Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sanat Tarihi (YL II.Ö) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans (II. Ö
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ziya Kenan BİLİCİ

Tanıtım

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde 1954 yılında Sanat Tarihi ve Türk Sanatı Kürsüsü olarak kurulan ve günümüzde Sanat Tarihi adıyla eğitim-öğretimine devam eden bölümümüz, Sanat Tarihi’nin lojik ve tematik alanlarını kapsayan zengin konu portfolyosunu, bugüne kadar lisans ve lisansüstü ders programlarında çeşitlendirmekle yetinerek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. İhtisaslaşmayı kapsayan dört yıllık lisans programı ile akademik bir yönelişi karşılayan tezli yüksek lisans ve doktora programlarından farklılaşan bir yaklaşımla, toplumdaki talepleri de karşılamak üzere, “tezsiz yüksek lisans” programı açılması planlanmıştır. 

Programın Amacı

Disiplinlerarası bilimsel çalışmalardaki yeni gelişmeler ve uluslararasılaşma vizyonu bağlamında sosyal bilimler alanında ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve yönelişler ile ülkemizde özellikle son yıllarda sanat ve kültür tarihine yönelik  kayda değer ilgi ve merak uyanışı dolayısıyla, mevcut konvansiyonel  çalışmalara ek olarak, sanat tarihinin, bir sosyal tarih alanı olarak toplumun ilgi odağı hâline getirilmesi gerekliliği doğmuştur. Diğer taraftan, COVID-19 küresel salgını dolayısıyla, özellikle geçtiğimiz bir yıl içerisinde, sosyal medya platformları üzerinden giderek artan oranlarda sanat tarihi eğitimlerinin verilmeye başlamasının da, bu sertifikasyon işlemlerinin akademik bir alana çekilmesini zorunlu hâle getirdiğinden bahsedilebilir. Açılması önerilen programın müfredatının, “yaşam boyu öğrenim” politikasını destekleyeceği ve kültürel mirası koruma ve yaşatma bilincinin bireylere kazandırılması yoluyla, Üniversitemizin topluma katkı misyonuna da önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur.Mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal gibi el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.Sanat Tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY1. Sanat Tarihinin temel kavramları, terminolojisi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi konusunda bilgiye sahip olur.
PY2. Sanatın doğuşu, başlıca aşamaları, plastik sanat dalları ve renk, doku, çizgi, şekil, mekân, boyut, harmoni, malzeme bilgileri ile dönem, bölge, sanatçı bakımından üslup çeşitlerini öğrenir.
PY3. Sanat Tarihinde araştırma yöntemleri; şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme konularında bilgiye sahip olur.
PY4. Sanat Tarihinde arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar, çeşitli sanat eserlerinin restorasyon ve konservasyonunu öğrenir.
PY5. Tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinden yararlanma konusunda bilgiye sahip olur.
PY6. Çeşitli ülkelerde sanat ve mimarlık dönemlerinin gelişimi hakkında kapsamlı bilgiler öğrenir.
PY7. Türk Sanatının ilk dönemlerinden günümüze kadar tarihi ve coğrafi bakımdan belli başlı aşamaları, etki alış verişlerini öğrenir.
PY8. İslam Sanatı ve Mimarisinin ana hatları, tarihi ve coğrafi yayılışı hakkında bilgi sahibi olur eserleri dönemlerine göre tanır ve değerlendirir.
PY9. Erken Hıristiyan - Bizans Sanatı ve Mimarisi konusunda bilgi sahibi olur.
PY10. Avrupa Sanatı ve Mimarisini öğrenir.
PY11. Tarih boyunca Türk Sanatı ve Mimarisinin kaynakları, başlıca dönemleri, karakteristik özellikleri ile gelişim çizgisi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi sahibi olur.
PY12. Çağdaş sanatın gelişimleri hakkında bilgi edinir.
PY13. Mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal gibi el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait eserleri tanımlar, değerlendirir, yorumlar ve tanıtır.
PY14. Sanat Tarihi alanı içinde şehir, bölge, tarihi doku ve çevre incelemeleri; envanterleme, çizim ve fotoğraflarla belgeleme; arşiv düzenleme; stil kritiği, tipoloji ve tarihlendirme yapar.
PY15. Sanat Tarihinde ifade, kavrama, belgeleme, iletişim aracı olarak teknik resim bilgi ve becerisi kazanır.
PY16. Tarihi kaynaklar, kütüphane ve arşiv belgelerinden yararlanır.
PY17. Sanat Tarihine yönelik arazi çalışmaları, yüzey araştırmaları, arkeolojik kazılar yapar.
PY18. Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
PY19. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar
PY20. Sanat Tarihi ile ilgili konularda incelemelerini ve eleştirilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
PY21. Birey olarak mesleği ile ilgili görev ve sorumluluklarına, bilimsel ve etik ilkelerine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sanat Tarihi tezsiz yüksek lisans II.öğretim programı, toplam 30 ulusal kredi ve60 AKTS olmak üzere on ders ile dönem projesinden oluşur. 60 AKTS’nin 50 AKTS’sidersleri, 10 AKTS ise dönem projesini kapsar. Dönem projesinin ulusal kredisi yoktur.Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi için kayıt yaptırmak veyarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi “başarılı”veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

Akademik Gelecek

Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Sanat Tarihi tezsiz yüksek lisans II.öğretim programı, toplam 30 ulusal kredi ve60 AKTS olmak üzere on ders ile dönem projesinden oluşur. 60 AKTS’nin 50 AKTS’sidersleri, 10 AKTS ise dönem projesini kapsar. Dönem projesinin ulusal kredisi yoktur.Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi için kayıt yaptırmak veyarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi “başarılı”veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Sanat Tarihi tezsiz yüksek lisans II.öğretim programına başvuracak adaylardanlisans diplomasına sahip olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının da 4,00katsayı üzerinden asgari 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puana sahip olmalarıistenecektir. Mezuniyet not ortalamasının 100’lük sistemdeki karşılığı olarakYükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.Adaylar, Üniversite Senatosu’nun her akademik yarıyılda başvurular için kabul ettiğinot ve diğer şartları karşılamak zorundadırlar. Program için, ALES ve Yabancı Dilpuanı istenmeyecektir.