Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Emine Sümer ARAS

Tanıtım

Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) bünyesinde, FKB eğitimiyaptıran Zooloji ve Botanik kürsüleri, 1948-49 öğrenim yılında, Tabiiye dalıolarak üçlü lisans eğitimi yaptırmak amacı ile Fen Fakültesine nakledilmiş veaynı yıl Botanik, Zooloji ve Jeoloji Enstitüleri kurulmuştur. Tabiiye eğitimiüçlü lisans dalında 1965 yılına kadar sürmüş, 1968 yılında ikili bilim lisansıolarak değiştirilmiştir. 1983 yılında Botanik ve Zooloji Kürsüleribirleştirilerek Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Günümüzde ise Bölümümüzde toplam 20Profesör, 11 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 23 Araştırma Görevlisi, 1 Biyologve 2 Uzman mevcut olup, Biyoteknoloji, Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi,Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji AnabilimDallarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamayeteneğini kazanmasını sağlamak, yüksek lisans düzeyinde güncel, ileri düzeydebilim yapan araştıran öğrenciler yetiştirmek

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Yüksek lisans düzeyinde kuramsal veuygulamalı bilgilere sahip olur; bu bilgileri kullanır; alanındaki sorunlarıçözebilme kabiliyetini kazanır; güncel gelişmeleri kendi çalışmalarınauyarlayarak yazılı, sözlü ve görsel olarak paylaşır. 
Biyolojinin çeşitli konularında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
Biyolojik sistemler hakkında bilgi sahibi olur, bu sistemlerin disiplinler arası etkileşimini kavrar.
Biyoloji konuları ile ilgili problemleri bulup, çözüme yönelik deneysel yöntemleri öğrenir.
Edinilen teorik ve uygulamalı bilgileri alanındaki sorunların çözümünde kullanılır
Biyolojik konularda analiz etme, yeni bilgiler oluşturma, bilimsel analiz yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir
Biyolojinin belli alanlarında araştırma projesi, tez hazırlama, sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlik kazanır.
Alanındaki problemlere bağımsız olarak çözüm yolları bulabilme, sonuçları değerlendirerek uygulama yeteneği kazanır.
Çalışmalarında bağımsız ve bir ekip ile çalışabilme yeteneğini kazanır.
Edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde derinleştirerek özgün verilere ulaşabilir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarına uyarlar.
Alanıyla ilgili bilgilerdeki gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
Alanındaki gelişmeleri paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurarak aktarır.
Bireysel ve grup çalışmalarında etkin çalışır ve sorumluluk alır.
Yabancı bir dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Alanında bilimsel çalışma yapabilmesi için araştırma alt yapısına sahip olur.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması için etik değerleri gözetir ve bunları öğretir.
Edindiği ileri düzey bilgileri problem çözme ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Ülke çıkarları yararına edindiği bilgileri özgün çalışmalar haline getirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sağlık hizmetleri veren kurum vekuruluşlarda yer alan laboratuvarlarda, Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlamaile ilgili alanlarda,  Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda,Tarımve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuvarlarında,üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.