Fen Bilimleri Enstitüsü

Astronomi ve Uzay Bilimleri (DR) Programı

Tanıtım

Temel doğa bilimlerinden biri olan Astronomi ve Uzay Bilimleri alanı, evreni ve evreni oluşturan gökadaları, derin uzay cisimlerini, yıldızlar ve yıldızlararası maddenin yapısını,  karşılıklı etkileşimini, evrimini, hareketlerini araştıran ve gözlemsel modellere dayanan kuramlar geliştiren bilim dalıdır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programında, öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim-öğretim yapılır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programında eğitim süresince genel astronomi ve astrofizik bilgilerini içeren dersler verilir. Programda tezsiz yada tezli seçenekler mevcuttur. 

Programın Amacı

Lisans ve Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak özgün bir konuda bilgisini artıran, o konuda bireysel olarak araştırma yapan, yeni fikirleri ortaya atabilen ve bu fikirleri bilim dünyasında paylaşabilen bilim adamları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler ileri düzeyde araştırma yapma ve yorumlama becerisi kazanır. Astronomi ve Astrofizik konularında yeni problemler ileri sürer ve bunlara çözüm yolları geliştirir. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak ifade ederek sonuçalrını diğer bilim insanlarına aktarır.
PY1. Fotometrik ve Tayfsal gözlemleri yapma, verileri analiz ederek sonuçları çok yönlü değerlendirme.
PY2. Gök cisimlerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerini çok yönlü yorumlama
PY3. Etik kurallara uyma.
PY4. İletişim becerilerini etkili kullanma.
PY5. Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
PY6. Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
PY7. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirme.
PY8. İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirme.
PY9. Geliştirdiği önerilerden bir konu belirleme ve bu konu hakkında rapor hazırlama.
PY10. Hazırladığı araştırma raporunu tartışma ve sunma.
PY11. Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
PY12. Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
PY13. Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilme.
PY14. Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilme.
PY15. Bilim insanı adaylarına bilgilerini aktarma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Uzay sanayisinde, gözlemevlerinde araştırmacı olarak, meteoroloji istasyonlarında, radar istasyonlarında, kamu-özel kurumların bilişim birimleri ile lisans üstü düzeyden sonraki araştırma, eğitim ve öğretim alanlarında istihdam edilebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Temel doğa bilimlerinden biri olan Astronomi ve Uzay Bilimleri alanı, evreni ve evreni oluşturan gökadaları, derin uzay cisimlerini, yıldızlar ve yıldızlararası maddenin yapısını,  karşılıklı etkileşimini, evrimini, hareketlerini araştıran ve gözlemsel modellere dayanan kuramlar geliştiren bilim dalıdır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programında, öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim-öğretim yapılır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programında eğitim süresince genel astronomi ve astrofizik bilgilerini içeren dersler verilir. Programda tezsiz yada tezli seçenekler mevcuttur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.