Fen Bilimleri Enstitüsü

Bitki Koruma (DR) Programı

Tanıtım

BitkiKoruma Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur.Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar,bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları,simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri ve savaşımlarıkonularında çalışmalar yürütülmektedir. Bitki patojen ilişkileri ve kimyasalbitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık vezararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleriüzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

1. Tarım ürünlerindeki hastalıkve zararlılar, bunların biyo-ekolojileri, konukçu-parazit ilişkileri,pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, kültürel, fiziksel, kimyasal,biyoteknik ve biyolojik savaş yöntemleri ile entegre ürün yönetimi ve entegrezararlı yönetimi konularında yüksek lisans eğitimi ile ülkemiz kamu ve özelsektörüne çağdaş bilgilerle donatılmış, analitik düşünen-sorgulayan ve çözümüretebilen, meslek etiği bilincinde, doğaya ve çevreye duyarlı uzmanyetiştirmek,2. Üretimden tüketime kadar tarımsal üretimin heraşamasında sorun odaklı, temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile çözümekatkıda bulunmak; edinilen bilgi, deneyim ve geliştirilen yeni teknolojileriüretici ve araştırıcılarla paylaşarak tarımsal üretimi geliştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bitkilerde hastalıklara nedenolan abiotik ve biotik etmenlerin özellikleri, simptomatolojileri, hastalıkoluşturma mekanizmaları, epidemiyolojileri ve genel savaşım yöntemleri hakkındatemel bilgilere sahiptir. Ayrıca bitki patojenlerinin genetik çeşitliliğihakkında genel bilgi birikimine sahiptir.Bitkilerde zararlıların genelmorfolojileri, gelişmeleri, çevre ile ilişkileri ve genel savaşım yöntemlerihakkında temel bilgilere sahiptir. Böceklerin toplanması, kolleksiyonu,preparasyonu, tanımlanması, isimlendirilmesi, sınıflandırılması; böceklerinbiyoçeşitlilikteki yeri; böcek takımlarındaki filogenetik (klasik ve moleküler)ilişkiler; zararlıların takımlarının familyalarının morfolojik, fizyolojik vebiyolojik ve ekolojik (birey ve popülasyon) özelliklerini ayırt edebilir.Tarımda sorun olan yabancı otları, zarar şekillerini,biyo-ekolojilerini ve savaşım yöntemlerini açıklar.
PY1. Bitkilerde görülen abiyotik ve biyotik hastalıkları, zararlıları, yabancı otları, mikorizaları, ayrıca hastalık, zararlı ve yabancıotları baskı altına alan faydalı organizmaları ve bunların taksonomileri hakkında bilgi sahibi olur
PY2. Bitki Korumanın ilişkili olduğu ekoloji, botanik, zooloji, moleküler biyoloji, genetik, ekonomi gibi bilim dalları ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Hastalık (fungal, bakteriyel, viral vd) , zararlı (böcekler, akarlar, nematotlar, kemirgenler, vd.) ve yabancı otların yönetimi hakkında birikime sahip olur .
PY4. Pestisitlerin çevre, insan ve hedef alınmayan organizmalara etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Bitki Koruma alanındaki sorunları teşhis eder ve çözüm üretir.
PY6. Hastalık, zararlı ve yabancıot sorunlarına sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik çözümler üretecek yetiye sahip olur.
PY7. Gerektiğinde farklı bilim dalları ile entegre olarak hastalık, zararlı ve yabancıotların savaşımında yararlanılacak yeni ürünlerin (dayanıklı çeşit, hastalıktan ari tohum, parazitoid-predatör, pestisit, faydalı model , tuzak v.b. ) üretimi, dizayn ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür
PY8. Pestisit kullanımı sırasında oluşabilecek bu olumsuzlukları (kalıntı, tolerans, direnç vb.) en aza indirecek teorik ve pratik uygulamalar yapar
PY9. Hastalık, zararlı ve yabancıotlar konularında araştırma ve denemeler yürütebilir.
PY10. Bitki Koruma ile ilişkili laboratuvarları (genel entomoloji, biyolojik mücadele, depolanmış ürün hastalık ve zararlıları, nematoloji, akaroloji, toksikoloji, moleküler entomoloji ve fitopatoloji, genel fitopatoloji, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji, seroloji, yabancıot) yönetebilir.
PY11. Alanında ile ilgili mesleki ve teknolojik son gelişmeleri izler ve yorumlar.
PY12. Alanındaki son gelişmeler ile ilgili araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayabilir.
PY13. Bitki Koruma sorunlarının çözümü için araştırmalar planlayabilir ve yürütebilir.
PY14. Tarımsal üretim yapılan alanlarda ve işletmelerde zararlı, hastalık ve yabancıotlar ve savaşımları konularında danışmanlık ve bilirkişilik yapabilir.
PY15. Tarımdaki son gelişmeleri izler, bitki koruma sorunlarını çözme yeteneği kazanır, yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
PY16.Bitki Koruma ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurar. Gerektiğinde üreticileri ve ilgili kurumları bilgilendirir ve yönlendirebilir.
PY17. Bitki Koruma alanında toplumun farklı kesimlerini bilgilendirme ve eğitimi konusunda doğrudan ve basın yoluyla iletişim kurabilme sorumluluğu ve özgüvenine sahiptir
PY18. Tarımsal savaşım ve gıda güvenliği ilişkisini üretici, tüketici ve çevre boyutlarıyla değerlendirebilen ve bunu toplumun bütünüyle paylaşabilme yetisine sahiptir.
PY19. Geleneksel tarım, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, entegre savaşım modelleri, entegre ürün yönetimi ve sürdürülebilir tarım ile ilgili konularda danışmanlık, proje yöneticiliği, eğitmenlik yapabilir, çözümler üretir, ilgili kişi ve kurumlara tavsiyede bulunur
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

a) Özel İdare İl ve İlçe TarımMüdürlüklerib) Tarım ve Köy İşleriBakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve müdürlükleri, Koruma Kontrol GenelMüdürlükleri.c) Özel tarımsal ilaçfirmalarının merkez ve bölge müdürlüklerinded) Özel Fide, Fidan veya Tohumüreten firmalare) Organik Üretim Yapan Firmalarf) Depo, Ambar ve Çevre Sağlığıilaçlamaları yapan firmalar g) Özel ilaç bayilerih) Seralari) Meslek Odalarında danışman ve sorumlu müdürlük

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

BitkiKoruma Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur.Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar,bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları,simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri ve savaşımlarıkonularında çalışmalar yürütülmektedir. Bitki patojen ilişkileri ve kimyasalbitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık vezararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleriüzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadırHarf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktoraprogramlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmasıgerekir: a)    >Doktora programına başvurabilmek için adaylarınlisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancıülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyrukluöğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmasıgerekir.b)   >Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanadayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puanalmış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarınabaşvuran adayların  başvurduklarıprogramın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)    >Doktora programına başvuran adayların YDS’den enaz 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyrukluöğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerindenbirinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabuledilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile budillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)   >Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı,lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)   >Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarınaöğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanıistenmez. İlgilianabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ileyüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.Normal021falsefalsefalseTRX-NONEX-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}>