Fen Bilimleri Enstitüsü

Gıda Mühendisliği (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayla SOYER

Tanıtım

Türkiye’ninkendi alanında ilk kuruluşu olmanın bilinci ile gıda bilimi, gıda teknolojisive gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun, üniversitelerin vetüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünyaölçeğinde tanınan bir programdır.

Programın Amacı

Doktora yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde araştırma yapan, bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan, gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Gıda Mühendisliği Doktora Programı’ndan mezun olan öğrenci; Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahibi olur. Elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilir. Araştırmaya ve geliştirmeye odaklıdır. Takım çalışmasına uyum sağlar. Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü ve çağın sorunlarına duyarlıdır. Biyolojik ve kimyasal kinetik, biyolojik malzeme, ısı ve kütle aktarımı ve süreç denetimi konularındaki bilgileri uygular. Gıdalardaki doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda bilgiye sahiptir. Gıdaların bozulma nedenleri, kalite ve kontrol sistemleri, gıda kodeksi ile gıda analizleri konusunda edindiği bilgileri uygulama becerisine sahiptir.
PY1. Mesleki ve etik sorumluluk bilinç sahibi olur.
PY2. Türevsel denklemler, organik kimya, fizikokimya ve mikrobiyoloji konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
PY3. Gıdalardaki doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
PY4. Özgün düşünce yöntemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Bilimsel araştırmanın mantığı hakkında bilgi sahibi olur.
PY6. Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri seçer ve kullanır.
PY7. Alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrar
PY8. Bilime yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirir.
PY9. Yaratıcı düşünme becerisi elde eder.
PY10. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahip olur ve bu alanlarda yayın araştırması yapar.
PY11. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
PY12. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.
PY13. Gıdaların bozulma nedenleri, kalite ve kontrol sistemleri, gıda kodeksi ile gıda analizleri konusunda edindiği bilgileri uygulama becerisine sahip olur.
PY14. Bağımsız olarak veya bir ekibin üyesi olarak araştırma yapabilir
PY15. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için eğitim verir.
PY16. Biyolojik ve kimyasal kinetik, biyolojik malzeme, ısı ve kütle aktarımı ile süreç denetimi konularındaki bilgileri uygulayabilir.
PY17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
PY18. Alanı ile gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
PY19. Disiplinler arası takımlarla çalışabilir.
PY20. Bireysel veya gruplarla etkin çalışır ve sorumluluk alır.
PY21. Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim kurar.
PY22. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tanımlayabilir.
PY23. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.
PY24. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

GıdaMühendisliği doktora programından mezun olanlar, kamu kurum ve kuruluşları,özel gıda firmaları, gıda laboratuarları gibi alanlarda istihdamedilebilmektedirler. Üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.