Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim Bilimleri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Barış ÖVGÜN

Tanıtım

Gerek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, gerekse devlet örgütlenmesinin yapısına, işlevlerine, yönetim olgusuna, “kamu”ya ilişkin olana ilgi duyan başka bölüm mezunlarının bu alanlarda uzmanlaşmasını hedefleyen bu program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalına bağlı bir programdır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı 1993 yılında açılmıştır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı iktisat, maliye, hukuk, siyaset, tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye odaklanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerine olanak sağlayacak dersler açılmaktadır. Anabilim dalınca açılan dersler, bölümün diğer lisansüstü programlarında yer alan yerel yönetimler ve devlet kuramları gibi derslerden yapılan seçmelerle güçlendirilmektedir. Şu anda programda sürdürülen zorunlu dersler, Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları, Kamu Örgütlenmesi, Türk İdare Tarihi, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Kamu Personeli Sistemi, Çağdaş Yönetim Kuramları, Bürokrasi ve Bürokratik Elit, Kamu Yönetimi ve Reform dersleridir. Toplamda ise otuzun üzerinde ders mevcuttur. Derslerin yanında, belli bir konuda derinleşmeyi sağlayan seminerler de vardır. 

Programın Amacı

Program, iktisat, maliye, hukuk, siyaset ve tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye olanak tanımaktadır. Programın amacı, öğrencinin ilgili alanda bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede program, öğrencilerinin, alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin akademik bilgi ve araştırma becerilerini kullanarak eleştirel bir bakış açısı da kazanmaları hedeflenmektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler, kamu yönetimi alanı ile ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahip olur.Öğrenciler, alanlarındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahip olur.Öğrenciler, alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler.Öğrenciler, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katkıda bulunur.Öğrenciler, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.
Öğrenciler, kamu yönetimi alanı ile ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahip olur.
Öğrenciler, kamu yönetimi alanında edindikleri bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir
Öğrenciler, kamu yönetimi alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler.
Öğrenciler, kamu yönetimi ile ilgili bilgi ve uygulama eksiklerini tespit eder.
Öğrenciler, program kapsamında edindiği bilgileri sözlü olarak aktarabilir
Öğrenciler, program çerçevesinde kamu yönetimi alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
Öğrenciler, alandaki temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkim olur.
Öğrenciler, alanın ilişkili olduğu diğer disiplinlerle etkileşimi kavrar.
Öğrenciler, alanlarındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahip olur.
Öğrenciler, alanındaki ulusal veya uluslararası toplantılarda sözlü sunum yapabilir.
Alanla ilgili uzmanlığını, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
Öğrenciler, kamu yönetimi ile ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
Öğrenciler, alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
Öğrenciler, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.