Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yunan Dili ve Edebiyatı (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Doç.Dr. Esra YALAZI

Tanıtım

Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora programında tarih, destan, felsefe, retorik, tragedya ve komedya gibi edebi türlerde Eski Yunan'da verilen önemli yapıtlardan çeviriler ve metin çözümlemeleri yapılmaktadır. Bu çeviriler yapılırken Yunanca metinlerin tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırılabilmesi ve yorumlanması için Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı da incelenir.

Programın Amacı

Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora programında destan, tarih, retorik, felsefe, tragedya ve komedya gibi edebi türlerde Eski Yunan'da verilen önemli yapıtlardan çevirilerle hem öğrencinin metin çözümleme yetisini geliştirmek hem de belirleyeceği tez konusu için ön hazırlık yapmasına imkan tanımaktır.Ayrıca metinler üzerinden Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı hakkında öğrenciyi ikinci el kaynaklardan da yararlanarak araştırma yapmaya sevk etmek ve öğrencinin bütünlüklü bir uzmanlık çalışması ortaya koymasına yardımcı olmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eski Yunan Edebiyatının metinlerinin incelenmesinde yeterli donanımı kazanmış öğrenci Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısını anlamlandıracak ve yorumlayacak yetiye ulaşır.Bunun yanısıra Eski Yunan Filolojisinin sağladığı donanımı başka disiplinlerle birlikte değerlendirecek düzeye gelir.
PY1. Tarihi olayların Yunan Edebiyatı üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Yunanca metinleri dilbilimsel açıdan inceleme ve değerlendirme yapmasını sağlayacak bilgiye sahip olur.
PY3. Yunan dünyasındaki edebi ve tarihi kişiliklerin tanır ve sonraki kuşaklar üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. Yunanca metinleri tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırır ve yorumlar.
PY5. Antikçağ Yunan dünyasına genel yaklaşım getirebilir.
PY6. Eski Yunan'da farklı edebi türlerdeki eserler arasında metinlerarası ilişki kurar.
PY7. Yunanca metinleri edebiyat eleştirisi ve tarihsel eleştiri yöntemleriyle yorumlar.
PY8. Yunancanın filoloji, edebiyat, tarih ve felsefe alanlarının birinde uzmanlaşır.
PY9.Yunan Edebiyat kültürünün Avrupanın edebiyat geleneğindeki devamlılığını ve alımlanmasını kavrar.
PY10. Yunan Uygarlığı'na ait yapıtların ülkede tanıtılmasını sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY11. Yunan Dili ve Edebiyatı alanında özgün çalışma yapabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yunan Dili ve Edebiyatı Doktora programını bitiren öğrencilerin kendi bölümleri dışında, üniversitelerin Felsefe, Tarih, Arkeoloji gibi bölümlerinde okutman olarak çalışabilirler.İsterlerse sertifika alıp turist rehberliği yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına