Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mesut ÇAPA

Tanıtım

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 4204 sayılı yasa ile 15 Nisan 1942 tarihinde “Türk İstiklâl Savaşı, Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyet rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak; bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplayarak kütüphane ve müzeler meydana getirmek ve bir arşiv kurmak; Türk İnkılâp ve Rejimini memleket içinde ve dışında tanıtmak için dersler ve konferanslar vermek ve her türlü yayınlarda bulunmak” amacıyla kurulmuş; daha sonra 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile yüksek lisans ve doktora programlarını uygulayan bir birim haline dönüştürülerek Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.Anılan tarihten itibaren eğitim-öğretime başlayan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı yüksek lisans programı, bugüne kadar 284 mezun vermiştir.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Yüksek Lisans Programı’nın amacı; öğrenciye tarih biliminin araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerisini ve bu beceriyi “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” alanında uygulama yetisi kazandırmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı’na ilişkin belge ve kaynakları kendi başına, analitik bir şekilde kullanabilme yeteneğini elde ederek, güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yöntemleriyle aktarır.
PY-1. Tarihe ve diğer sosyal bilimlere ilişkin temel kuramsal ve metodolojik bilgi birikimine sahip olur.
PY-2. Sahip olduğu bu kuramsal ve metodolojik formasyonu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında kullanır.
PY-3. Sosyal bilimlerin temel kaynaklarına ve söz konusu anabilim dalının materyallerine ulaşma yöntem ve tekniklerini hakkında bilgi sahibi olur.
PY-4. Sosyal bilimlerin temel etik kurallarına bağlı kalarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında çalışmalar yapar.
PY-5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında edindiği temel formasyonu, akademik ve entelektüel etkinliklerde kullanır.
PY-6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında elde etmiş olduğu amprik bilgileri diğer disiplinlerin imkanlarından da yararlanarak yeni bilgiler üretir.
PY-7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanına ilişkin temel sorunlara eleştirel bir bakış açısıyla çözüm önerileri getirir.
PY-8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yöntemleriyle aktarır.
PY-9. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman veya uzman olmayan kişilerle paylaşır.
PY-10. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
PY-11. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim dalına ilişkin belge ve kaynakları kendi başına ve analitik bir şekilde kullanabilme yeteneğini elde eder.
PY-12. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanındaki bilimsel çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak aktarır.
PY-13. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanı ile ilgili konularda düşüncelerini, birikimlerini ve çözüm önerilerini paylaşır.
PY-14. Birey olarak mesleğiyle ilgili görev hak ve sorumluluklarını tanımlayan mevzuata uygun davranır.
PY-15. En az bir yabancı dil ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PY-16. Alanıyla ilgili akademik ve entelektüel etkinliklerde çeşitli sorumluluklar alır.
PY-17. Küresel, bölgesel ve ulusal bağlamda karşılaşılan çeşitli sorunlarda, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi çerçevesinde duyarlılık gösterir.
PY-18. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama konularını yorumlar.
PY-19. Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız,alanlarıyla ilgili kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri ve merkezlerde uzmanve araştırmacı olarak görev yapabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.