Fen Bilimleri Enstitüsü

Jeofizik Mühendisliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Bülent KAYPAK

Tanıtım

Jeofizik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğu günden 2001 yılına karar Fen Fakültesi bünyesinde, 2001 yılından sonra da Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğretimi vermektedir. Bölüm, Jeofizik Mühendisliği alanında kurum ve kuruluşlara Jeofizik Mühendisi yetiştirmenin yanında, çok sayıda akademisyen yetiştirerek diğer üniversitelerde Jeofizik Mühendisliği Bölümünün kurulmasına katkı sağlamaktadır.

Programın Amacı

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde araştırma yapan, bilime ve bilimsel mühendislik uygulamalarına evrensel düzeyde katkı sağlayan Jeofizik Mühendisleri yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Jeofizik Mühendisliği araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. Probleme özgü bağımsız araştırmalar yapar. Jeofizik Mühendisliği araştırma yöntemlerini kullanarak bağımsız ölçüm yapar. Aldığı ölçüm verilerini analiz eder ve yorumlar. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü paylaşır ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 
1- Sayısal analiz ve programlama, spektral analiz, sayısal modelleme (sonlu-farklar, sonlu elemanlar ve benzeri yöntemler) ve ters çözüm konularında yetkindir.
2- Modern jeofizik teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir
3- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilir. Değişik jeofizik yöntemlere ve diğer disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilir.
4- Jeofizik Mühendisliği ile ilişkili inceleme ve arazi çalışmalarını kurgulayabilir, çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5- Veri-işlem ve veri yorumlama aşamalarında orijinal fikir, yöntem ve yazılım geliştirir.
6-Modelleme ve arazi incelemelerini tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz eder ve yorumlar.
7-Jeofizik incelemeler için gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlar ve bunlara ulaşarak değerlendirir
8- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir ve sorumluluk alır.
9-Arazi incelemelerinde ve yazılım geliştirmede grup liderliği yapabilir veya mevcut gruplara araştırmacı olarak katılabilir.
10- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır ve gerektiğinde bunları öğrenebilir.
11- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve mühendislik etik değerlerini gözetir.
12- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir.
13-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar ve sosyal çevreye uyum sağlar.
14-Jeofizik verilerin ve modellerin çeşitli yazılım ve teknikler ile görselleştirilmesi ve sunulması konularında yetkindir.
15- Yazılım geliştirebilir ve var olan teknik yazılımları etkin bir şekilde kullanır, mesleki bilgi ile bütünleştirebilir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan öğrenciler; özel sektörde çalışabileceği gibi, kurumlarda (TPAO, MTA, DSI, Karayolları, AFAD, TKİ, BOTAŞ gibi) ve Üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.