Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Ekonomisi (DR) Programı

Tanıtım

Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye’de tarımsal yüksek öğrenimin başladığı 1933 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Geçen dönem içinde Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinin bilim dünyasına ve uygulamaya olan katkıları, güncel konu alanları takibi ve faaliyetleriyle devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çukurova, Uludağ ve 19 Mayıs Üniversiteleri Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümlerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Tarım Ekonomisi Bölümü, lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kamu ve özel kuruluşların tarımsal üretim ekonomisi, politikası ve gelişimi alanındaki mikro ve makro içerikli tüm çalışmalarına destekte bulunmaktadır. 1983 öncesi Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksekokulu, 1983 yılından itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitimi yapılmaktadır.  

Programın Amacı

Programın amacı; Tarım Ekonomisi doktora ders programına bağlı olarak, tarımsal faaliyetin çeşitli yönlerden değerlendirilmesini yapabilecek, tarımın geri ve ileri bağlantılarını güncel gelişmeleri dikkate alarak analiz edebilecek, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunların çözümüne öneri götürebilecek, uluslararası proje ve tarımsal çalışmalarda bulunabilecek, veri analizlerini modern ve güncel ekonometrik uygulamalarla yapabilecek ve somut öneriler geliştirilebilecek bilim insanı yaratmak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarım Ekonomisi kapsamında tarım sektörünün küresel ölçekte karşılaştırılması, sorunların model önerilerle çözümlenmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi, makro ve mikro yönlerden araştırmaların yapılarak uygulanabilir önerilerin artırılmasına katkılar sağlar. 
Tarım ekonomisi bilim dalını kapsayan konularda özel uzmanlık bilgisine sahip olur.
Tarım ekonomisi alanı ile ilgili danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
Sahip olduğu mesleki bilginin diğer bireylere ulaştırılması için gereken iletişim yöntemlerini kullanır.
Tarımsal strateji ve planların hazırlanmasında bilimsel ve etik değerleri dikkate alarak hareket eder.
Tarımsal verileri toplayarak, uygun yöntemler ile analiz eder ve bu bilgiler ile tahmin ve önerilerde bulunur.
AB-Türkiye tarımsal ilişkilerini pazarlama, politika ve yapı açısından karşılaştırabilir.
Teknolojik bilginin yayılması ve aktarımı konusunda gerekli teknikleri öğrenir.
Ekonometrik yöntemler ile tarımsal yapı, üretici, üretim, ticaret vb. konular üzerinde analizler gerçekleştirebilir.
Tarım ürünleri dış ticareti ve bu ticaretin analiz edilmesine yönelik yöntemler öğrenir ve ilgili yöntemleri gerçek dünya verileri üzerinde uygular.
İşletmeciliğin temel kavramı, planlama, bütçe, finansal yapı, pazar ve piyasalar konuları hakkında bilgi sahibi olur.
Ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma yaklaşımlarını ve bu yaklaşımlara bağlı örgütlenme, aile işgücü, kırsal sanayi, yerel ekonomi gibi konular hakkında bilgi sahibi olur.
Tarımda iş hukuku, sosyal güvenlik ve çocuk ile kadın işçilerin özel durumları hakkında bilgi sahibi olur.
Temel matematiksel yöntemler ile işletme optimizasyonuna dair çalışmalar gerçekleştirebilir.
Uzmanlık alanına bağlı bağımsız düzeyde araştırma planlayabilir, ilgili bilim dalı literatürünü takip edebilir ve araştırma konusu ile ilgili uygun verileri toplayarak, bu verileri analiz edebilir.
Araştırma sonuçlarını bilimsel literatüre katkı yapacak şekilde ulusal ve/veya uluslararası camiaya aktarabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan yaratıcı bireyler yetiştirme
Yenilikçi üniversite olma yolunda bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, nitelikli disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirme
Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olmasının sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı ülkenin ve kentin kalkınmasına ve gelişmesine bir fikir mutfağı çalışanı olarak katkı sağlayan hizmetler sunma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tarım Ekonomisi Bölümündeyüksek lisans eğitimi görenler, kamu ve özel sektörün birçok alanında istihdamşansına sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Öğretim elemanlığı mesleğiyanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ziraat Bankası, DiğerÖzel ve Ticari Bankalar, Ticaret Odaları ve Borsalar, İhracatçı Birlikleri,Tarımsal Sigorta Kuruluşları, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, tarımsal alandaözel sektörde ulusal ve uluslar arası projelerde çalışmakta, tarımsal değerlemeve bilirkişilik yapabilmektedir. Aynı zamanda bu alanda çalışanlar bilgi,tecrübe ve uygulama yönlerini geliştirmek amacıyla Tarım Ekonomisi ABD’ındayüksek lisans eğitimini tercih etmektedirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir