Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Balkan Çalışmaları (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN

Tanıtım

2021 yılında açılan Balkan Çalışmaları yüksek lisans programı, lisans eğitimini tamamlayan adayların Balkanlar konusunda uzmanlaşmasını hedeflemektedir. Böylece bu alanda akademik çalışmalar kaynak dili kullanılarak yapılacak ve literatüre katkı sağlanacaktır.

Programın Amacı

Bu programın amacı alanında uzman ve Balkan tarihine ve Türkiye Balkan ülkeleri ilişkilerine hakim araştırmacılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

programdan mezun olan adaylar alanında yeterlilik kazanacaklardır. akademik sözlü ve yazılı anlatım, kamuoyunu bilgilendirme gibi..
Alanında sözlü ve yazılı sunum yapabilme
Alanında akademik kariyer yapabilme
kamuoyunu bilgilendirici sunum yapabilme
Kaynak dili kullanarak araştırma yapabilme
Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkileri kavrayabilme
Yakın dönem Balkan tarihine hakim olabilme
Türk-Yunan ilişkilerini kavrayabilme ve sorun ve çözümlere hakim olabilme
Ege Adalarının tarihi ve sorunlar konusunda sunum yapabilme
Toplumsal ve siyasi sorunlara hakim olabilme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar akademik kariyer yapma ve bürokraside görev alma gibi iş imkanlarına sahip olabilecektir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarınabaşvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezunolanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdekilisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YükseköğretimKurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir velisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yükseklisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerindenen az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tampuan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstügiriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birincifıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanısağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalılisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabuledilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almakzorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavpuanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrencikabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve nedenyüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonudikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı,lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. DeğerlendirmedeALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakatsonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisive enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlararasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisansprogramlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz.Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleriuygulanır.