Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarla Bitkileri (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Doktora programında; Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrencilere,  serin ve sıcak iklim tahılları,yemeklik tane baklagiller, yağ bitkileri, lif - kauçuk bitkileri, nişasta - şeker bitkileri, tütün-ilaç ve baharat bitkileri, buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin yetiştirme teknikleri ve ıslahı konularında  ve ayrıca çayır ve meralar,  biyoteknoloji, sitoloji,  tohumluk ve teknolojisi,  tarım sistemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak; tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri, çayır - mera ve yem bitkileri  yetiştiriciliği, ıslahı ve biyoteknolojisi  konularında doktora eğitimi ile çağdaş bilgilerle donatılmış, analitik düşünen-sorgulayan, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, meslek etiği bilincinde, doğal kaynakları koruyarak,bitkisel üretimde devamlılığı sağlayacak uzman yetiştirmektir.Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası  ilişkiler kurarak,  teorik ve uygulamaya yönelik bilgilere sahip olmak ve güncel sorunlara çözüm üretmektir.Bitkisel üretimin her aşamasında üretici ve tüketici odaklı temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yaparak; bilgi, deneyim ve geliştirilen yeni teknolojileri üretici ve araştırıcılarla paylaşmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tarla Bitkileri programında yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mer’a ve yem bitkileri yetiştiriciliği  ve ıslahı konuları ile tarımsal  biyoteknolojide teorik ve uygulamalı ileri düzey bilgilere sahiptir.Tarla Bitkilerinin üretimini ve elde edilen ürünlerin verim ve kalitesini  etkileyen faktörleri araştırarak, karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek  için yeterli araştırma planlama yapmak , araştırma yürütmek ve  elde edilen sonuçları yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisine ve bilgisine sahiptir. Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve  ıslahı ile tarımsal biyoteknoloji konularındaki yurt içi ve yurt dışındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli takip etme, bunları değerlendirme ve tartışma yeteneğine sahiptir. Elde ettiği araştırma sonuçlarını, yenilikleri ve gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kişi ve kurumlarla paylaşma yeteneğindedir. 
Tarla Bitkileri Tezli Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri, çayır – mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği konusundaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
Tarla Bitkileri programının ilişkili olduğu disiplinler arası (moleküler biyoloji, sitoloji, bitki biyokimyası, bitki fizyolojisi,dayanıklılık ıslahı vb.) etkileşimi kavrayabilir; yeni fikirleri analiz ederek, değerlendirir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar elde edebilir.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile biyoteknoloji, bitki fizyolojisi ve tohumluk teknolojisi alanındaki yeni bilgileri değerlendirebilir, araştırmalarında ve uygulamalarında kullanabilir.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile biyoteknoloji konularında yeni bir yöntem ve uygulama geliştirebilir ya da mevcut bir yöntem ve uygulamayı konusu ile ilgili farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu tasarlayıp araştırabilir,uyarlayabilir ve uygulayabilir.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile biyoteknoloji konusundaki yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, doku kültürü ile çoğaltımı ve biyoteknolojisi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile biyoteknoloji konularında yenilik getiren bir yöntemi ve uygulamayı geliştirebilir. Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilir ve alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilir.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile biyoteknoloji konularındaki sorunlar ile disiplinler arası sorunların çözümlenmesi için araştırmalar planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlandırabilir.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile biyoteknoloji konusundaki yurt içi ve yurt dışı güncel gelişmeleri ve yenilikleri sürekli takip eder. Sorun çözme ve karar verme yeteneği kazanır, yeni fikir, yöntem ve uygulama geliştirebilir.
Tarla Bitkileri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurar. Gerektiğinde üreticileri, araştırmacıları ve ilgili kurumları bilgilendirir ve yönlendirebilir.
Tarla bitkilerinin üretimi, verimi ve kalitesi ile doğal kaynakların doğru kullanımı, çevre duyarlılığı ve gıda güvenliği konularında uzman kişiler ile bu konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konusundaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri ilgili kişi ve kurumlara tanıtır. Tarla bitkileri yetiştiriciliğinin daha bilimsel yöntemlerle yapılmasına, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilir.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı ile biyoteknoloji, tohumluk teknolojisi, doku kültürü ile çoğaltım vb., konularında danışmalık, proje yöneticiliği, eğitmenlik yapabilir, bu konularda karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilir, ilgili kişi ve kurumlara tavsiyede bulunabilir.
Sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların doğru kullanımı, çevre duyarlılığı ve gıda güvenliği konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, bu konularda farkındalık yaratabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tarla Bitkileri doktora programlarından mezun olanlar;  Üniversitelerin Fakülte, Araştırma-Uygulama Çİftlikleri ile Meslek Yüksek Okullarındarındaki akademik kadrolarda,T.C. Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe olan Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde,Yine, T.C. Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçelerdeki laboratuvarlar ile ilgili tüm Araştırma Enstitülerinde,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerinin bünyelerinde, Şeker şirketindeTarım Kredi Kooperatiflerinde (Genel Müdürlük ile İl ve İlçeye bağlı tüm birimlerinde),Tohumluk üretimi yapan tüm kamu ve özel firmalarda,Organik Tarım faaliyeti gösteren  kamu ve özel kuruluşlarda,Tarla  Bitkilerinin yetiştiriciliği, ıslahı, muhafazası ve pazarlanması yapan, ARGE faaliyetinde bulunan ilgili özel sektör ya da kamu kurum ve kuruluşlarında,Tarla Bitkilerine dayalı sanayi (makarna, bisküvi, un, bira, tekstil, yağ,şeker, nişasta, yem vb.) dallarında faaliyet gösteren  kamu ve özel sektörde uzman olarak, Meslek Odalarında ( Zir. Müh. Odası, Zir. Müh. Birliği vb.) danışman ve teknik eleman olarak istihdam edilebilir.   

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.