Nükleer Bilimler Enstitüsü

Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Program Ankara Üniversitesi  Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünde yapılandırılan Elektron Hızlandırıcısı ve Lazer Tesisi altyapısını kullanarak, hızlandırıcılar ve ilgili teknolojiler hakkında uygulamalı eğitim vermeyi amaçlayan lisans üstü eğitim programıdır.

Programın Amacı

Fen ve mühendisliğin farklı alanlarında lisans eğitimi görmüş öğrencilerin Sağlık, Savunma, Nükleer Bilimler, İletişim vb. sektörlerde hızlandırıcı ve detektör teknolojileri aracılığı ile yapılabilen araştırma geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan; Parçacık Hızlandırıcıları, Işınım kaynakları, parçacık hızlandırıcı yan teknolojileri, Detektör, Veri analizi sistemlerinde, sistemleri kullanabilen,tasarım, işletim veyönetimini yapabilen, takım çalışmasına yatkın, disiplinler arası araştırma ve işbirliğini benimsemiş bilim insanlarının yetiştirilmesi sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Hızlandırıcı ve hızlandırıcı ile ilgili farklı disiplinlerdeki alanlarda yeterli altyapıya sahip olur, Parçacık, ve ışınım kaynakları kavramlarını, teorilerini, türlerini ve özelliklerini bilimsel yaklaşımı kullanarak değerlendirir, Radyasyon, yüksek gerilim, elektromanyetik dalga uygulamalarına ilişkin problemi tanıyabilme, çözüm oluşturabilme ve çözümü uygulama yeteneği kazanır, yüksek enerjili parçacıkların teşhis ve kontrolleri ile ilgili hızlı ve hassas elektronik cihazların geliştirilmesi konusunda deneyim kazanır, Hızlandırıcıları diğer araştırma alanlarında araç olarak kullanma yeteneği kazanır, teknolojinin farklı alanlarının ilişkilendirmesini kurma ve yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine sahip olur.
Hızlandırıcı ve hızlandırıcı ile ilgili alanlarda yeterli altyapıya sahip olur.
Matematiksel ve fiziksel yöntemleri kullanarak hızlandırıcı ve ilgili alanlarda hesaplama yeteneği kazanır.
Farklı disiplinler ile ilgili deneysel ve ölçme teknikleri kullanarak sonuçları yorumlar.
Hızlandırıcılar ve alt donanımlarının işletimi ve operasyonu ile ilgili problem çözme yeteneği kazanır.
Bilgisayar programlama araçları kullanarak farklı teknolojik donanımlar ile ilgili benzetim (simülasyon) yapma yeteneği kazanır.
Hızlandırıcı ve yan elemanları ile ilgili cihaz/donanım/yazılım geliştirebilir.
Hızlandırıcı, hızlandırıcı ürünleri, yan sistemler ile ilgili bir konuda bilgiye erişir, bu amaçla literatür taraması yapar ve diğer kaynakları kullanır.
Küçük ölçekçi hızlandırıcılarda arıza tespiti yapabilir, arızanın türüne bağlı olarak bakım ve onarım yapabilir.
Hızlandırıcı, ürünleri ve teknolojinin farklı alanlarında dedeksiyon/teşhis/analiz amaçlı kullanılan cihazlar/donanım/yazılım geliştirebilir/kullanabilir. (Hızlandırıcı ürünleri ve teknolojinin farklı alanlarında dedeksiyon, teşhis ve analiz amaçlı kullanılan cihazlar, donanımlar ve yazılımlar geliştirebilir ve kullanabilir.)
Medikal hızlandırıcıların işletimi ile ilgili uygulamalı yetenek kazanır.
Parçacık, parçacık kaynakları, yüksek enerjili parçacık etkileşimleri, ışınım kaynakları kavramlarını, teorilerini, türlerini, kaynaklarını ve özelliklerini bilimsel yaklaşımı kullanarak değerlendirir.
Hızlandırıcıları diğer araştırma alanlarında araç olarak kullanma yeteneği kazanır.
Teknolojinin farklı alanlarının ilişkilendirmesini kurma ve yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine sahip olur.
Radyasyon, yüksek gerilim, elektromanyetik dalga uygulamalarına ilişkin problemi tanıyabilme, çözüm oluşturabilme ve çözümü uygulama yeteneği kazanır.
Yüksek enerjili parçacıkların teşhis ve kontrolleri ile ilgili hızlı ve hassas elektronik cihazların geliştirilmesi konusunda deneyim kazanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan kişiler araştırma laboratuvarlarında, şirketlerin ar-ge bölümlerinde, hastanelerin onkoloji, radyoloji birimlerinde, nükleer santrallerde ve enerji, savunma , iletişim, yazılım, elektronik sektörlerinde iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.