Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Barış ÖVGÜN

Tanıtım

Siyaset Bilimi ile ilgili bilimsel araştırmalar - incelemeler yapmayı, Türkiye ve Dünya siyaseti konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne bağlı bir bilim dalıdır. Programa bağlı dersler, Sosyal ve Siyasal Bilimler Anabilim dalına bağlı olan; Anayasa, Siyasal Davranış, Siyasal Teori, Sosyoloji, Türk Siyasal Tarihi bilim dalları öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Yüksek lisans programı, tezsiz ve tezli olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tezli yüksek Lisans, toplam 21 kredi ders ve 1 seminer dersinin bitirilmesi gerekir. Tezsiz Yüksek Lisans ise, toplam 30 kredi ve 1 dönem projesi bitirilmesi gerekir.

Programın Amacı

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı'nın öncelikli hedefi, programa kabul edilen öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmektir. Öte yandan, öğrencilerin Türkiye ve Dünya siyasetinde olup bitenleri daha iyi anlamalarına ve farklı alanlarda uzmanlaşmalarına imkan verecek bilimsel bir temel edinmeleridir. Bunun için, siyasal düşünceler tarihi, siyasal teoriler, devlet kuramları, Türk siyasal hayatı, anayasa hukuku, sosyoloji ve siyasal antropoloji alanlarında zengin bir eğitim programı sunulmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler, Siyaset Bilimi alanındaki kuram ve uygulamalar hakkındaki bilgileri derinleştirir; yeni kavram, kuram ve uygulama bilgisine ulaşırlar. Farklı disiplinlerin Siyaset Bilimi yaklaşımlarını ele alarak disiplinler arası bir bakış açısı ile analiz ederler. Bunların yanı sıra, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler.
PY1. Siyaset Bilimi'nin temel ayakları olan, İnsan Davranışları, Anayasa, Sosyoloji, Siyasal Teori, Türk Siyasal Hayatı alanlarında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgiye sahiptir
PY2.Siyaset Bilimi'nin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramayı sağlamaktır.
PY3. Siyaset Bilimi'nin temel ayakları olan, İnsan Davranışları, Anayasa, Sosyoloji, Siyasal Teori, Türk Siyasal Hayatı alanlarında sahip olduğu kuramsal,tarihsel,güncel ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilmek,
PY4. Siyaset Bilimi alanına dair bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek ve eleştirel bakabilmek
PY5. Siyaset Bilimi'ne dair bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yolları geliştirmek, sorunu çözmek, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilmek
PY6. Akademik düzeyde sunum, görüşme, müzakere gibi süreçlerde ve panel, proje, konferans gibi etkinliklerde hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu tip çalışmalara etkin katkı sunabilmek.
PY7. Siyaset Bilimi alanına ilişkin kuramsal ve pratik gelişmeleri takip ederek, edinilmiş olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilebilmek
PY8. Ulusal ve Uluslar arası yayınları takip ederek, ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
PY9. Siyaset Bilimi alanında makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra mikro düzeydeki alt alanlar (alan/bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelebilmektedir.
PY10. Siyaset Bilimi alanındaki konularda ulusal ve Uluslar arası kişi ve kuruluşları (kamu kurumları, özerk kurumlar, uluslar, Uluslar arası bölgesel örgütler, v.b) gerektiğinde çözüm önerileri de üreterek yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bilgilendirebilmek ve aktarabilmek.
PY11. Sosyal bilimler genelinde ve Siyaset Bilimi disiplini özelinde gördüğü müfredat temelinde aldığı derslerin her aşamasında bilimsel ve etik değerlere özen göstermek.
PY12. Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

: Üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.