Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bankacılık (YL II.Ö Tezsiz) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program ikinci öğretim progr
  • Program Direktörü Prof. Dr. Alper ÖZER

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ziraat Bankası Bankacılık Okulu arasında yapılan akademik işbirliği sonucu uygulamaya konan program içerisinde İktisat, Finansal Piyasalar, Finansal Muhasebe ve Bankacılık konularıyla ilgili dersleri barındırmaktadır. 

Programın Amacı

Programın amacı bankacılık ve finans sektöründe meydana gelen olayların değerlendirilmesi aşamasında kullanılan teorik altyapının pekiştirilmesi ve analizlerde kullanılacak olan metodların öğretilmesidir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program Yeterlilikleri bankacılığı ilgilendiren temel kuramsal bilgilere sahip olunmasını ve alanla ilgili gelişmeleri takip etme kültürünün kazandırılmasıyla birlikte eldeki verilerden yola çıkarak analiz ve değerlendirme yetkinliğinin kazandırılıp hem bireysel olarak hem de grup içerisinde karar alma yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaya yöneliktir. 
Bankacılık alanı ile bağlantılı hukuk disiplinine ilişkin temel bilgilerin edinilebilmesi, hukukun alanla ilgili toplumsal yansımalarını öğrenebilme ve yorumlayabilme, ilgili hukuki sorunlara çözüm geliştirilebilmesi etlerinin yürütülmesine ilişkin olarak temel kuramsal bilgilere sahip olunması
Konjonktürel farkındalık çerçevesinde analiz yapabilme, rasyonel çözüm üretebilme ve karar verme yeteneğine sahip olunabilmesi
Yenilikçi iş fikirleri geliştirilebilmesi ve kaynakların girişimci faaliyetler için etkin bir şekilde kullanılabilmesi
Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak temel kuramsal bilgilere sahip olunması
Alanıyla ilgili gelişmeleri izleme, analiz ve değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip olunması
Niceliksel ve niteliksel analiz tekniklerini kullanarak üretilen bilginin karar alıcılara sunulabilmesi
Etkin bir şekilde grup çalışması yapabilme becerisine ve alana ilişkin sahip olduğu bilgileri grup çalışmasında değerlendirebilme yetkinliğine sahip olunabilmesi
Bilimsel verilere dayalı olarak bilgiye ulaşma yollarını ve çözüm önerilerini bulma yetkinliğine sahip olunabilmesi
Bankacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin çok yönlü değerlendirilebilmesi, analiz edilebilmesi ve bunlar konusunda işletmelere danışmanlık yapılabilmesi
Temel hedef olarak banka sürekliliğinin sağlanması için işletme fonksiyonları kapsamında kararlar alınabilmesi
Alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda evrensel bilimsel bilgilere ve etik değerlere uygun olarak hareket etme bilincine sahip olunabilmesi
Bilgi ve beceriyi sürekli güncelleme bilinci ile değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme yetkinliğine sahip olunabilmesi

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Öğrenciler programın sağlamış olduğu kazanımlar ile başta bankacılık sektörü olmak üzere çeşitli finans pozisyonlarında istihdam edilmeleri söz konusudur. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.