Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk İslâm Edebiyatı (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı Doktora Programı.

Programın Amacı

Türklerin İslâm dinini kabulü sonrası oluşan edebî birikimi ve bubirikimi oluşturan yazar ve şairleri, bilimsel metotlara uygun bir şekilde,yeni nesillere tanıtacak ve bilimsel bilgi üretimi yapabilecek akademikyeterliğe sahip bilim insanları yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimdeyaklaşabilme ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahipolur.  Alanındaki güncel ve ileridüzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyindederinleştirir ve yeni bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. Bilimeyenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemibir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla ulusal ve uluslararasıdüzeyde bilime katkıda bulunur.
Yüksek Lisans yeterliklerinin devamı olarak, Türk-İslâm Edebiyatı alanında uzmanlık düzeyinde teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olma.
Alanla ilgili kaynak eserleri (Arapça-Farsça ve Osmanlı Türkçesi) inceleyebilecek dil ve literatür bilgisine sahip olma.
Alanla ilgili klâsik metinleri, kullanılan kavramları ve bunların dilini doğru olarak öğrenme.
Türk-İslâm Edebiyatı sahasında ilmî bir anlayışa sahip olma ve bilimsel bir perspektif geliştirebilme.
Türk-İslâm Edebiyatı metinleri üzerinde yapılan şerh çalışmaları hakkında bilgi sahibi olma.
Türk Edebiyatının üç ana kolu olan Divan, Tekke ve Halk Edebiyatları hakkında bilgi sahibi olma.
Tasavvuf edebiyatı metinlerini doğru anlayabilecek seviyede Tasavvuf ilmî ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma.
Edebî metinlerdeki dinî-edebî mazmunlar hakkında yeterli bilgi seviyesine ulaşma.
Türk-İslâm Edebiyatı alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgilere dayalı olarak doktora düzeyinde bilimsel çalışma yapabilme.
Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilme.
Alanla ilgili metinleri doğru olarak anlayabilecek düzeyde temel İslâmî bilgilere sahip olma.
Edebiyat din ilişkisini ve bunun kültürel ve toplumsal hayatımızdaki yansımalarını ve etkilerini doğru bir şekilde tespit edebilme.
Türk-İslâm Edebiyatı alanındaki bir konuyu, eseri veya eser sahibini bilimsel metotlara uygun olarak araştırabilme ve sonuçlarını ilmî metotlar dâhilinde yazılı ve sözlü sunabilme.
Alanla ilgili temel kaynakları tanıma; bunlardaki bilgileri, bilimsel verilere uygun olarak tespit, tasnif, tahlil ve tenkit edebilme.
Batı dillerinden en az birisini, alanla ilgili yurt dışında yapılan çalışmaları takip edebilecek düzeyde bilme.
Klasik Osmanlı Türkçesi metinlerini ilmî usullere göre neşredebilecek düzeye ulaşma.
Türk İslâm Edebiyatı alanında yapılan metin şerhlerini, bunların metotlarını tanıma ve bunları kendi çalışmalarında kullanabilme.
Edebî eserlerde kullanılan dinî-edebî mazmunları tanıma ve bundan hareketle bilimsel yorumlar yapabilme.
Alanla ilgili çalışmalarda Türkçe’yi doğru, ilmî ve edebî bir şekilde kullanabilme.
Edebî metinlerin dayandığı ana kaynakları ve beslendiği konuları doğru bir şekilde tespit edebilme ve buna göre bilimsel bilgiler üretebilme.
Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/ uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak sunabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Türk İslam Edebiyatı doktora programınıbitirenler, “bilim doktoru” unvanı alıp, eğitim ve din hizmetleri alanındagörevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyatFakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî Bilimlergibi diğer fakültelerde de araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretimüyesi olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına