Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Türkiye'de ilk olarak Tarım Makinaları alanında üniversite düzeyinde eğitim veren kuruluştur. İlk öğrencilerini 1954 yılında alan bölüm ilk mezunlarını 1958 yılında vermiştir. Mezunları, Türkiye'nin çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında, Tarım Makinaları imalat sektöründe çalışmaktadırlar. Bölümde yetişen öğretim elemanları ise diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluş aşamalarında önemli görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir.

Programın Amacı

Tarım Makinaları Anabilim Dalı Lisansüstü Programının amacı; tarım makinaları alanında lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapmak; bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekeli bilimsel yöntemleri tarımsal kuvvet iş makinaları ile tarım alet ve makinalarının tasarımı ve işletmeciliği, tarımda enerji kullanımı konularında çağın koşullarına uygun bilgilerle donatılmış; analitik düşünce yeteneğine sahip, etik sorumluluklarının bilincinde, üretken, katılımcı, toplum refahını geliştirici, verilere dayalı karar alabilen, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, ulusal önceliklerimizi gözönünde bulunduran, çevre ve toplum bilincine sahip, tam donanımlı, meslek bilinci kazanmış uzman Ziraat Yüksek Mühendisleri ve Doktorları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;Tarım makinaları ve teknolojileri alanında  analitik düşünür, araştırmalar yapar, araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır ve bilgi toplumu olma sürecinde teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.     
Tarım makinaları ve teknolojilerini lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak makinaların tasarımı ve imalatı konusunda ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Tarım iş makinaları ile tarım alet ve makinalarının işletmeciliği konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilere sahiptir.
Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilere sahiptir.
Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanımı konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde mevzuat bilgilerine sahiptir.
Tarım iş makinaları, tarım alet ve makinaları ve tarımsal mekanizasyon konularında otomasyon uygulamaları bilgisine sahiptir.
Alanıyla ilgili olguları derinlemesine tanımlar ve kavramsallaştırır.
Tarım makinaları alanındaki bilimsel yöntem ve gelişmeleri izler. Yeni gelişmeleri, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak dünya ve ülke koşullarına uygun olacak şekilde değerlendirir.
Alanında ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yürütür, değişen sektör koşullarına göre yeni bilgiler ve çözümler üretir. Üniversite-endüstri-kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğine dayalı araştırmalar yapar. Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız ya da ortak olarak yürütür.
İleri düzeyde bilgisayar yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini alanında kullanır.
Alanı ile ilgili konulardaki sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerini, sahip olduğu ileri düzeydeki teknik bilgi ve becerilerini çiftçi, imalatçı ve diğer sanayi kuruluşlarıyla yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
İleri mühendislik yöntem ve araçlarını kullanarak veriler toplar, bunları yorumlar, bilimsel ve tarafsız bir yaklaşımla değerlendirir, rapor hazırlar, teknik sunuş yapar.
Tarım konusunda disiplinlerarası çalışmalarda kendi alanıyla ilgili konularda bilimsel yaklaşımlarda bulunur. Farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri tarım makinaları alanına uygular.
İleri düzeyde sahip olduğu fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir.
Alanında ulusal ve uluslararası yayınları takip eder ve yayınlar yapar.
Alanı ile ilgili konularda geliştirdiği uzmanlık düzeyindeki becerileri ile toplumun özellikle tarımsal çevre konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunur.
Alanıyla ilgili yaşam boyu öğrenme isteğine ve becerisine sahiptir.
Tarım iş makinaları ile tarım alet ve makinalarının tasarımına yönelik çizim, hesaplama, imalat ve montaj işlemleri yapmaya; bu konuda bilimsel, bağımsız ve ekip halinde araştırmalar yapmaya yetkindir.
Tarım işletmelerine uygun traktör, tarım iş makinası ve tarım alet ve makinası seçmeye; bu konuda bilimsel, bağımsız ve ekip halinde araştırmalar yapmaya yetkindir. Bu makinaların ayar ve bakımlarını ileri düzeyde yapar, onları yetkinlikle kullanır.
Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanılmasına ilişkin uygulamaya yönelik projeler yapmaya; bu konuda bilimsel, bağımsız ve ekip halinde araştırma yapmaya yetkindir.
Tarım iş makinaları ile tarım alet ve makinalarının deneylerini öğrenme, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
Tarım makinaları ile ilgili atölye, laboratuar ve tarla çalışmaları bulgularının güvenilirliğini uzmanlık düzeyinde bilimsel yöntemlerle ölçmeye ve değerlendirmeye yetkindir.
Tarımda ileri bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılmasında yetkindir.
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci içerisinde ve mevzuata uygun biçimde, alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde bilirkişilik yapmaya yetkindir.
Tarımsal mekanizasyon tesislerinin fizibilite raporlarını hazırlamaya, tarım alet ve makinaları ile ilgili teklif hazırlamaya ve değerlendirmeler yapmaya yetkindir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

nkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü mezunları kamu ve özel kuruluşlarda özellikle Tarım Makinaları imalatçılarında, Fabrikalarında, Traktör firmalarında ve vb. görev yapmaktadırlar. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.