Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sinoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Kuruluş amacı Türk Tarihini ve Kültürünü Çince kaynaklardan yararlanarak araştırmak olan Sinoloji,  Çin’i konu edinen bir bilim dalıdır. Sinoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Çin dili, tarihi, edebiyatı, felsefesi ve Çin kültürü ile ilgili ileri düzey dersler verilerek, öğrencinin alanında uzmanlaşması sağlanmaktadır.

Programın Amacı

Çin dili, tarihi, toplumu, ekonomisi, siyasi geçmişi, felsefe ve düşünce sistemleri ile bilim ve edebiyat alanlarında bilgi sahibi, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, bilgi ve teknolojilerini etkin olarak kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, Sinoloji alanında akademisyen, araştırmacı ve dil uzmanı olarak görev yapacak nitelikli uzmanlar yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çince metinlerini inceleme ve değerlendirme becerileri kazanır.  Çin dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı hakkında bilgi birikimine sahip olur. Çince okuma, yazma ve konuşma becerisini geliştirerek dili ustalıkla kullanmada uzmanlaşır. Çin dili ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY1. Lisans Yeterliklerine dayalı olarak Çin Dili ve Kültürü alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur, derinlemesine bilir. Çin Edebiyatına ait eserleri klasik ve çağdaş edebi eleştiri kuramları doğrultusunda değerlendirir, karşılaştırır, tartışır ve yazılı olarak sunar.
PY2.Çin Edebiyatına ait edebi türlere ve edebi eserlerin ortaya konulmasına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmelere ilişkin detaylı bilgiye sahip olur. Çin Tarihinin evrelerini ve bunların ayırt edici özelliklerini bilir ve derinlemesine tartışır.
PY3.Çin Tarihi ile ilintili tarihsel, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve ekonomik olayları değerlendirir ve derinlemesine tartışır. Çin Tarihini Sinoloji’nin yöntemleriyle araştırır ve değerlendirir.
PY4.Çin Düşünce Tarihinin evrelerini ve bunların ayırt edici özelliklerini bilir ve derinlemesine tartışır. Çin Düşünce Tarihi alanına ait eserleri dönem özelliklerine göre araştırır, inceler ve değerlendirir. Çin Dili’nin farklı amaçlarla ve biçimlerde –günlük dil, resmi dil, edebi dil, bilimsel dil vb.- inceliklerini kavrar, sözlü ve yazılı olarak ustalıkla kullanılmasında uzmanlaşır.
PY5.Çince okuma, yazma ve konuşma becerisini geliştirerek dili ustalıkla kullanmada uzmanlaşır. Çince im bilgisi ve sözcük dağarcığını geliştirerek, özgün ifade biçimlerini öğrenir.
PY6.Araştırma, çözümleme ve sentez yapabilme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerisine sahip olur. Akademik sunum metni hazırlayarak, araştırmalarını bir bütün içinde yazılı olarak sunabilme becerisi kazanır.
PY7.Sunum metinlerini akademik yazım kurallarına uygun makale haline getirme yetisine sahip olur. Çinceyi bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilme becerisini geliştirir. Yaşam boyu öğrenme davranışını pekiştirir.
PY8.Disiplin içi ve disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, takım çalışması Yapabilme ve bilgiyi paylaşabilme becerisi kazanır. Bir yabancı toplumun her alandaki tarihsel gelişimini izler. Edinilen yeni bilgilerin ve farklı bakış açılarının ışığında, farklı toplumları karşılaştırmalı olarak inceleyebilir Sinoloji alanı için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
PY9.Sinoloji araştırmalarının sorunlarını tanımlayabilir, anlatabilir ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir Öğrendiği bilgiyi kullanabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır. Bilgi teknolojilerini hem öğretim planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır. İkinci bir yabancı dili kullanabilme becerisi edinir.
PY10. Çince metinlerini inceleme ve değerlendirme becerileri kazanır. Bu yolla dil becerilerini geliştirir. Çince metinleri Türkçeye ve Türkçe metinleri Çinceye doğru ve etkili bir biçimde çevirir.
PY11. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
PY12. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY13.Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışması yapar.
PY14. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY15. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
PY16. Çin Dili ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY17.Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasına ve Çince yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilerek bilime ve sanata kazandırılmasına katkıda bulunur.
PY18.Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
PY19.Yaşam boyu öğrenme davranışını pekiştirir.
PY20. Disiplin içi ve disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, takım çalışması Yapabilme ve bilgiyi paylaşabilme becerisi kazanır.
PY21. Bir yabancı toplumun her alandaki tarihsel gelişimini izler. Edinilen yeni bilgilerin ve farklı bakış açılarının ışığında, farklı toplumları karşılaştırmalı olarak inceleyebilir.
PY22. Sinoloji alanı için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
PY23. Sinoloji araştırmalarının sorunlarını tanımlayabilir, anlatabilir ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir.
PY24. Öğrendiği bilgiyi kullanabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
PY25. Bilgi teknolojilerini hem öğretim planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
PY26. İkinci bir yabancı dili kullanabilme becerisi edinir.
PY27. Disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışması yapar.
PY28. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
PY29. Çin Dili ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY30. Çevirileriyle Türk eserlerin yurtdışında tanınmasına ve Çince yayınlanmış eserlerin Türk diline çevrilerek bilime ve sanata kazandırışmasına katkıda bulunur.
PY31. Sinoloji alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
PY32. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
PY33. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sinoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler,  Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda görev alabildiği gibi;  çeşitli üniversitelerin Sinoloji alanı ile ilgili olan bölümlerinde de araştırmacı ve uzman olarak çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.