Fen Bilimleri Enstitüsü

Su Ürünleri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ahmet Şeref KORKMAZ

Tanıtım

Türkiye’de Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Eğitimi Ankara Üniversitesi öncülüğünde, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Su Ürünleri Kürsüsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. 1979-1980 yılında Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü'ne, 1984 yılında da Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ilk defa öğrenci alınmıştır.

Programın Amacı

Su Ürünleri Yüksek LisansProgramının amacı; deniz ve içsularımızda mevcut potansiyeli değerlendirmek vesu ürünleri yetiştiriciliğini aktif hale getirmek üzere lisansüstü düzeydeöğrenci yetiştirmektir. Bunun yanı sıra balık besleme, balık ve su ürünlerininhastalıkları, genetik ve ıslah, su ürünleri avlama, işleme ve değerlendirmeteknolojisi, balık biyolojisi, balık anatomisi, su kalitesi, plankton ve subitkileri gibi konularda bilimsel araştırmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir.               

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olanöğrenci;  su ürünleri yetiştiriciliği,yetiştiricilik ünitelerinin projelendirilmesi, su ürünleri sağlığı vehastalıkları, su ürünleri yem teknolojisi ve besleme, su ürünleri avcılığı,balıkçılık yönetimi, işleme ve değerlendirme ile temel bilimler konularındabilgi sahibi olur. Su Ürünleri ile ilgili konularda araştırmalar yapar,  çağın koşullarına uygun bilgilerledonatılmış, analitik düşünce ve sorun çözme yeteneğine sahip, etiksorumluluklarının bilincinde, üretken, katılımcı, doğaya duyarlı, toplumrefahını geliştirici, bilgi üretme ve yayma kabiliyetine sahiptir.          
Su Ürünleri yetiştiriciliği, projelendirme, su ürünleri sağlığı, yem teknolojisi ve besleme, avcılık, balıkçılık yönetimi, işleme ve değerlendirme ile temel bilimler konularında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahiptir.
Su ürünleri ile ilgili konularda disiplinler arası ilişkiyi kavrar
Su ürünleri alanında alet, ekipman ve laboratuar bilgisine sahiptir
Su ürünleri konusunda edindiği bilgileri kullanarak sentez yapabilir, sorunların çözümüne ilişkin bilgi ve teoriler üretebilir
Su ürünleri ile ilgili olay ve olguları araştırma yöntemleri kullanarak analiz edebilir.
Su kalitesi yönetimi, çevre, sağlık, temel bilimler ve yetiştiricilik bağlamında neden sonuç ilişkisi kurarak yorum yapar
Su ürünleri konusunda disiplinler arası bilgilerini kullanarak sorunları çözümler
Su ürünleri ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda bağımsız çalışma yürütür
Su ürünleri konusunda karşılaşılan sorunların çözümünde sorumluluk alarak yeni yaklaşımlar geliştirir
Su ürünleri ve sektörle ilgili konularda önderlik yapar
Yaşam boyu öğrenmenin önemi kavramıştır ve yeni gelişmeleri takip eder
Su ürünleri konusunda edindiği bilgi ve beceriyi değerlendirerek kendi yetkinliğini geliştirebilir
Su ürünleri ile ilgili güncel kaynaklara ulaşır
Su ürünleri konusunda yaptığı araştırma ve çalışmaları yazılı veya sözlü olarak paylaşabilir
Sosyal ilişkileri ile çalışma alanında model oluşturur ve gerektiğinde normları değiştirebilir
Bilgisayar yazılımları, iletişim ve bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
Mesleki iletişimde bir yabancı dili iyi düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Su ürünleri ile ilgili strateji ve politikalar geliştirebilir
Üretim ve işleme tesislerinde toplam kalite yönetimi, HACCP, çevreye duyarlı teknolojilerin uygulama süreçlerini değerlendirir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversiteler,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bankalar,Tarım Kredi Kooperatifleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Belediyeler, suürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler, su ürünleri işleme ve değerlendirmetesisleri, balıkçılık ve yetiştiricilik kooperatifleri, su ürünleri pazarlama,ihracat ve ithalat firmaları, balık halleri, yem fabrikalarında çalışabilir,kendi üretim tesislerini kurabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.