Fen Bilimleri Enstitüsü

Enerji Mühendisliği (İngilizce) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlı bir yüks
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mustafa TUTAR

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (İngilizce) tezli yüksek lisans derecesinde profesyonel eğitim sunacaktır. Temel bilim ve mühendisliklerin bilgi birikimleri ve kombinasyonları yeni mühendislik alanlarının doğmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda öne çıkan farklı mühendisliklerden bir tanesi de Enerji Mühendisliğidir. Önerilen program, enerji verimliliği, enerji hizmetleri, tesis yönetimi/mühendisliği ile uğraşan mühendislik alanını kapsamaktadır. Dünyada daha çok disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmalar önem kazanmaktadır. Önerilen programın disiplinlerarası işbirliğine dayanmasından dolayı akademik gelişimlere uygun olduğu açıktır. Dünya enerji ihtiyacının hızla artması, üretim yöntemleri ve enerji çeşitliliği üzerine gelişmelere yöneltmiştir, bu bağlamda söz konusu gelişmelerin teknolojik boyuta taşınması gündemdedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yönünde gelişmeler dikkate değerdir. Bu sayede enerji üretim için alternatifler artarken, çevrenin korunması da önemsenmektedir. Bu program ile enerji alanında belirtilen konularda çalışma yapabilecek mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmek esas amacımızdır.

Programın Amacı

Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans  Programı, sürdürülebilir enerji üretimi, depolaması ve dönüştürülmesi alanlarında toplumun karşılaştığı zorlukları üstlenmeye motive olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu programda öğrenciler, alternatif ve geleneksel enerji teknolojileri, teknoloji gelişmelerinin toplumsal ve çevresel etkileri ve bu gelişmelerin ekonomik faydaları hakkında bilgi edinecektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi. Deney tasarlama ve yapma becerisi, ayrıca veriyi analiz etme ve yorumlama becerisi. Ekonomi, çevre, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar içinde arzulanan ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisi. Çok disiplinli ekiplerde görev yapabilme becerisi. Mühendislik problemlerini tanımlama, formülüze etme ve çözme becerisi. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı. Etkili iletişim kurma becerisi. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini anlamak için gerekli geniş eğitim. Bağımsız öğrenim ve sürekli mesleki gelişim ihtiyacını tanıma becerisi. Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Hesaplamalı model tasarlama ve yapma becerisi, ayrıca veriyi analiz etme ve yorumlama becerisi
Ekonomi, çevre, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar içinde arzulanan ihtiyaçları karşılayacak bir sistem, bileşen veya süreç tasarlama becerisi
Çok disiplinli ekiplerde görev yapabilme becerisi
Uygulmalı hesaplamalı mühendislik problemlerini tanımlama, formülüze etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
Etkili iletişim kurma becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini anlamak için gerekli geniş eğitim
Bağımsız öğrenim ve sürekli mesleki gelişim ihtiyacını tanıma becerisi
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi

Kazanılan Derece

Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi 

Kariyer Seçenekleri

Bu yüksek lisans programının mezunları, enerji yönetimi, enerji denetimi, enerji planlaması, enerji sistemlerinin teknolojik gelişimi, enerji ekonomisi ve enerjinin sosyal ve çevresel etkileri gibi çeşitli alanlarda meslek hayatlarını geliştirebilecek enerji mühendisliği uzmanları olacaklardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve semineri, 60 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsar. Öğrencinin tezli yüksek lisans programı kapsamında alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversitedeki diğer lisansüstü programlar ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Başarı puanı 4,00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4,00 üzerinden en az 2,75 almaları gerekir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar  Notlar  Katsayılar90-100  AA   4,0085-89   B1   3,5080-84   B2   3,2575-79   B3   3,0070-74   C1   2,7565-69   C2   2,5060-64   C3   2,0050-59   F1   1,5049 ve aşağısı F2    0,00

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Önerilen tezli yüksek lisans programının öğrenci kabul koşulları Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği temel olmak üzere şu şekilde olacaktır:>• Adayların (yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların) Enerji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Fizik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına (Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine) sahip olmaları gerekir, ve lisans mezuniyet not ortalamasının 4,00 katsayı üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan olması gerekir.>• Adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı en az 70 (ya da YÖK tarafından belirlenen eşdeğeri GRE puanı) olmalı; yabancı dil (İngilizce) puanı YDS ya da YÖKDİL’den en az 65 (ya da eşdeğeri TOEFL puanı) olmalıdır.>• Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu adaylarlardan ALES sayısal puanı (ya da YÖK tarafından belirlenen eşdeğeri GRE puanı) şartı aranmaktadır. Lisans eğitimini Türkiye dışında tamamlayan yabancı uyruklu adaylar ALES’den muaftır.>• Tezli yüksek lisans programlarına başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.