Fen Bilimleri Enstitüsü

Zootekni (DR) Programı

Tanıtım

Doktora düzeyinde çağdaş ve nitelikli öğretim-araştırma-geliştirme programı uygulayarak konusunda uzman Zooteknistler yetiştirerek bilime katkı sağlar ve hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgiye dayalı ürün ve hizmet üretir.

Programın Amacı

Doktora düzeyinde eğitim vererek hayvancılık alanında araştırmalar planlayabilen, yürütebilen ve sonuçlarını bilimsel ilkeler çerçevesinde yorumlayabilen Uzman Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmek. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler, hayvancılık alanında araştırmalar planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını bilimsel ilkeler çerçevesinde yorumlayabilir, sonuçları yazılı ya da sözlü olarak paylaşarak konu hakkında bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde edindiği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Zooteknide ilgili anabilim dalından (Yetiştirme, Besleme, Biyometri-genetik) mezun olan öğrenciler ilgili alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri, çeşitli ve karmaşık problemlerin çözümü için kullanır
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili problemi belirler, problemi inceler, yeterli araştırmayı yapacak bilgi ve kaynaklara ulaşır problemi bağımsız olarak ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alarak araştırma yapar ve çözer
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve aktarabilir
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve diğer paydaşlara duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili olan diğer anabilim dallarıyla etkileşimi kavrar ve etkin bir şekilde uygular
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ve ilgili diğer anabilim dallarıyla ilgili olarak yaratıcı düşünceye sahip olur
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ileri düzeyde bilimsel araştırma yapabilir
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bilimsel araştırmalarda liderlik yapabilir
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili karşılaşılan beklenmedik karmaşık durumlarda çözüme yönelik strateji geliştirir ve uygular
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili olarak bilinmesi gerekli en az iki bilgisayar yazılımını etkin bir şekilde kullanabilir
Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Akademisyen olarak üniversitelerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’te, özel besi ya da süt sığırcılığı işletmelerinde, koyun-keçi yetiştiren işletmelerde, yumurta ya da et tavukçuluğu işletmelerinde, damızlık koyun-keçi ve sığır yetiştiricileri il birliklerinde, yem fabrikalarında, arıcılık işletmelerinde, tarım danışmanı olarak tarımsal danışmanlık faaliyeti gösteren danışmanlık şirketlerinde ya da kendi hayvancılık işletmesini kurarak kendi işletmesinde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora düzeyinde çağdaş ve nitelikli öğretim-araştırma-geliştirme programı uygulayarak konusunda uzman Zooteknistler yetiştirerek bilime katkı sağlar ve hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgiye dayalı ürün ve hizmet üretir.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına