Fen Bilimleri Enstitüsü

Astronomi ve Uzay Bilimleri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Selim Osman SELAM

Tanıtım

Temel doğa bilimlerinden biri olan Astronomi ve Uzay Bilimleri alanı, evreni ve evreni oluşturan gökadaları, derin uzay cisimlerini, yıldızlar ve yıldızlararası maddenin yapısını,  karşılıklı etkileşimini, evrimini, hareketlerini araştıran ve gözlemsel modellere dayanan kuramlar geliştiren bilim dalıdır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programında, öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim-öğretim yapılır. Astronomi ve Uzay Bilimleri programında eğitim süresince genel astronomi ve astrofizik bilgilerini içeren dersler verilir. Programda tezsiz yada tezli seçenekler mevcuttur. 

Programın Amacı

Lisans yeterlikleri üzerine kurulmuş, Astronomi konularının genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilen, bilgiyi değerlendiren, yorumlayan ve uygulayan bilim uzmanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci, temel bilimler alanında bilimsel araştırma teknikleri ve konularında bilgi sahibi olur. Astronomi ve Astrofizik ile ilgili konularda araştırmalar yapar, araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak ifade eder ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PY1. Fotometrik ve Tayfsal gözlemleri yapma, verileri analiz ederek sonuçları çok yönlü değerlendirme.
PY2. Gök cisimlerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerini çok yönlü yorumlama
PY3. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleme ve araştırma konusu ile bütünleştirme.
PY4. Bilimsel birikimleri sözlü veya yazılı olarak paylaşma.
PY5. Araştırma alanına özgü; bilgisayar yazılımlarını ve gözlem ekipmanlarını tanıma.
PY6. Topluma; astronomi konusunda doğru ve güvenilir bilgilerle yol gösterme.
PY7. Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma.
PY8. Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma.
PY9. Etik kurallara uyma.
PY10. İletişim becerilerini etkili kullanma.
PY11. Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma.
PY12. Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma.
PY13. İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirme.
PY14. Geliştirdiği önerilerden bir konu belirleme ve bu konu hakkında rapor hazırlama.
PY15. Hazırlanan araştırma raporunu tartışma ve sunma.
Bu madde ile ilişkilendirme yapmayınız.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Orta öğrenimde eğitimci olarak, uzay sanayisinde, gözlemevlerinde araştırmacı ya da teknik eleman olarak, meteoroloji istasyonlarında, radar istasyonlarında, kamu-özel kurumların bilişim birimleri ile lisans üstü düzeyden sonraki araştırma, eğitim ve öğretim alanlarında istihdam edilebilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.