Fen Bilimleri Enstitüsü

Jeofizik Mühendisliği (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır
  • Program Direktörü Prof. Dr. Bülent KAYPAK

Tanıtım

JeofizikMühendisliği Bölümü 1989 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesibünyesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden 2001 yılına karar Fen Fakültesibünyesinde, 2001 yılından sonra da Ankara Üniversitesi MühendislikFakültesi bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğretimivermektedir. Bölüm, Jeofizik Mühendisliği alanında kurum ve kuruluşlaraJeofizik Mühendisi yetiştirmenin yanında, çok sayıda akademisyenyetiştirerek diğer üniversitelerde Jeofizik Mühendisliği Bölümününkurulmasına katkı sağlamaktadır.

Programın Amacı

Doktora yeterliliklerinedayalı olarak güncel ve ileri düzeyde araştırma yapan, bilime ve bilimselmühendislik uygulamalarına evrensel düzeyde katkı sağlayan bilim insanı yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan;Jeofizik Mühendisliği araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaklabirlikte uzmanlık alanında ileri düzeydedir. Probleme özgü bağımsızaraştırmalar yapar. Jeofizik Mühendisliği araştırma yöntemlerini kullanarakbağımsız ölçüm yapar. Aldığı ölçüm verilerini ayrıntılı analiz eder veyorumlar. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü paylaşır ve bilgi toplumu olmasürecine katkıda bulunur.
1- Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak sayısal analiz ve programlama, spektral analiz, sayısal modelleme (sonlu-farklar, sonlu elemanlar ve benzeri yöntemler) ve ters çözüm konularında güncel ve ileri düzeyde yetkindir. Bu konuları özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2- Jeofizik Mühendisliği ile ilişkili temel bilimleri ve diğer mühendislik bilimlerini ileri düzeyde anlar ve bu alanlardaki yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek jeofizik mühendisliği alanında kullanabilir.
3- Bilim veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştirir ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir araştırma yapar
4-Konusu ile ilgili özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlar, uygular, sonuçlandırır ve bu süreci yönetir.
5- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6- Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
7-Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izler ve yorumlar.
8-Alanında en yeni bilgilere ulaşabilir ve bunları kavrar.
9-Araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterlilik sahibidir.
10- Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
11- Jeofizik alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla Türkçe ve bir yabancı dilde yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilir
12- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
13- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
14-Bilim ve mühendislik etiğine uygun davranır.
15-Jeofizik ve diğer mühendislik dallarını ilgilendiren her türlü teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri izleyebilir ve topluma tanıtabilir
16- Jeofizik yöntemleri hem birbirleri ile hem de diğer mühendislik bilimleri ile yöntem ve algoritma geliştirme, tümleşik verileri yorumlama temeli üzerinde bütünleştirebilecek, yaratıcılık ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıylatamamlayan öğrenciler Doktor ünvanı kazanır.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenciler; özel sektörde çalışabileceği gibi (maden, petrol, inşaat) kurumlarda (TPAO, MTA, DSI, Karayolları, AFAD, TKİ, BOTAŞ gibi) ve Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programları 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan dersi ve tezden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 3,0 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programları 21 ulusal krediden ve 240AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. T Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programına başvurabilmek için adayın bir Mühendislik Programından Yüksek Lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.