Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM

Tanıtım

Tarımsal Yapılar ve Sulama uzmanlık alanı, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan ve etkileri uzun ömürlü olan önlemlerin alınması ile ilgili bir bilimdir. Söz konusu meslekle ilgili olarak sulama ve drenaj, tarımsal hidroloji, tarımsal meteoroloji, topraksu yapıları, tarımsal yapılar, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması ve çevre kontrolü ile ilgili dersler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi vermektedir.

Programın Amacı

1. Ulusal öncelikler göz önüne alınarak, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi konularında teorik ve uygulamalı olarak ileri düzeyde eğitim-öğretim vermek.>2. Toprak ve su kaynaklarının korunması için su tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanması, atık suların kullanımı, yapay sulak alanların kurulması, sulama ve drenaj ile ilgili tüm sulama şebekelerinde performansın değerlendirilmesine yönelik konularda uzman yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim gerçekleştirmek.>3. Tarımsal üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı konularında Lisans düzeyine dayalı olarak ileri seviyede teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek.>4. Tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan, kırsal alanda yerleşim planlaması ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili konularda teorik ve uygulamaya dayalı bilgi kazandırmak.>5. İklim değişiminin tarımsal üretime ve sulamaya olan etkilerini belirlemeye yönelik bilgiler kazandırmak.>6.Tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretimden optimum verim elde edilmesi ve kırsal alanda sosyal gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapma ve proje geliştirme becerilerini kazandırmak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Lisans düzeyi yeterliliklerine ek olarak kendi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili planlama, projeleme, uygulama, izleme – değerlendirme, ortaya çıkan sorunları çözme ve benzeri mühendislik konularında teori ve bilgi üretir, araştırma yapar, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY1- Lisans düzeyi yeterliliklerine ek olarak kendi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PY2-Tarımsal Yapılar ve Sulama alanının içerisinde uzmanlaştığı dala ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
PY3- Tarımsal Yapılar ve Sulama alanının uzmanlaştığı dalında ortaya çıkan sorunları edindiği bilgiler ve eldeki veriler yardımıyla değerlendirir.
PY4- Uzmanlaştığı alandaki olayları izler ve güncel bilgileri alır.
PY5- Uzmanlaştığı alanda teorik ve uygulamalı bilgilerini kullanarak yorum yapar.
PY6- Kendi alanında yeni bilgi ve teoriler üretme becerisi kazanır.
PY7-Uzmanlaştığı alanda ortaya çıkan sorunları araştırma yöntem ve teknikleri ile neden-sonuç ilişkileri kullanarak çözümler.
PY8- Bilimsel makale yazma becerisi kazanır
PY9-Uzmanlaştığı alanda bir projeyi ayrıntılarıyla hazırlar, uygular, izleme ve değerlendirme yapar.
PY10- Uzmanlaştığı alandaki projelerde maliyet belirler, bugün ve gelecek için ekonomik analiz yapar.
PY11- Lisans düzeyi becerilerine ek olarak uzmanlaştığı alanda laboratuvar çalışması becerilerini geliştirir.
PY12- Uzmanlaştığı alanda bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PY13- Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı ile ilgili planlama, projeleme, uygulama, izleme – değerlendirme, ortaya çıkan sorunları çözme ve benzeri mühendislik konularında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY14- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir
PY15- Uzmanlaştığı alanda ortaya çıkan sorunlar karşısında sorumluluk alarak çözüm üretir.
PY16- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar.
PY17- Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara nasıl ulaşabileceğini ve yararlanabileceğini bilir.
PY18- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY19- Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
PY20- Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
PY21- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek için projeler üretir.
PY22- Alanı ile ilgili en az bir yabancı dildeki yayınları izleme, en az bir yabancı dilde yazma ve diyalog kurma yetkinliği kazanır.
PY23- Uzmanlaştığı alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PY24- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleme yapar.
PY25- Uzmanlaştığı alan ile ilgili bilgi ve becerileri öğretir.
PY26- Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki konularda bilirkişilik ve danışmanlık yapar.
PY27– Uzmanlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir.
PY28- Uzmanlaştığı alanda toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirme yapar.
PY29- Uzmanlaştığı alanda disiplinler arası çalışmalara katılır.
PY30- Mesleki yetki, görev, hak ve sorumluluklarını alanı ile ilgili mevzuatta belirtilen yasal çerçevede yerine getirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölüm mezunları, tarımsal yapılar ve sulama alanı ile ilgili olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Ayrıca, bölüm mezunları, tarımsal yapılar ve sulama alanı içerisinde yer alan planlama-projeleme-inşaat işleri konusunda faaliyet gösteren özel sektör fimalarında istihdam edilebildikleri gibi kendileri de firma açarak bu alanda faaliyet gösterebilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.