Sosyal Bilimler Enstitüsü

Şan (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Güzin EVLİYAOĞLU

Tanıtım

Sahne Sanatları Anasanat Dalı Şan Tezli Yüksek Lisans Programı, pratik ve kuramsal olarak Şan eğitiminin temel alanları üzerine yapılandırılmış, şan eğitimi konusunda bilimsel altyapısı sağlam, şan eğitimi kuramsal çalışmaları ve uygulamalarının bireysel  ihtiyaçlara göre; şan tekniğinin, oyunculuk ve sahne teknikleri, müzik, şan ve opera kültürünün geliştirilmesi eyleminin nitelikli şekilde yapı, işleyiş ve etkileri üzerine yoğunlaşır.

Programın Amacı

Programın amacı; şan eğitimi konusunda bilimsel altyapısı sağlam, şan eğitiminin kuramsal çalışmalarında ve uygulamalarında ulusal ve uluslararası alanda, üst düzeyde ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi- beceri ve tutumlarıyla donatılmış, sanat kültürü ve estetik değerlere sahip, değişime ve gelişime açık, araştırmacı, çalışmalarıyla alanındaki gelişmelere katkıda bulunabilen, nitelikli yorumcular, opera sanatçıları ve akademisyenler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler, şan eğitimi alanında akademik olarak kendilerini geliştirme ve akademik çalışmalara devam edebilme becerisi kazanır ve vokal tekniğini, ulusal ve uluslararası şan repertuvarı eserlerinin yorumunu geliştirir. Mezunlar Şan eğitimi işlevine ilişkin akademik çalışmalarda uzmanlaşır.
Şan eğitiminde geçerli olan teorik ve müzikal uygulama bilgilerini, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kendi yaratıcılığı sonucu çalışmalarını geliştirip uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olma.
Çalışmalarını konserler, projeler vb. yoluyla gerek bireysel gerekse toplu çalışmalarla paylaşma
Müzik / Şan, Opera alanındaki sorunlar karşısında çözüm üretip sunma, çözümlerini geliştirmek için mesleki ve disiplinler arası ilişkileri kurma
Şan/Opera sanatının güncel gereklerini açıklama, gelişmeleri takip etme, öğrendiklerini yaşam boyu uygulama.
Müzik stilleri ve analizleri konusunda bilgi sahibi olma
Alanıyla ilgili ileri düzeyde beceriler gerektiren eserleri yorumlama ve icra edebilme yetkinliğine sahip olma
Şan tekniği kullanarak farklı dönemlere özgü şarkı söyleme tekniklerini ileri düzeyde uygulama yetkinliği kazanma.
Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, yorumlama, sunma ve meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunma.
Toplumsal, sanatsal, kültürel, etik ve estetik değerlere uygun hareket ederek alanında özgün düşünebilme ve uygulayabilme yetkinliği kazanma.
Kültürel değerlerin tanıtılması konusunda sanatsal çalışmalarını toplumla paylaşıp, aktarabilme yetkinliğine sahip olma
Bilimsel araştırma yapabilmek ve sonuçları farklı sunum biçimlerine (makale, tez, bildiri, sunum, seminer, uygulama vb.) dönüştürebilme ve bunu yazılı/sözlü olarak sunabilme becerisi kazanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Devlet veya özel opera sahnelerinde, korolarda,  müzik eğitimi kurumlarında görev alabilir, bireysel olarak veya bir toplulukla birlikte konser ve resitaller gerçekleştirebilir, işitsel ve/veya görsel-işitsel medya kayıtları gerçekleştirebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.