Fen Bilimleri Enstitüsü

Kimya Mühendisliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ali KARADUMAN

Tanıtım

1943yılında Fen Fakültesi bünyesinde Sınai Kimya Kürsüsü adı altında eğitimebaşlayan bölümümüz beş yıllık eğitimi ile uzun süre Kimya  Yüksek Mühendisi mezunları vermiştir. 1982yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulması ile Tezli Yüksek Lisans ve Doktoraeğitimine başlamıştır. 2001 yılından >itibaren Mühendislik Fakültesi  çatısıaltında mezun vermeye devem etmektedir.

Programın Amacı

KimyaMühendisliği mesleğinin güncel   uygulamalarının bilincinde, deneysel  araştırmaları tasarlayabilen, bilimselaraştırmalar yaparak bilgiye erişebilen, sorunlara  yenilikçi çözümler üretebilen, yorumlayabilenve tez çalışmasının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlardayazılı/sözlü olarak sunabilen ve toplumun yararına aktarabilen, çok disiplinlitakımlarda liderlik yapabilen, mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel veetik değerleri gözeten mezunlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik,Fen  ve Mühendislik bilgilerini kullanıp,bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar,uygular ve  değişik disiplinlere aitbilgileri bir arada kullanabilir. Kimya Mühendisliği ile ilgili problemleritanımlar ve formüle eder, çözmek için yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin ve bağımsız çalışır, liderlikyapar ve sorumluluk  alır. Çalışmalarınınsüreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlüolarak aktarır. Kimya Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık,güvenlik ve hukuk boyutlarını anlar ve bunların getirdiği kısıtlarınfarkındadır.
Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini kullanıp, bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir
Kimya Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; gerektiğinde yenilikçi bilgileri öğrenir ve karmaşık sistem veya süreçlerin tasarımında kullanma becerisi kazanır.
Kimya Mühendisliği süreçlerinde kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, kimya mühendisliği alanı veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Kimya Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, mesleki etik, güvenlik ve hukuk boyutlarını anlar ve bunların kimya mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımızpetrol rafineleri, kimya ve petrokimya endüstrisi, ilaç , biyoteknoloji,  nanoteknoloji, plastik, doğal ve sentetikelyaf, gıda, temizlik ürünleri, yakıt ve enerji, atık arıtımı, kağıt, otomotiv,elektronik, boya,   cam, seramik, metal ve kaplama, proseskontrol,  teknik  satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma,finans, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, prosestasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence,güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis ve pazarlama, kalitekontrol,  iş güvenliği uzmanlığı gibialanlarda kimya yüksek mühendisi olarak araştırmacı,   tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzeyyönetici görevlerinde bulunabilir  ya daüniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstündenot aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmakzorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı dersalınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.