Nükleer Bilimler Enstitüsü

Sağlık Fiziği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Tanıtım

Sağlık Fiziği, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinden korunmayı, bunun yanında da uygun gerekçelendirme koşullarını sağlayarak radyasyonun tıbbi ve çevresel uygulamalarda fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını amaçlar. Fizik, biyoloji, kimya, mühendislik ve istatistik bileşenlerini bünyesinde barından disiplinlerarası bir dal olan Sağlık Fiziği, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, radyasyonun insan ve çevre ile etkileşimindeki mekanizmaları, radyasyon dedeksiyonu ve ölçümünde kullanılan yöntemleri ve radyasyondan korunma ile ilgili prensipleri inceler ve geliştirir. Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı, radyasyonun tıbbi görüntüleme ve radyoterapi, dozimetri, geriye dönük dozimetri ve çevresel radyasyon ölçümleri gibi konulardaki uygulamaları ile ilgili teorik ve deneysel dersler içermektedir. Programda, radyasyon fiziği, radyasyon dedeksiyon ve ölçümü ve radyasyondan korunma temelleri ile ilgili dersler ortak olup, sonrasında tıbbi görüntüleme, radyonüklit metrolojisi ve retrospektif (geriye dönük) dozimetri konularından birisinde özelleşmek üzere tasarlanmış seçmeli dersler bulunmaktadır. 

Programın Amacı

Programın amacı, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hakim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyasyonu tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, profesyoneller yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinde korunma prensiplerini uygular, iyonlaştırıcı radyasyonu tıbbi ve çevresel uygulamalarda kullanır, sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini etkin olarak kullanır, bireysel ve grup içerisinde faaliyet gösterir, toplumu bilgilendirir. 
İyonlaştırıcı radyasyon türlerini ve özelliklerini tanımlar.
İyonlaştırıcı radyasyonun biyolojik dokularla ve çevre ile etkileşimini açıklar.
İyonlaştırıcı radyasyon dedeksiyon ve ölçüm yöntemlerini, dayandığı fiziksel temelleri ve kullanılan sistemleri açıklar.
İyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası yetkili kurumlar ve mevzuat ile ilgili bilgi sahibi olur.
Uygun teknikleri ve cihazları kullanarak iyonlaştırıcı radyasyonun varlığını belirler ve ölçer.
İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için gereken önlemleri alır.
İyonlaştırıcı radyasyonu kullanarak tıbbi veya çevresel uygulamalarda farklı fiziksel bilgileri elde etmeyi sağlayan yöntemleri uygular.
İyonlaştırıcı radyasyonu ölçmek için uygun cihaz ve yöntemi seçer, bireysel olarak veya bir ekip içerisinde ölçüm ve değerlendirme yapar.
İç ve dış doz ölçüm ve hesaplama yöntemlerini uygular.
İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için gereken düzenlemeleri tasarlar, uygular ve kontrolünü yapar.
Yeni teknoloji radyasyon ölçüm cihazlarının ve yeni uygulamaların farkındadır ve bunları inceler, öğrenir ve kullanır.
Yeni teknolojiye bağlı olarak radyasyon sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta olan değişiklikleri takip eder.
Alanındaki bir konuyu irdeleyip, derleyip yayın haline getirir ve sunar.
İngilizceyi kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar ve bilimsel literatürü takip eder.
Ölçme, analiz ve değerlendirme için geliştirilmiş yazılım teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
İyonlaştırıcı radyasyonun etkileri ile ilgili doğru bilgiyi çevresindekilerle paylaşarak toplumu bilgilendirir.
Bilgisini tıp ve mühendislik gibi farklı disiplinlerle birlikte yapılan çalışmalarda kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar; hastanelerde görüntüleme ve radyoterapi bölümlerinde, iyonlaştırıcı radyasyon ile çalışan görüntüleme sistemlerinde görüntü kalitesi testleri gerçekleştiren kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, nükleer tesislerde, radyasyon ve nükleer teknolojiler ile ilgili mevzuatı belirleyen, uygulayan ve denetleyen kurumlarda, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ile ilgili hizmet ve eğitim veren kurumlarda görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.