Fen Bilimleri Enstitüsü

Bitki Koruma (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mevlüt EMEKCİ

Tanıtım

BitkiKoruma Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur.Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar,bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları,simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekolojileri ve savaşımlarıkonularında çalışmalar yürütülmektedir. Bitki patojen ilişkileri ve kimyasalbitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık vezararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleriüzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

1. Tarım ürünlerindeki hastalıkve zararlılar, bunların biyo-ekolojileri, konukçu-parazit ilişkileri,pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, kültürel, fiziksel, kimyasal,biyoteknik ve biyolojik savaş yöntemleri ile entegre ürün yönetimi ve entegrezararlı yönetimi konularında yüksek lisans eğitimi ile ülkemiz kamu ve özelsektörüne çağdaş bilgilerle donatılmış, analitik düşünen-sorgulayan ve çözümüretebilen, meslek etiği bilincinde, doğaya ve çevreye duyarlı uzmanyetiştirmek,2. Üretimden tüketime kadar tarımsal üretimin heraşamasında sorun odaklı, temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile çözümekatkıda bulunmak; edinilen bilgi, deneyim ve geliştirilen yeni teknolojileriüretici ve araştırıcılarla paylaşarak tarımsal üretimi geliştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bitkilerde hastalıklara nedenolan abiotik ve biotik etmenlerin özellikleri, simptomatolojileri, hastalıkoluşturma mekanizmaları, epidemiyolojileri ve genel savaşım yöntemleri hakkındatemel bilgilere sahiptir. Ayrıca bitki patojenlerinin genetik çeşitliliğihakkında genel bilgi birikimine sahiptir.Bitkilerde zararlıların genelmorfolojileri, gelişmeleri, çevre ile ilişkileri ve genel savaşım yöntemlerihakkında temel bilgilere sahiptir. Böceklerin toplanması, kolleksiyonu,preparasyonu, tanımlanması, isimlendirilmesi, sınıflandırılması; böceklerinbiyoçeşitlilikteki yeri; böcek takımlarındaki filogenetik (klasik ve moleküler)ilişkiler; zararlıların takımlarının familyalarının morfolojik, fizyolojik vebiyolojik ve ekolojik (birey ve popülasyon) özelliklerini ayırt edebilir.Tarımda sorun olan yabancı otları, zarar şekillerini,biyo-ekolojilerini ve savaşım yöntemlerini açıklar.
PY1. Bitkilerde görülen abiyotik ve biyotik hastalıkları, zararlıları, yabancı otları, mikorizaları, ayrıca hastalık, zararlı ve yabancıotları baskı altına alan faydalı organizmaları ve bunların taksonomileri hakkında bilgi sahibi olur
PY2. Bitki Korumanın ilişkili olduğu ekoloji, botanik, zooloji, moleküler biyoloji, genetik, ekonomi gibi bilim dalları ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. Hastalık (fungal, bakteriyel, viral vd) , zararlı (böcekler, akarlar, nematotlar, kemirgenler, vd.) ve yabancı otların yönetimi hakkında birikime sahip olur .
PY4. Pestisitlerin çevre, insan ve hedef alınmayan organizmalara etkileri hakkında bilgi sahibi olur. ,
PY5. Bitki Koruma alanındaki sorunları teşhis eder ve çözüm üretir.
PY6. Hastalık, zararlı ve yabancıot sorunlarına sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik çözümler üretecek yetiye sahip olur.
PY7. Gerektiğinde farklı bilim dalları ile entegre olarak hastalık, zararlı ve yabancıotların savaşımında yararlanılacak yeni ürünlerin (dayanıklı çeşit, hastalıktan ari tohum, parazitoid-predatör, pestisit, faydalı model , tuzak v.b. ) üretimi, dizayn ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütür
PY8. Pestisit kullanımı sırasında oluşabilecek bu olumsuzlukları (kalıntı, tolerans, direnç vb.) en aza indirecek teorik ve pratik uygulamalar yapar.
PY9. Hastalık, zararlı ve yabancıotlar konularında araştırma ve denemeler yürütebilir.
PY10. Bitki Koruma ile ilişkili laboratuvarları (genel entomoloji, biyolojik mücadele, depolanmış ürün hastalık ve zararlıları, nematoloji, akaroloji, toksikoloji, moleküler entomoloji ve fitopatoloji, genel fitopatoloji, mikoloji, bakteriyoloji, viroloji, seroloji, yabancıot) yönetebilir.
PY11. Alanında ile ilgili mesleki ve teknolojik son gelişmeleri izler ve yorumlar.
PY12. Alanındaki son gelişmeler ile ilgili araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayabilir
PY13. Bitki Koruma sorunlarının çözümü için araştırmalar planlayabilir ve yürütebilir.
PY14. Tarımsal üretim yapılan alanlarda ve işletmelerde zararlı, hastalık ve yabancıotlar ve savaşımları konularında danışmanlık ve bilirkişilik yapabilir.
PY15. Tarımdaki son gelişmeleri izler, bitki koruma sorunlarını çözme yeteneği kazanır, yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir
PY16.Bitki Koruma ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurar. Gerektiğinde üreticileri ve ilgili kurumları bilgilendirir ve yönlendirebilir.
PY17. Bitki Koruma alanında toplumun farklı kesimlerini bilgilendirme ve eğitimi konusunda doğrudan ve basın yoluyla iletişim kurabilme sorumluluğu ve özgüvenine sahiptir
PY18. Tarımsal savaşım ve gıda güvenliği ilişkisini üretici, tüketici ve çevre boyutlarıyla değerlendirebilen ve bunu toplumun bütünüyle paylaşabilme yetisine sahiptir.
PY19. Geleneksel tarım, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, entegre savaşım modelleri, entegre ürün yönetimi ve sürdürülebilir tarım ile ilgili konularda danışmanlık, proje yöneticiliği, eğitmenlik yapabilir, çözümler üretir, ilgili kişi ve kurumlara tavsiyede bulunur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

a) Özel İdare İl ve İlçe TarımMüdürlüklerib) Tarım ve Köy İşleriBakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve müdürlükleri, Koruma Kontrol GenelMüdürlükleri.c) Özel tarımsal ilaçfirmalarının merkez ve bölge müdürlüklerinded) Özel Fide, Fidan veya Tohumüreten firmalare) Organik Üretim Yapan Firmalarf) Depo, Ambar ve Çevre Sağlığıilaçlamaları yapan firmalar g) Özel ilaç bayilerih) Seralari) Meslek Odalarında danışman ve sorumlu müdürlük

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.