Fen Bilimleri Enstitüsü

İstatistik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mehmet YILMAZ**

Tanıtım

Bu program, araştırma ve öğretim alanında kariyer yapmayı planlayan öğrencileri ve doktora yapmak isteyen öğrencileri hazırlamak için gerekli sağlam bir teorik ve deneysel bilgiyi öğrencilere sağlar.

Programın Amacı

Yüksek lisans programının temel amacı istatistiksel bilimler ile ilgili tüm alanlarda uluslararası yetkin araştırmacıları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek lisans öğrencileri, bireysel, akademik ve işgücü piyasası ihtiyaçları ve çeşitliliğini karşılamak için istatistiksel düşünme, analiz etme, problem çözme ve karar verme hakkında farklı yönelimlere ve çeşitli profillere sahip olabilir.
Lisans düzeyindeki yeterliliklere bağlı olarak olasılık ve istatistik bilgisini daha ileri düzeye taşır.
Lisans düzeyindeki bilgilerine dayalı olarak, kuramsal bilgileri geliştirebilir, yeni ve özgün sonuçlara ulaşır.
Geniş uygulama alanına sahip olan istatistik biliminde, aldığı seçmeli derslerin ve yaptığı bilimsel araştırmaların etkisi ile özel bir konuda uzmanlaşır.
Tabiatta gözlenen çoğu olayın rasgele olduğunu onların bir olasılıksal yapısının olduğunu benimser.
Yüksek lisans programı kapsamında, stokastik süreçler, güvenilirlik, aktüeryal bilim, zaman serileri ve genelleştirilmiş doğrusal modeller gibi alanlarda teknik becerilerini geliştirir.
Disiplinlerarası bir yaklaşımla, olasılık ve istatistik teorisinin sonuçlarını güncel problemlerin analizinde ve çözümünde uygular ve bu uygulamalar ile kendi potansiyellerini keşfeder.
İstatistik bilimi ile ilgili farklı disiplinlerde, sorunları tanımlama ve doğrulama yeteneğine sahiptir.
İstatistik bilimi ile ilgili gerçek hayat problemlerini teorik bilgisinin yanı sıra istatistiksel paket program yardımı ile uygulamalı olarak çözüme ulaştırır.
Veri toplama aşamasından verilerin derlenip analiz edilmesi aşamasına kadar gerekli tüm metodolojiyi kullanarak gerek disiplin içi gerekse disiplinler arası problemin çözümü için iş akışını ortaya koyar.
Ulusal / uluslararası sunumlara katılım için bağımsız bilimsel araştırmalar yürütme yeteneğine sahiptir.
Veri toplama, model kurma ve modeli sınama aşamalarında gerçek hayatta karşılaşabileceği problemleri kurgulayabilir ve bunlara pratik çözümler getirebilir.
Saha uygulamasında teoride karşılaşılmayan fakat teorik bir altyapısının oluşturulması gereken durumlarda bireysel olarak bilgisini tamamı ile kullanıp, çözüme odaklanır.
İstatistik biliminin gerek alanı içinde gerekse alanı dışında doğru olarak kullanılmasını bireysel olarak sağlar.
Alanı ile karşılaştığı problemlerin çözümünde, nasıl bir yol izleyeceğini, kaynak taramasını nasıl yapacağını gözden geçirerek, kendine özgü bir çalışma düzeni belirler.
Grup çalışmalarında, lisans düzeyinde kazandığı bilgi ve becerilerini geliştirerek kendine düşen görevleri yerine getirir.
Gerçek hayat problemlerinde kritik biçimde karar verebilmek için gerek teorik gerekse uygulamalı istatistik bilgisini eleştirisel bir yaklaşım ile yeniler ve yeniden değerlendirir.
İstatistik alanında karşısına çıkan bir problemi, sebep ve sonuç ilişkisini sorgulayarak, bunların cevabı için gerekli kaynak taramasını yapar, çözüme ulaştırır.
Uzmanlaşmaya yöneldiği alanı ile ilgili güncel veya popüler konuları takip ederek, sözlü, görsel veya yazılı bir biçimde sempozyum, kongre veya çalıştayda bağımsız olarak sunabilir.
Uzmanlık alanı ile ilgili ulusal veya uluslararası platformlarda yayımlanan bilimsel çalışmaları derinlemesine inceler, gerektiğinde tartışır ve alternatif çıkarım yollarına gidebilir.
Özgün veya popüler alanda yapılan bir akademik çalışmayı uluslararası platformlarda sözel veya yazılı olarak sunabilir.
Simülasyon çalışması için veya problemin analitik çözümünde yardımcı olması için Matlab, R ve Sas programlarından en az birisini etkili biçimde kullanabilir, sonuçları yazılı veya görsel olarak sunmak için gerekli programlardan yararlanabilir.
Sosyal Bilimler, Tıp, Biyoistatistik, Mühendislik ve Aktüeryal alanlarından gelen istatistiki problemler için gerekli modeli kurmada, analiz etmede ve yorumlamada, istatistik bilimini doğru ve etkin olarak değerlendirebilir.
Verilerin toplanması, analize uygun hale getirilmesi ve yorumlanması aşamalarında etik değerlere bağlı kalarak plan ve programı optimal biçimde ortaya koyabilir, gerekiyorsa farklı alanlardan gelen araştırmacılara bu bilgileri aktarabilir.
Saha çalışmalarından elde edilen sonuçları, bilim etiğine bağlı kalarak özerk ya da grup olarak ilgili kurum/ kuruluş ya da bireylere aktarabilir.
Disiplinler arası çalışmalarda, elde edilen verilerin analizi için bilinen yöntemleri önerebilir veya yeni bir model geliştirebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin, İstatistik, Aktüerya, Biyoistatistik vb. gibi bölümlerine bilimsel etiğe saygılı akademisyenler yetiştirmektedir. Bunun yanı sıra, bağımsız çalışabilen araştırma ve istatistiki analiz birimlerinde çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.