Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fikrî Mülkiyet Hukuku (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Tanıtım

Fikri Mülkiyet Hakları, bir fikri yaratımın korunması için bahşedilmiş haklardır, bu haklar sayesinde fikri bir çaba ve emek harcayan kişi, bu yaratımının ekonomik bir değere dönüşmesini sağlar. Bu çerçevede ülkemizde büyük bir eğitim eksikliği bulunmaktadır. Özellikle fikri mülkiyet alanında doktora programı bulunmamakta, bu sektörde çalışanlar yeterli eğitimi alamamaktadır. Üretkenliği, istihdamı artırmanın ve daha çok katma değer oluşturmanın, dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın yolu inovasyondan geçmektedir. İnovasyonu sağlamak ise fikri mülkiyet haklarının etkin korunması ile mümkün olabilir. Fikri mülkiyet hukuk doktora program, fikri mülkiyet hukukunun tüm alanlarını kapsamaktadır.

Programın Amacı

Fikri mülkiyet alanında eğitici yetiştirmek, Fikri mülkiyet eğitimine katkıda bulunmak suretiyle fikri mülkiyet bilincini artırmak, Sanayi-üniversite işbirliğine katkı sağlamak, Yabancı araştırmacıları Türkiye’ye çekebilmek ve yabancı kuruluşlar ile köprü yaratabilmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Fikri mülkiyet alanında eğitici yetiştirmek, fikri mülkiyet eğitimine katkıda bulunmak suretiyle fikri mülkiyet bilincini artırmak, hem politika belirleme konusunda kamu sektöründe, hem de özel sektörde Ar-Ge araştırmaları ve danışmanlık hizmetleri alanında bilgiyi kullanabilen ve değer yaratabilen uzman eksikliğini gidermek, yabancı araştırmacıları Türkiye’ye çekebilmek ve yabancı kuruluşlar ile köprü yaratmak, fikri mülkiyet hukuku alanında özgün eserler ortaya koyularak alanyazında yenilikler getirilmesi 
Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
Fikri mülkiyet haklarının sosyal bilimlerle olan ilişkisini çok boyutlu olarak ele alır ve değerlendirir; hukuki kavram ve kurumların yorumlanmasında bu alanda üretilen verilerinden yararlanır
Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili a)yasal düzenlemelerden, b) ulusal, AB ve diğer uluslararası yargı organları ile kuruluşların kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
Fikri mülkiyet alanındaki mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin ve güncel literatürün sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle bu alanda hukuk ve yönetim uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümünde, dünyadaki farklı uygulamaları ve çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenen çözümleri inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Belli hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik ileri düzey çalışmalar yürütür.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.
Hukukun dinamik yapısına uyum sağlayabilmek için, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir
Fikri mülkiyet hukukunu disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirir
Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.
Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş olup; hukuksal sorunları “olan” ve “olması gereken” hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir
Olası tez konularını oluşturur
Tez konusunu belirler.
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Alanyazın araştırması yapar.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Teknoloji Transfer Ofisleri, Marka ve Patent Ofisleri,Kamu/Özel Kurumların Ar-Ge Departmanları, Avukatlık, Marka ve Patent Vekilliği.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.