Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası Siyasal Ekonomi (İngilizce) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Çınar ÖZEN

Tanıtım

Uluslararası Politik Ekonomi, 1970’lerde özellikle Bretton Woods sisteminin çökmesi, ABD’nin ekonomik olarak görece gerilemesi, Küresel Güney’in borç krizine girmesi ki bu ülkelerin birçoğu siyasal bağımsızlığını yeni kazanmıştır, Almanya ve Japonya gibi yeni ekonomik güçlerin ortaya çıkışı gibi gelişmeleri anlamak ve açıklamak için ortaya çıkmış disiplinler arası akademik bir çalışma alanıdır. Uluslararası Politik Ekonomi, piyasalar ile politikanın karşılıklı etkileşimini anlamlandırmaya çalışmaktır ve bu konuda hükümetler, şirketler, finans piyasaları, uluslararası örgütler ve uluslararası rejimlerin etkileşimini esas almaktadır. Uluslararası Politik Ekonomi, bugün giderek etkilerinin ve ağırlıklı olarak sonuçları hissedilen söz konusu krizin nedenlerini ve yakın gelecekte küresel politik ve ekonomik düzende ne gibi değişimlere neden olacağını ön görmede kullanışlı bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle ülkelerin karmaşık karşılıklı bağımlılık düzeyleri öyle bir noktaya varmıştır ki uluslararası sistemin yapısını ve elbette bu sistemin aktörlerden biri olan devletlerin davranışlarını anlayabilmek için Uluslararası Politik Ekonomi perspektifine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’nin siyasal ve ekonomik süreçlerinin etkileşimini incelemek, Türk Dış Politikası’nın bu bağlamda analizini yapabilmek açısından da Uluslararası Politik Ekonomi disiplini çok önemli teorik ve analitik perspektifler sunmaktadır.Türkiye’nin ekonomik sorunlarının uluslararası ilişkiler meseleleriyle etkileşimi ve bunun Türk Dış Politikası üzerindeki somut sonuçlarını son yıllarda pek çok meselede tecrübe ettik. Ulusal ekonomi ile dış politika arasında diğer yandan ulusal ve küresel gelişmelerin kesişme hatlarında uluslararası siyasal ekonomi disiplini yer almaktadır. Bir yönüyle Uluslararası ilişkiler konularıyla diğer yönüyle ekonomi disiplininin önemli meseleleriyle ilişkili bu disiplin dünyada ayrı bir lisans üstü eğitim ve araştırma alanı olarak gelişmiştir. Türkiye’nin de yıllar itibariyle tecrübe ettiği  ekonomik sorunların önemli bir kısmı bu disiplinin araştırma alanına girmektedir

Programın Amacı

Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi disiplinlerinden öğretim elemanlarının disiplinlerarası bakış açısıyla yapılandıracağı bu program Türkiye’de  dış ilişkiler alanında özel bir uzmanlık kazandırma hedefi taşıyacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Avrupa bütünleşmesinin iktisadi tarihi, temelleri ve dinamikleri hakkında bilgi sahibi olur. Mezunlar; bu alana dahil olan herhangi bir konuda derinlemesine uzmanlık bilgisine, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerine sahip olur.  Mezunlar, bu alanda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olur.
Alanla ilgili araştırma konusu olacak sorunları belirler
Araştırma konusuyla ilgili veri toplar
Topladığı verileri araştırma amacları doğrultusunda düzenler ve analiz eder

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu sektörü, özel sektör, üniversitepublic sector, private sector,university

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.