Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Enerji (İngilizce) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Ülkemizde nükleer enerjiden elektriküretimi için nükleer santraller kurulması projelerinin hayata geçirilmesinebaşlanmıştır. Bu projelerde yer alacak insan kaynaklarının yetişmesine katkısağlanması için Üniversitemiz Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Kiev, Ukrayna’daki NationalTechnical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute(KPI)" ortak yüksek lisans programı açılmıştır. Bu yüksek lisans programıdahilinde her iki üniversitenin de eğitim ve araştırma altyapısı kullanılmaktadır.>Ortak yüksek lisans programı kapsamında nükleergüç santrallerinin güvenli işletim sistemleri, buhar türbin tesislerininkontrolü ve düzenlemesi, risk ve güvenilirliğinin analiz yöntemleri, nükleer güvenlikve emniyet,  nükleer yakıt çevrimi, acildurumu modları ve güvenlik, kaza analizi ve yönetimi gibi konularda lisansüstüeğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Ortak yüksek lisans programı sayesinde Türkiye’dekurulacak nükleer güç santrallerini izleme, kontrol ve güvenli işletimifaaliyetlerinde yer alacak insan kaynakları yetiştirilmiş ve nükleer teknolojialanlarındaki uygulamalarda yetişmiş insan gücü sayısı arttırılmış olacaktır.

Programın Amacı

Programın amacı,  Nükleer Güç Santrallerinin güvenliğinibelirleyen yapısal ve işlevsel faktörler, bu faktörlerin izlenmesi içinkullanılan izleme sistemleri ile bu sistemleri kullanarak santralin güvenliolarak işletilmesini sağlayacak yetkinliğe sahip yüksek lisans (MSc) düzeyindeuzmanların yetiştirilmesidir.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Nükleer güç santrallerinin güvenli işletilmesi süreçlerini bilir, iyonlaştırıcıradyasyon kaynaklarını bilir ve zararlı etkilerinde korunma prensipleriniuygular, nükleer güvenlik prensiplerini bilir ve uygular, sözlü ve yazılıiletişim yöntemlerini etkin olarak kullanır, bireysel ve grup içerisindefaaliyet gösterir, toplumu bilgilendirir. 
Nükleer santrallerin işletimi esnasında açığa çıkan iyonlaştırıcı radyasyon çeşitlerini bilir.
İyonlaştırıcı radyasyonun çalışan personel, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için teknik çözümler geliştirir.
Nükleer enerji alanında bilimsel ve teknolojik uygulamalara pratik çözümler geliştirir.
NGS'nin güvenli koşullar altında çalıştırılma prensiplerini, kriterlerini bilir ve uygular.
Kaza analizinde atom fiziği ve ısı-kütle transfer konularındaki temel yasaları uygular.
NGS sahasındaki acil durumlarda izlenmesi gereken prensipleri ve prosedürleri bilir.
Güç üniteleri ve yardımcı ekipmanlarının otomatik kontrol sistemlerinin otomasyonunun endüstriyel şemalarını değerlendirir.
NGS’de kullanılan ekipmanların optimizasyonu, tasarımı ve gerekli hesaplamalar için yeni modern yöntemler ve programlar uygular.
Nükleer yakıtın üretiminden bertarafına kadar geçen süreci bilir.
Alanındaki bir konuyu irdeleyip, derleyip yayın haline getirir ve sunar.
İngilizceyi kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar ve bilimsel literatürü takip eder.
Ölçme, analiz ve değerlendirme için geliştirilmiş yazılım teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
İyonlaştırıcı radyasyonun etkileri ile ilgili doğru bilgiyi toplum ile paylaşır.
Bilgisini farklı mühendislik alanlarını içeren disiplinler arasında yapılan çalışmalarda kullanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar; nükleer güç santrallerinde tasarım, işletimalanlarında, nükleer işletmelerde çalışma imkanı kazanırlar; nükleer güvenlikve emniyet, nükleer işletmeler gibi alanlarda danışmanlık yapabilirler,araştırmacı veya yönetici olarak kurum/kuruluşlarda görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.