Fen Bilimleri Enstitüsü

Enformatik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Erinç KARATAŞ

Tanıtım

Bilgi çağında ve bilgi toplumlarında, kendi uzmanlık alanının yanı sıra bilişim teknolojileri konusunda yetişmiş bireylere ve bu konularda yapılacak araştırmalara çok büyük gereksinim duyulmaktadır. Bu gereksinimlerin bir kısmını karşılamak üzere oluşturulan program; bilgi sistemleri, yazılım, bilişsel bilimler, modelleme ve simülasyon, e-sağlık ve tıp bilişimi, biyoenformatik, uzaktan eğitim (e-öğrenme), e-devlet, bilgisayar ağları, beyin araştırmaları ve sinirbilim, bilişim güvenliği, bilgisayarlı görme, görüntü ve ses işleme, oyun geliştirme, çokluortam, insan-makine etkileşimi, savunma bilişimi,  teletıp vb. konularda disiplinler arası çalışmaları kapsamaktadır. Program bu alanların lisans mezunları için toplumun gereksinimlerine yönelik farklı ve nitelikli uzmanların yetişmesine öncülük edecektir.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde açılması planlanan Enformatik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; bilişim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda farklı alanlarda var olan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinlerarası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programı alan, farklı alanlarda çalışan lisans mezunları, kendilerini bilişim teknolojilerinin kullanımı ve uygulanması konusunda yetiştirmelerine olanak sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirir. Gerekli kavramsal ve bilişsel becerileri yorumlar. Bağımsız veya bir ekibin üyesi olarak disiplinler arası uygulamalı çalışma veya araştırma yapar. Alanın gerektirdiği bilgi ve deneyimleri belirler ve buna uygun olarak kendini sürekli geliştirir. 
Enformatik biliminin temel kavram ve terimlerini açıklar.
Enformatik alanındaki kuramsal tartışmaları açıklar.
Enformatik alanındaki gelişmeleri yorumlar.
Enformatik alanındaki teknolojileri açıklar.
Enformatik alanındaki uygulamaları değerlendirir.
Bilimsel araştırmanın mantığını açıklar.
Enformatik alanının gerektirdiği programlama bilgisini kullanarak çözümler üretir.
Enformatik alanıyla ilgili uygulamalı çalışma yapar.
Enformatik alanıyla ilgili kavramları kullanır.
Enformatik alanındaki bilgi birikimini farklı bilim dallarıyla ilişkilendirir.
Düşünme becerisi geliştirir, proje oluşturur, bireysel ve ekip içerisinde disiplinler arası çalışır.
Enformatik alanındaki uygulamaları kullanır.
Alanında bilinen bir yöntemi farklı disiplinlere uygular.
Alanıyla ilgili özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir.
Disiplinlerarası uygulamalı çalışma yapar.
Bağımsız olarak veya bir ekibin üyesi olarak araştırma yapar.
Alanıyla ilgili yapılacak çalışmalarda kurumlarla ve ülkelerle işbirliği sağlar.
Alanıyla ilgili karşılaştığı problemlere çözüm üretir.
Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilgi ve deneyimlerini sürekli geliştirir.
Enformatik ve diğer bilim alanlarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli olarak yeniler.
Bilim ve etik ilkelerine uygun davranır.
Alanında bilimsel çalışma yapabilecek araştırma alt yapısına sahip olur.
Bireysel ve ekiple alanı veya disiplinler arası çalışma yapar.
Çalışma arkadaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim kurar.
Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili bilimsel yayınları takip ederek analitik düşünme yetkinliği kazanır.
Alanıyla ile ilgili konulardaki araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Farklı disiplinlere bilişim konusunda destek sağlayarak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde öncülük eder.
Disiplinler arası konu alanları için nitelikli insan gücünü belirler.
Disiplinler arası araştırma çalışmalarını yürütür, araştırma kapasitesini ve çeşitliliğini artırır.
Uygulamalı çalışmaların yürütülmesine olanak sağlayarak, disiplinler arası bilgi ve deneyimlerini artırır.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Lisans mezunu olduğu alanda bilişim konusunda çalışabilirler. Bu açıdan hizmet, eğitim, üretim, sanayi, turizm ve kamu sektörleri alan mezunlarının çalışabileceği temel sektörlerdir. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

ezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstündenot aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmakzorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı dersalınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.