Fen Bilimleri Enstitüsü

İstatistik (DR) Programı

Tanıtım

Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler, İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem Araştırması, Risk Analizi ve İstatistiki Bilgi Sistemleri gibi alt alanlarda uzmanlıklar kazandıran programlarda bilim alanının en son gelişmelerini yakından takip eden ve takip edenleri doğrudan araştırmaya yönelten dersler ve seminerler yer almaktadır. İstatistik laboratuarlarının da yazılım geliştirme, nümerik analiz, istatistiki hesaplama ve simülasyon çalışmaları için gelişmiş bir alt yapısı vardır. Tüm dünyaya açılan elektronik haberleşme ve bilimsel iletişim olanakları mevcuttur. İstatistik laboratuarlarında zengin veri kaynakları ve veri rehberleri bulunmaktadır.

Programın Amacı

Programların amacı kuvvetli bir teori temeline dayalı olarak uygulamaya dönük bilgilerle donanmış, modern teknolojinin sunduğu imkanları etkinlikle kullanan araştırmacılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu program doktora ile ilgili özel teknik becerilerin kazanılmasını sağlamak ve çeşitli uygulama alanlarında teorik araştırma özerk yeteneği gelişimine sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Yüksek lisans düzeyindeki yeterliliklere bağlı olarak ileri düzeyde olasılık ve istatistik bilgisine sahip olur
Yüksek lisans düzeyindeki bilgilerine dayalı olarak, kuramsal bilgileri geliştirebilir, yeni ve özgün sonuçlara ulaşır
Geniş uygulama alanına sahip olan istatistik biliminde, aldığı seçmeli derslerin ve yaptığı bilimsel araştırmaların etkisi ile özel bir konuda uzmanlaşır
İstatistiki analizlerde hangi meteryal ve yöntemin kullanılabileceğini, ne tür aşamaların sonuca etkili biçimde götürebileceğini bilir
Olasılığın felsefesini ve genel özelliklerini gerçek dünyaya yansıtır
Disiplenler arası çalışmalarda rasgelelik olgusunu kavrayarak ilgilenilen olgu üzerinde bir istatistik modeli kurabilir
İstatistiki analizleri uygulayabilmek için gerekli araç ve ekipman bilgisine sahip olur
İstatistik alanındaki yeni bulgu ve teorileri bilimsel olarak değerlendirebilir ve yeni yaklaşımlarda bulunarak geliştirebilir
İstatistiki analiz için toplanan verilerin gerekiyorsa ayıklanarak, dönüşümler yapılarak analizlere uygun hale getirilmesini sağlar
Gerçek dünyadaki bir olgunun modellenmesi veya simülasyonu aşamasında gerekli teorik bilgiyi ve ilgili paket programları ve yazılımları kullanır
Eksik veya hatalı veri karşısında gerekli analizler için ne tür bir yol izlenmesi gerektiğini bulur
İstatistik biliminden edinmiş olduğu sorgulama yetisi sayesinde problemler karşısında geniş bakış açısı yakalar
Deterministik olgu içermeyen bilimin her alanında, probleme ilişkin bir olasılık modelinin kurulması, modelin geçerliliğin sınanması ve alternatif modellere karşı etkinliğinin araştırılması aşamalarında etkili bir rol oynar
Saha uygulamalarında verinin toplanması, verinin paket program aracılığı ile bilgisayara girişi, verinin tasaraımı ve derlenmesi aşamalarında bağımsız olarak çalışabilir, gerekiyorsa programlama dillerinden biri ile mevcut paket program için katkı sağlayabilir
Ulusal veya Uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale veya tenkit gibi çalışmalar yaparak istatistik biliminin gelişmesine katkıda bulunur
Alanı ile özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir
İstatistik biliminin gerek alanı içinde gerekse alanı dışında doğru olarak kullanılmasını bireysel olarak sağlar
Alanı ile ilgili bir çalışmayı inceleyerek yorum yapıp karar verebilme yetkinliğine sahip olur
Kazanmış olduğu bilgi, beceri ve deneyim sayesinde alanı ile ilgili problemlere doğru ve etkin çözümü getirebilir
Alanı ile ilgili bir araştırma yaparken temel alan ve anahtar kelimeyi doğru olarak belirler
İstatistik biliminden edinmiş olduğu sorgulama yetisi sayesinde, problemler karşısında doğru kararın verilebilmesi için kişi, kurum ve kuruluşları yönlendirebilir
Uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları veya güncel gelişmeleri, bilgisi ışığında yorumlayarak sözlü veya yazılı olarak istenilen kurum ve kuruluşlara aktarabilir
İstatistiki analizlerde kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapabilir
Benzetim tekniklerini etkili bir biçimde kullanabilmek için gerekli yazılımı ileri düzeyde kullanabilir veya geliştirebilir
Bilimsel çalışmalarını uluslar arası platformlarda sözlü veya yazılı olarak sunabilir, yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilir
Alanı ile ilgili gerek akademik gerekse mesleki gelişmelerin, bulguların, araştırma sonuçlarının yorumlanması aşamalarında etik değerlere bağlı kalarak topluma aktarabilme
Algoritma mantığına dayalı olarak, mesleki ve akademik çalışma esnasında zamanı etkin kullanabilme, çalışmanın sonucunda bulguların geçerliliğini sınayabilme
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin, İstatistik, Aktüerya, Biyoistatistik vb. gibi bölümlerine bilimsel etiğe saygılı akademisyenler yetiştirmektedir, Bunun yanısıra, çeşitli kurum ve kuruluşlara İstatistiki danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Bağımsız çalışabilen araştırma ve istatistiki analiz birimlerinde çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

ktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.