Nükleer Bilimler Enstitüsü

Medikal Fizik (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Tanıtım

Medikal Fizik, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinden korunmayı, bunun yanında da uygun gerekçelendirme koşullarını sağlayarak radyasyonun tıbbi ve çevresel uygulamalarda fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını amaçlar. Fizik, biyoloji, kimya, mühendislik ve istatistik bileşenlerini bünyesinde barından disiplinler arası bir dal olan Medikal Fizik, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, radyasyonun insan ve çevre ile etkileşimindeki mekanizmaları, radyasyon dedeksiyonu ve ölçümünde kullanılan yöntemleri ve radyasyondan korunma ile ilgili prensipleri inceler ve geliştirir. Medikal fizik doktora programı, radyasyonun tıbbi görüntüleme ve radyoterapi, dozimetri, geriye dönük dozimetri, radyasyondan korunma ve zırhlama ile çevresel radyasyon ölçümleri gibi konulardaki uygulamaları ile ilgili ileri seviyede teorik ve deneysel dersler içermektedir. Programda, radyasyon fiziği, ileri radyasyon dedeksiyon ve ölçümü ve radyasyondan korunma ve zırhlama temelleri ile ilgili dersler ortak olup, sonrasında tıbbi görüntüleme, radyonüklit metrolojisi ve retrospektif (geriye dönük) dozimetri konularından birisinde özelleşmek üzere tasarlanmış seçmeli dersler bulunmaktadır. 

Programın Amacı

Programın amacı, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hakim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ve zırhlama prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyasyonu ve radyasyon ölçüm cihazlarını tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, profesyonel medikal fizikçiler yetiştirmektir.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İyonlaştırıcı radyasyonu medikal fizik sahasında kullanır, zararlı etkilerinde korunma prensiplerini uygular, farklı deneyler tasarlar ve yürütür, deney sonuçlarını değerlendirir, sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini etkin olarak kullanır, ulusal ve/veya uluslar arası projeler hazırlar, bireysel ve grup içerisinde faaliyet gösterir, toplumu bilgilendirir. 
İyonlaştırıcı radyasyon türlerini, spektroskopik özelliklerini ve radyoaktif bozunma şemalarını yorumlar ve kullanır.
İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik dokularla ve çevre ile etkileşimini açıklar.
İyonlaştırıcı radyasyon dedeksiyon ve ölçüm yöntemlerini, dayandığı fiziksel temelleri bilir.
İyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası yetkili kurumlar ve mevzuat ile ilgili bilgi sahibi olur.
Uygun teknikleri ve cihazları ileri seviyede kullanarak iyonlaştırıcı radyasyonun varlığını belirler ve ölçer.
İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için gerekli önlemleri bilir ve çalışma sahasında uygular.
Medikal fizik sahasında iyonlaştırıcı radyasyonun kullanıldığı farklı alanlarda araştırma yapar, veri elde edip yorumlar.
Ölçüm verilerini analiz etmek için istatistiksel teknikler/testler kullanır ve ilişkili belirsizlikleri bulur.
İyonlaştırıcı radyasyonun enerji transferinin direkt ve indirekt mekanizmalarını ayırt eder ve çalışmalarında kullanır.
İyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için uygun cihaz ve yöntemi seçer, bireysel olarak veya bir ekip içerisinde ölçüm ve değerlendirme yapar.
İç ve dış ışınlama kaynaklı doz ölçüm ve hesaplama yöntemlerini uygular.
İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak ile ilgili yasal düzenlemeleri bilir ve bu çerçevede uygun çalışma ortamları tasarlar ve denetler.
Fiziksel ölçüm ve deneyler için tasarım yapar, kullanacağı deney sistemini değerlendirir ve deney düzeneğini kurar.
Yeni teknoloji radyasyon ölçüm cihazlarının ve yeni uygulamaların farkındadır ve bunları inceler, öğrenir ve kullanır.
Yeni teknolojiye bağlı olarak radyasyon sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta olan değişiklikleri takip eder.
Araştırma sonuçlarını ulusal/uluslar arası toplantılarda sunar ve bilimsel dergilere sunmak üzere yayın haline getirir.
Alanı ile ilgili literatürü takip eder ve kritik yapar.
Ölçme, analiz ve değerlendirme için geliştirilmiş yazılım teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
İngilizceyi ileri düzeyde, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek seviyede bilir.
İyonlaştırıcı radyasyonun etkileri ile ilgili doğru bilgiyi çevresindekilerle paylaşarak toplumu bilgilendirir.
Bilgisini tıp ve mühendislik gibi farklı disiplinlerle birlikte yapılan çalışmalarda kullanır.
Alanı ile ilgili araştırma yapar ve proje hazırlar.
Bilimsel topluluk içinde araştırma ve geliştirme için iletişim ağı oluşturur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar; hastanelerde tanısal radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi bölümlerinde, iyonlaştırıcı radyasyon ile çalışan görüntüleme sistemlerinde görüntü kalitesi testleri gerçekleştiren kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, nükleer tesislerde, radyasyon ve nükleer teknolojiler ile ilgili mevzuatı belirleyen, uygulayan ve denetleyen kurumlarda, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ile ilgili hizmet ve eğitim veren kurumlarda, iyonlaştırıcı radyasyonun kullanıldığı cihazların tasarım, üretim, teknik servis ve danışmalığını yapan kuruluş ve firmalarda da görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.