Fen Bilimleri Enstitüsü

Süt Teknolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ebru ŞENEL ÖZKAN

Tanıtım

En az 120 AKTS [en az 7 ders (56AKTS) + Seminer (4 AKTS) + Tez (60 AKTS) oluşan 2 yıllık bir programdır. TezliYüksek Lisans programı için ön koşul, 4 yıllık süt teknolojisi lisans programınıtamamlamış olmaktır. Farklı anabilim dallarının lisans programından mezunolanlar için bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Programın Amacı

Yüksek lisans yeterliklerine sahip, AB sürecinde sektörün gerektirdiği; uluslararası standartlarda güvenli süt ve ürünlerinin üretimi için gerekli teorik, pratik bilgi ve becerileri ile Ar-Ge faaliyetlerini planlayıp, yürütebilecek ve gerçekleştirebilecek donanıma sahip, bilime katkı sağlayacak ileri düzeyde araştırma yapabilen mühendisler yetiştirmektir

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Süt sanayinde ileri düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilen, yönlendirebilen, akademik çalışmaları ve güncel teknolojiyi takip ederek, mevcut sistemlerde yeni girişimler ve gelişmeler tasarlayabilen ve bunları araştırabilen, elde ettiği sonuçları analiz eden, yorumlayabilen ve yazılı-sözlü olarak yayınlayabilme bilgi ve tecrübesi kazandırır.
Organik kimya, fizikokimya, süt kimyası ve biyokimyası, süt mikrobiyolojisi ve süt biyoteknolojisi konularında ileri bilgi ile donanımlıdır.
Süt teknolojisi alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerinde araştırma planı ortaya koyabilme, analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme yetkinliğindedir.
Kendi kendine öğrenebilme, sorun tespit edebilme ve sorun çözümüne yönelik eyleme geçebilme becerisine ve özgüvenine sahiptir.
Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilir ve bunları sektörle paylaşarak çözüm önerisi getirebilir.
Süt sanayi ile süt teknolojisi bölümü arasında akademik düzeyde işbirliğini sağlayabilir.
Süt sanayisinde var olan sistemleri geliştirebilme ve yeni sistemler tasarlayabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme becerisi kazanmıştır.
Süt ürünlerinin üretiminde ve depolanmasında meydana gelen değişimleri belirleyebilme, deneme planlayabilme, analiz yapabilme ve yorumlayabilme yetkinliğindedir.
Mesleki etik ve sorumluluklarını algılayabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen bilgi ve tecrübeye sahiptir.
Yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma ve yayın yapabilme becerisine sahiptir.
Gerçekleştirecekleri akademik çalışmalar ile süt teknolojisi alanında mevcut bilgi birikimini geliştirebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Süt Teknolojisi Yüksek Lisans Programından mezun olanlar;Kamu kurumlarında, süt ve gıda sanayisine hizmet veren özel sektörde, üniversitelerde Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.