Biyoteknoloji Enstitüsü

Temel Biyoteknoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Erkan YILMAZ

Tanıtım

P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>Programkapsamında Temel Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, TemelBiyokimya, Temel Biyoteknoloji Teknikleri ve BiyoteknolojikGelişmeler dersleri zorunlu derslerdir. Öğrencilerin çalışmaalanlarına yönelik PCR Temelli Genetik AnalizYaklaşımları, Genombilimde Mikrodizin Uygulamaları veBiyoinformatik Analiz, Tıpta Temel Proteomik Analizler, Bitki HücreBiyolojisi ve Epigenetik gibi pek çok seçmeli ders de programkapsamında açılmaktadır.Disiplinlerarası bir program olan temel biyoteknoloji yüksek lisans programıöğrencilere;biyoteknolojiye dayalıtıp, eczacılık, ziraat, çevre ve moleküler biyoloji gibi farklıalanlarda tez çalışmalarını gerçekleştirme olanağısağlamaktadır.

Programın Amacı

Ülkemizinbiyoteknoloji alandaki insan gücü ve uzman gereksinimini yurtiçikaynaklarla karşılamak, biyoteknolojinin tüm alanlarındadünyadaki gelişmelere ayak uyduran bilim insanları yetiştirmekamacıyla oluşturulmuştur. P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Biyoteknolojialanında sorunlara çözüm üretme, bu çözümler çerçevesindeproje hazırlama ve bu süreci yönetme fonksiyonlarınıuygulayabilme becerisine sahip olurlar. Özellikle genetik, molekülerbiyoloji, mikrobiyoloji, bitki ve çevre biyoteknoloji, temelbiyoteknoloji teknikleri konularında bilgi sahibi olurlar. Aynızamanda ilgili seçmeli dersler vasıtasıyla biyoteknolojininsanayiye aktarılmasına yönelik yetkinlik kazanmaları da sağlanır. P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>
Bilimsel bir araştırmanın temel mantığı ve izlenecek yollar hakkında fikir sahibi olur.
Özellikle biyolojik materyallerle çalışılırken laboratuvarda uyulması gereken kurallara hakim olur.
Temel Biyoteknoloji Teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
Temel Biyoteknoloji Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.
Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji gibi biyoteknolojinin temel altdalları hakkında yeterli alt yapıya sahip olur.
Sağlık, çevre, tarım gibi pek çok alandaki sorunların nedenlerinin tespiti için biyoteknolojik yöntemleri kullanır.
Biyoteknolojik yöntemleri aynı zamanda sağlık, çevre, tarım gibi pek çok alandaki sorunların çözümü için de kullanır.
Alanında dünya çapında yürütülen çalışmaları takip ederek, özgün fikirler üretir.
Ülkemizin biyoteknolojik sorunlarını tespit ederek ülke bazında çözümler üretilmesini amaçlar.
Yeni biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışır.
İlgili çalışma için uygun deney düzeneklerini ve protokollerini tespit eder.
İlgili cihazların kullanılması husunda temel bilgiye sahiptir.
Bağımsız olarak veya bir ekibin üyesi olarak araştırma yapabilir.
Alanıyla ilgili gelişmeleri ve yeni yöntemleri takip eder ve uygulanması hususunda bilgi sahibi olur.
Çeşitli kurs, seminer, kongre ve eğitimleri takip ederek çalışmalarına yön verir ve farklılıklar katar.
Çalışma ortamında paydaşları ile uyum içerisinde çalışır.
Bilimsel ve bireysel sorunlarını doğru bir şekilde ifade ederek çözümünü sağlar.
İnsan, hayvan, hasta haklarına ve çevreye duyarlıdır.
Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde alanıyla ilgili makaleler yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
Kongre, seminer ve sempozyumlar vasıtasıyla bilimsel bilgisini diğer bilim insanlarıyla paylaşır.
Araştırmaların yürütülmesi ve yayınlanması aşamalarında etik kurallara uygun olarak davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunları;üniversitelerin farklı bölümlerinde akademik çalışmalarınadevam etmelerinin yanısıra, sanayide (ilaç, tarım, gıda, çevre,biyomedikal firmalarında), klinik tıp ve tanı merkezleri ile TüpBebek Merkezlerinde çalışabilmektedir. Ayrıca adli tıp, TÜBİTAKve çeşitli kamu kuruluşlarında da istihdamları mümkündür. P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 24 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 24 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:Puanlar   Notlar  Katsayılar90-100       A          4,0085-89        B1         3,5080-84        B2         3,2575-79        B3         3,0070-74        C1         2,7565-69        C2         2,5060-64        C3         2,0050-59        F1         1,500-49          F2         0,00Bir öğrencinin bir dönemde/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır Başarısız olunan dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya onaylı, ıslak imzalı fotokopisi )Lisans Mezuniyet Transkriptinin aslı veya onaylı, ıslak imzalı fotokopisi Mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.00 olmalıdır.Yabancı Dil Belgesi. YDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca ÖSYM tarafından tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış YDS puanına muadil puan gerekmektedir. ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan("Graduate Record Examination" (GRE)(Genel) "Graduate Management Admission Test" (GMAT) sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.2 adet biyometrik fotoğraf(4,5x6 cm boyutunda)Nüfus Cüzdan fotokopisi(Onaylı) veya E- devlet üzerinden alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği BelgesiReferans MektubuNiyet MektubuÖzgeçmiş