Fen Bilimleri Enstitüsü

Afet Risk Yönetimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Dr. Öğr.Üyesi Nehir VAROL

Tanıtım

Afetler günlük hayatımızı ve kalkınmamızı olumsuz yönde etkilediğinden tehlikeli ve riskli bir coğrafyada yer alan ülkemizde afet zararlarının en az düzeye indirilmesi için temel yaklaşım ve politikaların bir bütünlük içinde ortaya konulması önem arz etmektedir. Etkin bir afet yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı devam ettiğinden Onuncu Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Afet yönetimi konusunda Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hedeflerinin ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinde dikkate alınabilecek temel politikalar, hedefler, stratejiler ve öneriler ortaya konulmuştur.Raporda, ülkemizde afet yönetiminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kamu kurumları, belediyeler, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve medya kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon sağlanarak afetlerin olumsuz etkilerinin en az zararla giderilmesi ülkemizin kalkınması açısından oldukça önemli görüldüğü belirtilmiş ve konunun çok disipli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.            Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans programı, Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nin Mühendislik, Fen Bilimleri Fakülteleri başta olmak üzere, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile işbirliği yapacak yetkin birimlerinin olması, bünyesindeki şirketler ile ortak çalışmaların yapılabileceği Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin varlığı,  bu programa katkı açısından bir avantajdır.            Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans programında görev alan akademik personel farklı bilim dallarında ancak afetler konusunda çalışmalar yürütmüş, yayınlar yapmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Program, ülkemizin afet risk yönetimi alanında geniş bir yelpazeye sahip iş alanına eleman yetiştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır.

Programın Amacı

Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri; afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmektir.Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı:Kendi mezuniyet alanını, farklı disiplinlerdeki alanlara entegre ederek, afet risk yönetimine yönelik, strateji ve politika belirleme, zarar azaltma çözümleri üretecek,Afetler ile ilişkili alanda sektörde gereksinim duyulan tehlike ve risk analizi yapabilecek, bu analizler doğrultusunda yeni stratejiler üretebilecek, mevcut sistemleri iyileştiren tasarımlar yapabilecek,Akademik alanda çalışabilecek,Mesleki ve etik standartlara sahip veTakım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yetenekleri gelişmiş Yüksek lisans derecesine sahip bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler;  kendi mezuniyet alanını farklı disiplinlerdeki alanlara entegre ederek, afet risk yönetimine yönelik strateji ve politika belirler, zarar azaltma çözümleri üretir; afetler ile ilişkili alanda sektörde gereksinim duyulan tehlike ve risk analizi yapar ve bu analizler doğrultusunda yeni stratejiler üretir, mevcut sistemleri iyileştiren tasarımlar yapar; takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirir; küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık kazanır; afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır.
Yaşamı tehdit eden acil durumlarla baş edebilme yetisini geliştirir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
Temel Bilimleri (Matematik, Kimya, Fizyoloji, Anatomi vb.) Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında kullanabilir.
Tehlike ve riskleri kavrar ve yorumlar.
Küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık kazanır.
Etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme yeteneğini geliştirir.
Bedensel ve ruhsal dayanıklılığa sahip olur.
Arama- kurtarma çalışmalarının organizasyonu, sevki ve idaresini yapabilme yetisine sahip olur.
Afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır.
Acil Durum ve Afet Yönetiminde rol alan aktörler ve onlar arasındaki iş birliğini kavrar.
Acil Durum ve Afet Yönetimi mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazanır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program, ülkemizin afet risk yönetimi alanında geniş bir yelpazeye sahip iş alanına eleman yetiştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzaktan Öğretim Programından mezun olanlar;Her türlü ulusal ve uluslararası İtfaiye Teşkilatında,Acil Yardım Komuta Merkezlerinde,Türk Kızılayında,AFAD Başkanlığında,Belediyelerde ve ilgili kurum/kuruluşlarda istihdam edilebileceklerdir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.