının sorunlarını tanımlayabilir, anlatabilir ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
PY11. Çin Dili ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY12. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY13.Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY14. Verilen sorumlulukları yerine getirip getirmemesine ve başarı seviyesine göre öğrenme yetkinliği tespit edilip eksikler giderilir, çalışmalarına destekler sağlanır.
PY15.Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PY16.Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
PY17. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak, alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PY18. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasına ve Çince yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilerek bilime ve sanata kazandırılmasına katkıda bulunur.
PY19.Sinoloji alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
PY20. Disiplin içi ve disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, takım çalışması
PY21. Bir yabancı toplumun her alandaki tarihsel gelişimini izler. Edinilen yeni bilgilerin ve farklı bakış açılarının ışığında, farklı toplumları karşılaştırmalı olarak inceleyebilir.
PY22. Sinoloji alanı için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
PY23. Sinoloji araştırmalarının sorunlarını tanımlayabilir, anlatabilir ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir
PY24. Öğrendiği bilgiyi kullanabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
PY25. Bilgi teknolojilerini hem öğretim planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
PY26. İkinci bir yabancı dili kullanabilme becerisi edinir.
PY27. Disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışması yapar.
PY28. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
PY29. Çin Dili ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY30. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale
PY31. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasına ve Çince yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilerek bilime ve sanata kazandırışmasına katkıda bulunur.
PY32. Sinoloji alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
PY33. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY34. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sinoloji Anabilim Dalı Doktora Programından mezun olan öğrenciler,  Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda görev alabildiği gibi;  çeşitli üniversitelerin Sinoloji alanı ile ilgili olan bölümlerinde de akademik personel olarak çalışabilmektedirler.                                                                                                                                                                         

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

   Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına