Fen Bilimleri Enstitüsü

Bahçe Bitkileri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU

Tanıtım

Bahçe Bitkileri programı; bağ,meyve, sebze, süs bitkileri ve yenilebilir mantarların biyolojisi, yetiştiriciliği, ıslahı, ve biyoteknolojisi,  bitki, tohum fizyolojisi ile hasat sonrası depolama konularındayükseklisans düzeyinde eğitim ve araştırma çalışmaları yapmaktadır. 

Programın Amacı

Bahçe Bitkileri alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi amaçlar.  Uzmanlık hedefine yönelik araştırmalarda uygun arazi ve laboratuvar tekniklerinin kullanılarak yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını hedefler. Böylece mesleki bilgi ve becerilerin yanında, araştırma yaptığı konuda uzmanlaşmış, mesleğini bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde yapan, iş sağlığı, çevre koruma ve güvenliği tedbirlerini gözeten mezunların yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlar.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bahçe Bitkileri uzmanlık alanını kapsayan konularda (bahçe bitkilerinin biyolojisi, yetiştirme ve çoğaltma teknikleri, ıslah, fizyoloji, biyoteknoloji , hasat, ürün değerlendirme, muhafaza ve pazarlama ) uzmanlık derecesinde bilgiye sahiptir. Uzmanlık hedeflerine yönelik araştırma yürütür, araştırma alanı ile ilgili kaynaklara ulaşabilir. Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi getirebilir. Elde ettiği sonuçları basılmak üzere yayın haline dönüştürebilir, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunabilir.
Bahçe Bitkilerinde biyoloji, fizyoloji, biyokimya, biyoteknoloji temelleri üzerinde ileri düzeyde çoğaltma, yetiştirme teknikleri, fide ve fidan üretimi, ıslah, çeşit geliştirme, ürün hasat ve muhafazası ile ürün değerlendirme konularında özel uzmanlık bilgilerine sahiptir.
Bilimsel çalışmalarda proje hazırlama ve yürütme, deneme kurma, konuya özgü özel araştırma yöntemlerini belirlemeye yönelik temel bilgileri edinir.
Bitki doku kültürü ile çoğaltma teknikleri ve bunların ıslah çalışmalarında kullanımı hakkında bilgilere sahiptir
Tohum fizyolojisi, çoğaltma ve üretim teknikleri, tohum teknolojisi, tohum kalite kontrol yöntemleri, tohum uygulamaları ve depolaması konularında bilgilere sahiptir.
Bahçe bitkilerinde türlere özel ıslah yöntemleri hakkında bilgilere sahiptir. Klasik ve biyoteknolojik yaklaşımları ilişkilendirebilir.
Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde stres faktörleri hakkında bilgiye sahiptir. Stres faktörlerinin yetiştiricilikteki etkilerini değerlendirebilir.
Bahçe bitkilerinde hasat kriterlerini ve ürünlerin değerlendirme şekillerini bilir, özel muhafaza teknikleri hakkında bilgiye sahiptir.
Bahçe bitkilerinde moleküler markör tekniklerinin çeşit tanımlama, ıslah çalışmalarında kullanımı, genetik haritalama konularında bilgiye sahiptir.
Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilere erişebilir
Uzmanlık hedefine yönelik araştırmaları, yürütür ve sonuçlandırır.
Uzmanlık alanıyla ilgili danışmanlık ve bilirkişilik yapabilir.
Bahçe bitkileri alanında edindiği temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, analitik düşünce yeteneği ile çözer.
Mesleği ile ilgili konularda paydaşlarını bilgilendirir, düşüncelerini, çözüm önerlerini aktarır. Toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
Mesleğini bilimsel, kültürel ve etik değerler çerçevesinde, ilgili mevzuatla uyum içerisinde yürütür.
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma ve güvenliği tedbirlerini gözetir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bahçe Bitkileri yüksek lisans programlarından mezun olanlar, bahçe bitkileri ürünlerinin yetiştiriciliği, çeşit ıslahı ve biyoteknolojisi, çeşit tescili, kontrol ve sertifikasyonu, ürün denetimi, tohum, fide ve fidan üretimi, ürünlerin değerlendirilmesi, muhafazası ve pazarlanması ile ithalat ihracatı aşamalarında faaliyet gösteren özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında, araştırma enstitülerinde istihdam edilebilir.  

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.