Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Melek Melahat FIRAT

Tanıtım

Öğretim faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yürüten Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanları başta olmak üzere küresel siyaset ve bölgesel çalışmalar gibi alanlarda bilimsel araştırmalar ile incelemeler yapmayı ve bu alanlarda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler. Program bünyesindeki dersler, temelde Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte; fakat farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin ve uzmanların da katkı sunabildikleri bir program özelliğini taşımaktadır. 

Programın Amacı

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans programı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanlarına ilişkin bilginin derinleştirilmesini ve disiplinler arası bir çalışma alanının yaratılmasını hedeflemektedir. Söz konusu alanlarda yürütülen temel derslere ek olarak, Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri, küresel siyaset, Türk Dış Politikası ve bölgesel çalışmalar gibi alt çalışma alanlarını kapsayan dersler ile öğrencilerin tarihsel ve güncel konulardaki bilgi birikimlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu Program, lisans eğitimi sonrasında başta Uluslararası İlişkiler bölümleri olmak üzere farklı lisans programlarından gelen öğrencilere sosyal bilimlerde ve özellikle Uluslararası İlişkiler alanında akademik çalışma yapma ve uzmanlaşma becerilerini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Uluslararası İlişkiler disiplinine ilişkin akademik bilgi üretimi sürecinin ilk basamağı olarak Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, doktora programlarına geçiş yapacak öğrencilerin akademik perspektiflerini geliştirmeyi, akademik bir çalışmanın yürütülmesi konusundaki bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek lisans yeterliliklerine dayanarak Uluslararası İlişkiler alanındaki kuram ve uygulamalar hakkındaki bilgileri günceller, derinleştirir, yeni kavram, kuram ve uygulama bilgisine ulaşır. Farklı disiplinlerin Uluslararası İlişkiler olan yaklaşımlarını ele alır, disiplinler arası bir bakış açısı ile analiz ederÖğrenciler,uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler. Edindikleri uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenmesi sürecini yönlendirebilirler.Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilirler. Ayrıca, akademik bilgi üretimine doğrudan katkıda bulunabilecek doktora sürecine geçiş için gerekli olan bilgi ve beceri düzeylerini geliştirirler.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayanarak Uluslararası İlişkiler alanındaki kuram ve uygulamalar hakkındaki bilgileri günceller, derinleştirir, yeni kavram, kuram ve uygulama bilgisine ulaşır.
Farklı disiplinlerin Uluslararası İlişkilere olan yaklaşımlarını ele alır, disiplinler arası bir bakış açısı ile analiz eder.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında edindikleri bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenmesi sürecini yönlendirebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilirler.
Öğrenciler, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilirler.
Öğrenciler, Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilirler.
Öğrenciler, akademik bilgi üretimine doğrudan katkıda bulunabilecek doktora sürecine geçiş için gerekli olan bilgi ve beceri düzeylerini geliştirirler.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşlarında çalışabilir. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.