Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünde açılması önerilen Hızlandırıcı Teknolojileri Anabilim Dalı altında ve yapılandırma çalışmaları devam eden Elektron Hızlandırıcısı ve Lazer Tesisi altyapısını kullanarak, hızlandırıcılar ve ilgili teknolojiler hakkında uygulamalı eğitim vermeyi amaçlayan tezli, dili Türkçe lisans üstü eğitim programıdır. Hızlandırıcı Teknolojileri Anabilim Dalı ve Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Programı ülkemizde hızlandırıcılar üzerine öğrenci yetiştiren ilk anabilim dalı ve program olacaktır.

Programın Amacı

Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Yüksek Lisans Programının amacı temel bilimler ve mühendisliğin farklı dallarında lisans eğitimi görmüş öğrencilerin İleri Teknolojiler, Uzay, Sağlık, Savunma, Nükleer Bilimler, İletişim vb. sektörlerde hızlandırıcı ve detektör teknolojileri aracılığı ile yapılabilen araştırma geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan; Parçacık Hızlandırıcıları, Işınım kaynakları, parçacık hızlandırıcı yan teknolojileri, Detektör, Veri analizi sistemlerinde, sistemleri kullanabilen,tasarım, işletim ve yönetimini yapabilen, vakum, radyasyon, kontrol sistemleri konularında tecrübeli, tamir-bakım çalışmalarında becerikli, takım çalışmasında uyumlu, disiplinler arası işbirliğini benimsemiş, araştırmacı, beceri ve teknik bilgi sahibi  bilim insanlarının yetiştirilmesi sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programa kaydolan öğrenci hızlandırıcı sistemler, hızlandırıcı ile ilgili teorik ve uygulamalı alanlarda yeterli altyapıya sahip olur. Programda edineceği fiziksel yöntemleri kullanarak hızlandırıcı ve ilgili alt donanım alanlarında hesaplama yeteneği kazanır. Kazandığı donanımı küçük ve büyük ölçekli hızlandırı kullanan farklı disiplinler ile ilgili deneysel ve ölçme tekniklerinde kullanabilir ve sonuçları bilimsel olarak yorumlayabilir. Hızlandırıcılar ve alt donanımlarının işletimi ve operasyonu ile ilgili problem çözme yeteneği kazanır. Hızlandırıcı ve yan elemanları ile ilgili cihaz/donanım/yazılım geliştirebilir.
Hızlandırıcı ve hızlandırıcı ile ilgili alanlarda yeterli altyapıya sahip olur.
Matematiksel ve fiziksel yöntemleri kullanarak hızlandırıcı ve ilgili alanlarda hesaplama yeteneği kazanır.
Farklı disiplinler ile ilgili deneysel ve ölçme teknikleri kullanarak sonuçları yorumlar.
Hızlandırıcılar ve alt donanımlarının işletimi ve operasyonu ile ilgili problem çözme yeteneği kazanır.
Bilgisayar programlama araçlarını kullanarak farklı teknolojik donanımlar ile ilgili benzetim (simülasyon) yapma yeteneği kazanır.
Hızlandırıcı ve yan elemanları ile ilgili cihaz/donanım/yazılım geliştirebilir.
Hızlandırıcı, hızlandırıcı ürünleri, yan sistemler ile ilgili bir konuda bilgiye erişir, bu amaçla literatür taraması yapar ve diğer kaynakları kullanır.
Küçük ölçekçi hızlandırıcılarda arıza tespiti yapabilir, arızanın türüne bağlı olarak bakım ve onarım yapabilir.
Hızlandırıcı, ürünleri ve teknolojinin farklı alanlarında dedeksiyon/teşhis/analiz amaçlı kullanılan cihazlar/donanım/yazılım geliştirebilir/kullanabilir.
Medikal hızlandırıcıların işletimi ile ilgili uygulamalı yetenek kazanır.
Parçacık, parçacık kaynakları, yüksek enerjili parçacık etkileşimleri, ışınım kaynakları kavramlarını, teorilerini, türlerini ve özelliklerini bilimsel yaklaşımı kullanarak değerlendirir.
Hızlandırıcıları diğer araştırma alanlarında araç olarak kullanma yeteneği kazanır.
Teknolojinin farklı alanlarının ilişkilendirmesini kurma ve yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincine sahip olur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hızlandırıcı Teknolojileri alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan kişiler araştırma laboratuvarlarında, şirketlerin ar-ge bölümlerinde, hastanelerin onkoloji, radyoloji birimlerinde, nükleer santrallerde ve enerji, savunma , iletişim, yazılım, elektrik-elektronik sektörlerinde, teknokentlerde iş bulabilirler. Kamusal olarak TAEK, ASELSAN, Roketsan, Havelsan, Tai, Tübitak vb. birimlerde rahatlıkla aranan, istenilen bireyler olacaklardır. Ayrıca, Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri programından mezun olacak öğrenciler birçok uygulama ile tecrübe edineceğinden ve ileri teknolojinin gerektirdiği vakum sistemleri, süperiletkenlik, soğutma sistemleri, magnetik sistemler, RF teknolojileri, lazer konularında tecrübeli bireyler olarak yetiştirileceklerinden birçok özel sektörde de iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 ulusal krediden ve bir-eğitim öğretim dönemi 60 AKTS kreisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur.Bologna süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)gereği öğrenciler yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere en az 120 AKTS kredialırlar. 120 AKTS = 60 AKTS Ders [56AKTS Ders + 4 AKTS Seminer] + 60 AKTSTez [Tez çalışması + Uzmanlık Alan Dersi]

Kazanılan Derece Şartları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim üyesi tarafından dönem sonu ders notu olarak verilir. Başarı kriteri; vize, dönem projesi, ödev ve final sınavından alınacak notlar ile değerlendirilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Not ortalaması : en az 2.00ALES: 60 sayısalYabancı dil puanı:50