Fen Bilimleri Enstitüsü

Peyzaj Mimarlığı (DR) Programı

Tanıtım

Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimini başlatan ilk bölümdür. Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası ilişkilere açık, peyzaj planlama/tasarımı/yönetimi, doğal ve kültürel kaynak korunması ve planlaması, doğal bitki örtüsünün korunması ve değerlendirilmesi gibi farklı ancak birbirini destekleyen alanlarda, bilimsel, estetik, etik, sanatsal bakış açılarını bir araya getiren, bu süreçte teknolojik olanakları da en üst düzeyde kullanan bir programdır. 

Programın Amacı

Doktora yeterliliklerine dayalı olarak, sürdürülebilir, yaşanabilir, estetik, sağlıklı kırsal/ kentsel karakterli alanların planlanması, doğal kaynakların korunması, planlaması, yönetiminde ya da tasarımı konularında(doktora konusuna bağlı olarak) yeni yöntemleri bulan,  araştırmaya açık, felsefesini kurabilen ileri düzeyde  holistik bakış açısına sahip, bilimsel ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu araştırma ve öğrenmeye açık, disiplinler arası çalışabilen,  Peyzaj Mimarları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunu, aldığı program dersleri ve uzmanlık alanına bağlı olarak (peyzaj planlama/tasarımı/ bitkisel materyalin değerlendirilmesi gibi  konularda)  yerel ve küresel koşulları takip eden, araştırmaya açık, her türlü teknolojik olanakları kullanarak, disiplinler arası çalışmaları gerçekleştiren, yaptığı çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda sunabilen,  yaşam boyu öğrenmeye açık, bilimsel, mesleki ve etik değerlere saygılıdır.
PY 1. Peyzaj Mimarlığında uzmanlaştığı alanla ilgili olarak karmaşık sorunları (Planlama, Tasarım ve yönetim) analiz, sentez ve yorum yapabilir.
PY 2. Alanına yenilik getirecek kavramları, ya da daha önce bilinmeyen yöntemleri üretebilecek düzeydedir.
PY 3. Peyzaj Mimarlığında uzmanlaştığı alanla ilgili olarak (Planlama, Tasarım ve yönetim) senaryo ve seçenekler oluşturabilir.
PY 4. Uzmanlık alanını ile ilgili disiplinler arası çalışmalarda ekip başı olarak çalışmayı yönetebilir.
PY 5. Peyzaj Mimarlığı sorumluluk alanındaki ülkesel, bölgesel ve yerel sorunların çözümüne ilişkin görüş oluşturabilir, yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirebilir.
PY 6. Uzmanlık alanı ile ilgili bilgi ve deneyim birikimini ilgili paydaşlara aktararak yaygınlaştırabilir.
PY 7. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
PY 8. Peyzaj planlama, tasarım ve yönetiminde ilgili meslek disiplinleri ile farklı ölçek ve kapsamlarda plan, proje üretebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları; Kamu (ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler )’da uzman Peyzaj Mimarı,Üniversitelerde, araştırma kurumları ve enstitülerde araştırmacı, öğretim üyesi,Peyzaj planlama/tasarımı ve bitkisel materyali yetiştirmeye ve değerlendirme konularında özel sektörde işyeri sahibi,Peyzaj planlama ve tasarım konularında danışman olarak veFidanlıklarda, süs bitkileri yetiştiriciliğinde pazarlamasında da Yüksek Peyzaj Mimarı olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.