Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Ekonomisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK

Tanıtım

Tarım Ekonomisi Bölümü, Türkiye’de tarımsal yüksek öğrenimin başladığı 1933 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Geçen dönem içinde Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinin bilim dünyasına ve uygulamaya olan katkıları, güncel konu alanları takibi ve faaliyetleriyle devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çukurova, Uludağ ve 19 Mayıs Üniversiteleri Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümlerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Tarım Ekonomisi Bölümü, lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kamu ve özel kuruluşların tarımsal üretim ekonomisi, politikası ve gelişimi alanındaki mikro ve makro içerikli tüm çalışmalarına destekte bulunmaktadır. 1983 öncesi Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksekokulu, 1983 yılından itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitimi yapılmaktadır. 

Programın Amacı

Programın amacı; Tarım Ekonomisi yüksek lisans ders programına bağlı olarak, tarımsal faaliyetin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel vb. yönlerini analiz edebilecek, sektöre katkı sağlayabilecek düzeyde karşılaşılan sorunlara çözümler üretebilecek ve uygulayıcılara politika öneri götürebilecek, üreticiye arazi kullanım biçimi, üretim faktörlerinden yararlanma, örgütlenme, pazarlama, muhasebe, planlama, kamulaştırma ve değer biçme, tarım politikası, tarımsal yayım, kırsal kalkınma, ekonometri, istatistik gibi konularda yardımcı olabilecek derecede bilgili ve yararlı insan yaratmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarım Ekonomisi kapsamında tarım sektörünün yapısal gelişimi ve geliştirilmesi konularında bilgi sahibi olur ve araştırmalarda bulunur. Tarıma makro ve mikro ekonomi bakış açısıyla analitik çözüm önerileri geliştirir. 
Tarım ekonomisi bilim dalında özel uzmanlık bilgisine sahip olur.
Tarım ekonomisi alanı ile ilgili danışmalık, denetim ve bilirkişilik yapar.
Sahip olduğu mesleki bilginin diğer bireylere ulaştırılması için gereken iletişim yöntemlerini kullanır.
Tarımsal strateji ve planların hazırlanmasında bilimsel ve etik değerleri dikkate alarak hareket eder.
Tarımsal veriler toplayarak, uygun yöntemler ile analiz eder ve bu bilgiler ile tahmin ve önerilerde bulunur.
Doğal kaynaklar ekonomisi kapsamının değerlendirilmesi ve gerekli yöntemler ile fiyatlandırma, fayda/maliyet, etki analizi vb. konularda etkinlik gösterebilir.
Üretici sorunlarının belirlenmesi ve izlenmesine yönelik teknikleri öğrenir.
AB OTP kapsamı, tarihsel gelişimi ve Türkiye açısından etkisini değerlendirebilir.
Farklı maliyet teori ve yöntemlerinin kıyaslanarak uygulamalarını gerçekleştirebilir.
Toprak mülkiyeti, reformu ve toprağın etkin kullanımına yönelik uygulamaları inceleyebilir.
Tüketici teorilerine bağlı olarak uygulamalı çalışmalar kurgulayabilir.
Çevre politikası açısından biyogüvenlik, GDO, ve benzer teknolojik yeniliklerin etkileri üzerinde beceri geliştirebilir.
İklim değişikliği ve olası etkileri üzerine kuramsal araştırma yapabilir ve etki değerlendirmesi konusu üzerinde uzmanlaşır.
Kırsal sanayi ve Türkiye açısından önemi konusunda bilgi sahibi olur.
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin işletme fonksiyonlarını inceleyebilir.
Tarımsal finansman konusunu kavramsal ve teknik açıdan inceleyebilir.
DTÖ süreci ve Türkiye’nin bu süreçteki yeri konusunda bilgi sahibi olur.
Tarıma dayalı sanayilerin önemi, yönetimi, organizasyonu ve sorunları açısından inceleme ve önerilerde bulunabilir.
Tarım işletmelerini verimlilik ve karlılık açısından değerlendirebilir.
Ulusal ve uluslararası tarım politikalarını karşılaştırmalı olarak irdeleyebilir.
Tarımsal üretim sürecindeki girdi-çıktı ilişkilerini mikroekonomi teorisine bağlı değerlendirebilir.
Gelişme ekonomisini uluslararası örnekler ile inceleyerek Türkiye özelinde tartışabilir.
Uzmanlık alanına bağlı araştırma yürütebilir ve araştırmayı ilgili gruplar ile paylaşabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.
Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, bilgi ve yeteneklerini insanlık ve ülke yararına kullanan yaratıcı bireyler yetiştirme
Yenilikçi üniversite olma yolunda bilime ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten, nitelikli disiplinlerarası araştırmalar gerçekleştirme
Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olmasının sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, yaşadığı ülkenin ve kentin kalkınmasına ve gelişmesine bir fikir mutfağı çalışanı olarak katkı sağlayan hizmetler sunma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tarım Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans eğitimi görenler, kamu ve özel sektörün birçok alanında istihdam şansına sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Öğretim elemanlığı mesleği yanında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ziraat Bankası, Diğer Özel ve Ticari Bankalar, Ticaret Odaları ve Borsalar, İhracatçı Birlikleri, Tarımsal Sigorta Kuruluşları, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, tarımsal alanda özel sektörde ulusal ve uluslar arası projelerde çalışmakta, tarımsal değerleme ve bilirkişilik yapabilmektedir. Aynı zamanda bu alanda çalışanlar bilgi, tecrübe ve uygulama yönlerini geliştirmek amacıyla Tarım Ekonomisi ABD’ında yüksek lisans eğitimini tercih etmektedirler. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.