Fen Bilimleri Enstitüsü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (DR) Programı

Tanıtım

  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Programı, Toprak ve Bitki Besleme olmak üzere birbiri ile yakından ilgili iki alt bölümden oluşmaktadır. Toprak Bölümü eğitim süreçlerinde öğrenci toprak oluşumu, gelişimi, sınıflandırılması, toprak etüdü ve haritalama, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerin saptanması, toprak-su-bitki ilişkileri ve ayrıca tuzluluk alkalilik su ve rüzgar erozyonu, toprak kirliliği, toprak bozunumu ve çölleşme gibi konuları içeren toprak sorunları ve çözümsel uygulamaları ile ilgili konularda doktora düzeyinde yeterlik kazanır ve Türkiye Toprak ve Su Kaynakları hakkında bilgi sahibi olur. Programın Bitki Besleme Bölümü eğitim süreçlerinde ise öğrenci bitki fizyolojisi, bitki biyokimyası, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi, tarla ve sera araştırma yöntemleri, laboratuvar analiz teknikleri, toprak idaresi konularında doktora düzeyinde bilgi ve tecrübe kazanır. 

Programın Amacı

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme doktora programı çerçevesinde verilen teorik ve pratik bilgilerle toprak kaynaklarının tanımlanması, sınıflandırılması ve sahip oldukları özelliklere göre sürdürülebilir olarak kullanılması, tarıma kazandırılabilir toprakların iyileştirilmesi, toprak-su-bitki ilişkilerinin ve bitki besin maddeleri arasındaki ilişkilerin doğru bir şekilde irdelenmesi, yetiştiricilik koşullarına göre doğru tasarlanmış gübreleme uygulamalarının belirlenmesi gibi araştırma ve çalışma sahalarında kullanılabilecek teorik ve pratik donanımı öğrenciye kazandırmak ayrıca adı geçen konularda Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyarak bireysel projeler üretebilecek nitelikli araştırmacılar yetiştirmek

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  uzmanlık alanlarını kapsayan konularda (toprak özelliklerinin arazi  ve laboratuvar şartlarında belirlenmesi, toprak tanımlama, toprak ve bitki besleme sorunlarının belirlenmesi vs) bilgi birkimine sahiptir. Toprak ve Su Kaynaklarının korunması adına gereken vizyon ve misyonu edinir. Toprak ve Bitki Besleme ile ilgili sorunları tespit edebilir ve sorunların giderilmesine yönelik çözümler üretir, ürettiği çözümleri bireysel olarak veya farklı uzmanlık sahipleri ile birlikte müşterek olarak projelendirebilir. Görüşlerini ulusal/uluslararasın platformlarda paylaşabilicek iletişim gücüne sahiptir.  
Toprak oluşumu ve gelişimi konularında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
Farklı toprak sınıflandırma sistemlerine göre dünyada ve Türkiyedeki yaygın toprak gruplarının oluştukları coğrafyalar, özellikleri, sınıflandırılması ve nasıl kullanıldıkları konularında bilgi sahibi olur.
Toprak kaynaklarının fiziksel ve kimyasal sorunlarını tespit edebilecek ve sorunlu toprakların ıslahında başvurulabilicek ıslah yöntemleri ve işlemler hakkında teori ve uygulamaya yönelik bilgilere sahiptir.
Toprakların su ve rüzgar erozyonuna karşı korunması yöntemleri konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olur
Bitki Besleme ve Gübreleme, bitki fizyolojisi, Bitki biyokimyası, bitkilerde beslenme metabolizması gibi alanlarda uzmanlık bilgilerine sahiptir.
Topraksız bitki yetiştirme teknikleri, idamesi konularında detaylı bilgilere sahiptir. Klasik ve biyoteknolojik yaklaşımları ilişkilendirebilir.
Tarla ve sera denemeleri tekniği konusunda teorik bilgileri kazanmak suretiyle deneme planlama, kurma, yürütme, sonuçlandırma ve değerlendirme konularında yeterlik kazanır
Topraksız bitki yetiştirme teknikleri konusunda ileri düzeyde bilgiye sahiptir.
Toprak kaynaklarını kirleten organik ve inorganik kirletici maddelerin analitik olarak saptanması konusunda bilgi sahibidir. Laboratuvar koşullarında kirletici madde analizleri yapar ve sonuçları değerlendirme yeterliği kazanır.
Organik kökenli değişik atıkların özellikleri, dönüşüm prosesleri, tarımsal amaçlı kullanım olanakları, toprağa ve bitki gelişimine etkileri üzerine bilgi sahibidir. Farklı organik materyallerin bitki ve toprak verimine olan etkilerini değerlendirebilir.
Gübrelerin çevre üzerine olası olumsuz etkilerini giderebilecek teknolojilerin geliştirilmesi konusunda ileri düzeyde araştırmalar yürütebilecek bilgi birikimine sahiptir.
Mevcut organik ve inorganik gübreler ve bunların etkin bir şekilde kullanımı konusunda ileri düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
Yeni nesil organik ve inorganik gübrelerin geliştirilmesi konusunda innovasyon sağlayacak bilgi birikimine sahiptir.
Toprak, bitki, gübre, meyve-sebze vb. örneklerde ulusal ve uluslararası standartlarda yapılan kimyasal analizler hakkında bilgi sahibi olur ve analiz sonuçlarını yorumlama yeterliği kazanır.
Uzmanlık hedefine yönelik edindiği bilgileri kullanarak, araştırmalar planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
Uzmanlık alanıyla ilgili olarak toplumun farklı kesimlerini hedef almış eğitim-öğretim aktivitelerinde görev alabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Toprak Bilimi ve itki Besleme programından mezun olan öğrencilerimiz  kamu sektöründe T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumlarının farklı birimlerinde görev alırlar. Öğrencilerimiz bulundukları birimlerde genel olarak arazi etüdü ve haritalama, toplulaştırma, toprak ıslahı, toprak verimliliği, arazi değerlendirme ve planlama, doğal kaynaklar yönetimi gibi konularda sorumluluk alabilirler. Özel sektörde ise başta gübre fabrikaları olmak üzere özel toprak ve bitki analiz laboratuvarları arazi topluluştırma şirketleri, inorganik ve organik gübre pazarlama şirketleri, organik tarım işletmeleri ve sera işletmelerinde çalışmaktadırlar. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına