Fen Bilimleri Enstitüsü

Arazi Yönetimi ve Politikası (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

Tanıtım

Ankara Üniversitesi gayrimenkul, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, arazi yönetimi ve politikası, tesis ve kaynak yönetimi alanlarında ihtiyaç duyulan akademik çalışmaların ve araştırmaların yapılması kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde disiplinlerarası nitelikte “Arazi Yönetimi ve Politikası” yüksek lisans programı Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2017 yılında kurulmuştur. Arazi Yönetimi ve Politikası Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası nitelik taşımaktadır. Program kapsamında arazi ekonomisi yönetimi ve politikaları, kırsal/kentsel alan yönetimi, doğal kaynaklar ve arazi koruma, arazi toplulaştırma, kentsel gelişim ve dönüşüm politikaları ve uygulamaları, kent planlama ve imar uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, kadastro uygulamaları, tapu sicili, arazi değerleme, vergileme, havza sistemleri, kırsal ve kentsel alanlarda uygulanacak arazi edinimi ve kamulaştırma,  arazi değerleme gibi konularda eğitim-öğretim ve araştırma yapma ile uygulama becerisi kazanma olanağı sunulacaktır. Program birden fazla disiplini bünyesinde bulunduran, bu nedenle de disiplinlerarası bir perspektife sahip olan ve çok disiplinli yapısı nedeniyle farklı uzmanlık alanlarındaki kişileri ilgilendiren ve onların gayrimenkul ekonomisi, gayrimenkul yönetimi, değerleme, finans ve yatırım ile arazi yönetimi ve politikaları konusundaki beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve önemi geçmişten günümüze kadar artan ve gelecekte daha da önem kazanacak bir programdır.

Programın Amacı

Arazi Yönetimi ve Politikası Yüksek Lisans Programının amacı; arazi yönetimde gerekli olan uzman personel ihtiyacının giderilmesi ve arazinin yönetilmesi ile ilgili uygulamada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik politika geliştirme ve uygulamaların geliştirilmesine katkı yapılmasıdır.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olanlara arazi ekonomisi, yönetimi ve politikaları alanlarında çalışabilecek uzmanlık bilgisinin verilmesi ve uygulama becerisinin geliştirilmesi, uygulamada konu ile ilgili sorunları anlama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması, kariyer geliştirme ve uygulama fırsatının tanınması sağlanmaktadır. Lisansüstü programlarda öğrencilere proje asistanlığı (bursiyer öğrenci) ve yaz dönemi stajları ile işbaşında eğitim ve çalışma deneyimi kazandırılması olanağı da sunulmaktadır. 
Arazi ekonomisi yönetimi ve politikaları, kırsal/kentsel alan yönetimi, doğal kaynaklar ve arazi koruma, arazi toplulaştırma, kentsel gelişim ve dönüşüm politikaları ve uygulamaları, kent planlama ve imar uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, kadastro uygulamaları, tapu sicili, arazi değerleme, vergileme, havza sistemleri, kırsal ve kentsel alanlarda gibi alanlarda yeterli teknik, ekonomik ve hukuki altyapıya sahip olur.
Arazi ve taşınmaz bilimleri ile ilgili yasal ve kurumsal yapı, ilke ve yöntemler ile uygulama yaklaşımlarını kısa sürede özümseyerek çalışma konuları veya problemlere ilişkin güçlü ve bilimsel çözüm yöntemleri geliştirir.
Arazi ve sektöre ilişkin meslek/çalışma alanlarını kavrar ve disiplinlerarası bir anlayışla konuya yaklaşarak yeni ve özgün sonuçlara erişir.
Kapsamı ve konuları uluslararası standartlar ve deneyimler, bilimsel esaslar ile iç mevzuata uygun olarak hazırlanan programın amaç ve kapsamını kavrayarak uygulama prensipleri ve becerilerini kazanır.
Alanıyla ilgili birçok alanda uygulamalı eğitim, beceri geliştirme, iş ve kariyer olanağı elde eder.
Teorik bilgilere ek olarak özellikle gerçek dünyadan örnek olaylar ve uygulama projeleri üzerinde akademik kadro ile birlikte çalışarak ilgili konularda bütün yönlerinde yaşanabilecek sorunlar ile gerçeklere dayalı çözümleri elde etme yeteneğine ulaşır.
Bilimsel yöntemler, mevzuat ve standartlara dayalı olarak yeni araştırma konularının belirlenmesi, uygulama sorunlarının çözümlenmesi ve yeni gelişmelerin izlenmesi yeteneğini geliştirir.
İleri düzey araştırma ve uygulama projelerini hazırlama ve yürütme yeteneğini kazanır.
Uluslararası yayın, bildiri, çalıştaylara katılım ve özellikle akademik çalışmalarını yayına dönüştürebilme yeteneğinin geliştirilmesi ile bilimsel yayınların yapılmasına katkı sağlar.
Uluslararası standartlar ve yeni yaklaşımların ülke koşullarına uygulanması ve kullanılmasına katkı sağlar, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerle bilimsel gelişme ve özellikle içinde bulunulan toplumun bilgilenmesine katkı yapar.
İlgili konularda alanlarında bağımsız iş yapabilme ve özgün çalışma yapabilme yetkinliği kazanarak özellikle gelişen mevzuat ve standartlara kolaylıkla uyum sağlar.
Uluslararası ve ulusal kurumlar ve sivil örgütlerle doğrudan iletişim kurarak akademik toplantı, kısa süreli uzmanlık eğitimi ve geliştirme eğitimi planlar ve uygular.
Arazi yönetimi ve politikası bütün dallarında yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte faaliyette bulunan kurumlarda çalışma ve iş bulma olanağına kavuşur ve belirtilen bütün dallarda bağımsız olarak iş kurma ve geliştirme becerisi kazanır.
Hukuk, ekonomi, idari bilimler, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, sosyoloji, matematik ve istatistik gibi ilişkili diğer bilim dalları ile sürekli olarak etkileşimde bulunulması, disiplinlerarası araştırma ve birlikte iş yapma yeteneğini geliştirir.
Gayrimenkul, varlık ve işletme değerleme, proje geliştirme ve değerleme, proje ve yapım yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi, vergileme, pazarlama, imar, toplulaştırma, kadastro ve kamulaştırma gibi alanlarda çok yönlü analiz ve değerlendirme yapabilme, proje geliştirme, sorun çözümleme ve uygulama yetkinliği kazanır.
Mevzuattaki değişim, yeni bilimsel kavram ve yöntemler ile standartlardaki gelişmeleri izleyerek iş yaşamına aktarma becerisine sahip olur.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olacak uzmanların özellikle arazi ekonomisi yönetimi ve politikaları, kırsal/kentsel alan yönetimi, doğal kaynaklar ve arazi koruma, arazi toplulaştırma, kentsel gelişim ve dönüşüm politikaları ve uygulamaları, kent planlama ve imar uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, kadastro uygulamaları, tapu sicili, arazi değerleme, vergileme, havza sistemleri, kırsal ve kentsel alanlar gibi alanlarda faaliyet gösteren arazi ve arsa geliştirme kuruluşları (şirketler, kooperatifler, diğer kamu ve özel kuruluşlar), inşaat firmaları, gayrimenkul finansman kuruluşları, arazi proje geliştirme, yönetim ve denetim kuruluşları, kamu kuruluşlarının inşaat, emlak ve kamulaştırma müdürlükleri özellikle Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi gibi kuruluşlarda iş bulma, istihdam ve kariyer olanağı bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.