Fen Bilimleri Enstitüsü

Peyzaj Mimarlığı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Şükran ŞAHİN

Tanıtım

Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimini başlatan ilk bölümdür.Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası ilişkilere açık, peyzajplanlama/tasarımı/yönetimi,  doğal bitkiörtüsünün korunması ve değerlendirilmesi gibi farklı ancak birbirinidestekleyen alanlarda,   bilimsel, estetik, etik, sanatsal bakışaçılarını bir araya getiren, bu süreçte teknolojik olanakları da en üst düzeydekullanan bir programdır.

Programın Amacı

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, sürdürülebilir, yaşanabilir, estetik, sağlıklı kırsal/ kentsel karakterli alanların planlanması, doğal kaynakların korunması, değerlendirilmesi, yüksek kalitede mekanların yaratılması çalışmalarında holistik bakış açısına sahip, bilimsel ve etik değerlere saygılı, yaşam boyu araştırma ve öğrenmeye açık, çevre planlama ve mekan tasarımı ile ilgili diğer meslek disiplinleriyle  (mimar, şehir plancısı, biyolog, ziraat mühendisi, sosyolog vb.) işbirliği içinde olacak Yüksek Peyzaj Mimarları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunu, aldığı program dersleri ve uzmanlık alanına bağlı olarak (peyzaj planlama/tasarımı/ bitkisel materyalin değerlendirilmesi gibi konularda) yerel ve küresel koşulları takip eden, araştırmaya açık, her türlü teknolojik olanakları kullanarak, disiplinler arası çalışmaları gerçekleştiren, yaptığı çalışmaları ulusal ve uluslararası platformlarda sunabilen, çalışmalarını ve iddialarını savunan, yaşam boyu öğrenmeye açık, bilimsel, mesleki ve etik değerlere saygılıdır.
PY 1. Peyzaj Mimarlığı konusunda bir ya da birden fazla uzmanlık alanında derin bilgiye sahiptir.
PY 2. Peyzaj Planlama, peyzaj tasarımı ve yönetimi ya da bu konularla ilişkili diğer alanlarda (kültürel peyzaj, ekoloji, sanat, insan ve toplum, peyzaj mimarlığında süs bitkileri/doğal bitki örtüsünün değerlendirilmesi, korunması gibi konularda) uzmanlaşır.
PY 3. Peyzaj Mimarlığında uzmanlaştığı alanla ilgili olarak (Planlama, Tasarım ve yönetim) analiz, sentez ve yorum yapabilir.
PY 4. Peyzaj Mimarlığında uzmanlaştığı alanla ilgili olarak (Planlama, Tasarım ve yönetim) senaryo ve seçenekler oluşturabilir.
PY 5. Uzmanlık alanında teorik ve pratik çalışmalarda orijinal katkı sağlar.
PY 6. Uzmanlık alanında teorik ve pratik çalışmalarda bağımsızlığa sahiptir.
PY 7. Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahiptir.
PY 8. Yabancı dilde konusu ile ilgili literatürü izleyebilir.
PY 9. Yaptığı bir çalışmayı ulusal ve uluslararası platformlarda sunmak üzere hazırlayabilir(makale, rapor, sunum vb.)
PY 10. Peyzaj Mimarlığı alanı ile ilgili araştırma tasarımı yapabilir.
PY 11. Tasarım ve planlamada ilgili teknolojileri kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları; Kamu (ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler )’da uzman Peyzaj Mimarı,Üniversitelerde, araştırma kurumları ve enstitülerde araştırmacı, öğretim üyesi,Peyzaj planlama/tasarımı ve bitkisel materyali yetiştirmeye ve değerlendirme konularında özel sektörde işyeri sahibi,Peyzaj planlama ve tasarım konularında danışman olarak veFidanlıklarda, süs bitkileri yetiştiriciliğinde pazarlamasında da Yüksek Peyzaj Mimarı olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.