Fen Bilimleri Enstitüsü

Entegre Su Yönetimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Alper Serdar ANLI

Tanıtım

Dünyada ve ülkemizde su yöneticilerinin karşı karşıya olduğu zorluklar, liderlerin sosyal, çevresel ve teknolojik sınırları aşma, farklı disiplinlere ait bilgileri birleştirme ve teorik bilgileri pratiğe dönüştürme konusunda beceri sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, su yönetimi konusunda uzmanlaşmış kişileri ve geleceğin liderlerini yetiştirecek kurumlara duyulan ihtiyaç tüm dünyada artmaktadır. Ülkemiz ise, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri açısından riskli ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, ülkemizde su yönetimi konusunda yapılacak her türlü araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri ile politika oluşturma, koordinasyon, mevzuat ve standart geliştirme vb. faaliyetler aciliyet ve önem kazanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizde su yönetimi ile ilgili faaliyet gösteren tüm kamu kurumları ile işbirliği yapmak, proje geliştirmek, araştırma faaliyetleri yürütmek ve uzman personel yetiştirmek üzere üniversite ve enstitülere ciddi görevler düşmektedir. Su Yönetimi Enstitüsü, yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki su sorunlarının çözümüne yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri yürütmeyi hedeflemektedir. Disiplinlerarası nitelikte olan “Entegre Su Yönetimi” programı, su yönetimi konusunda uzmanların yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, hem su konusunda faaliyet gösteren proje ve danışmanlık firmalarında hem de ilgili devlet kurumlarında iş bulma şansına sahip olacaktır. Mezunlarımız giderek küreselleşen su problemlerinin çözümünde uluslararası düzeyde yetkinlik kazanacak ve uluslararası işbirlikleri için fırsat yaratacaktır.>Su yönetiminin disiplinlerarası bir bilim dalı olması nedeniyle Entegre Su Yönetimi Anabilim Dalı, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi’nin birçok anabilim ve bilim dalları ile çok disiplinli bir yapı, işbirliği ve etkileşim içinde olacaktır. Böylece, entegre su yönetimi yaklaşımı gereğince, suyun doğduğu kaynaktan vardığı son noktaya kadar maruz kaldığı tüm etkiler sistematik olarak çevre, politika, hukuk, bilim, kültür, mühendislik, ekonomi, sağlık ve toplum boyutunda incelenebilecektir.

Programın Amacı

Su Yönetimi Enstitüsü, karmaşık su problemlerini, bütünleştirici su araştırmaları ile çözmeyi hedeflemektedir. Farklı araştırma ekiplerini bir araya getirmek ve disiplinlerarası boyutta su araştırmaları yürütmek; politika yapıcıların ve su idarecilerinin üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle işbirliği yapmasına yardımcı olmak, Enstitünün hedefleri arasındadır. Entegre Su Yönetimi Anabilim Dalı’nda, su ile ilgili ulusal ve küresel sorunlar üzerinde özgün ve eleştirel düşünme, pratik problemlere yenilikçi çözümler üretme, istatistik ve veri yönetimi, bilgi transferi ve tkin liderlik gibi beceriler kazandırmaya odaklanılmıştır. Enstitü, su yönetimi konusunda geleceğin liderlerini yetiştirmeyi, kapasitelerini geliştirmeyi ve ülkemizde su konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uzman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Program, disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta su yönetimi sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirme ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tamamladığı lisans düzeyi yeterliliklerine ek olarak kendi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. Entegre Su Yönetimi alanı ile ilgili planlama, projeleme, uygulama, izleme – değerlendirme, ortaya çıkan sorunları çözme ve benzeri mühendislik konularında teori ve bilgi üretir, araştırma yapar, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
1) Ülkemizde ihtiyaç duyulan su yönetimi uzmanlığına sahip olmak
2) Su sektöründe ilerlemek için ihtiyaç duydukları stratejik, idari ve teknik becerileri geliştirmek
3) Entegre su yönetimi prensiplerini kavramak ve bütün yönlerine aşina olmak
4) Su ile ilgili projelerin ve aktivitelerin planlanması, tasarımı ve işletilmesine teknik ve yönetimsel katkı sağlayacak becerileri kazanmak
5) Su kaynakları yönetimi, havza yönetimi, tarımsal sulamada etkin su kullanımı, atıksu arıtma ve geri kazanım yöntemleri, su verimliliği ve kentsel altyapı projelerinin prensiplerini anlamak
6) Etkin su çözümlerini etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri tanımak
7) Su yönetiminin temelini oluşturan yönetişim ve kurumsal çerçeveyi anlamak
8) Sürdürülebilir su kullanımı prensiplerini benimsemek

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız, hem su konusunda faaliyet gösteren proje ve danışmanlık firmalarında hem de ilgili devlet kurumlarında iş bulma şansına sahip olacaktır.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.