Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Yönetimi ve Teftişi (DR) (1995-2016) Programı

Tanıtım

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı, Eğitim Yönetimi vePolitikası Bölümü altında faaliyet göstermektedir. Bölüm kurulduğundan berifarklı isimlerle adlandırılmış olmasına rağmen; Eğitim Yönetimi ve Teftişiprogramı 1982 yılından itibaren bu isimle anılmaktadır. Programın lisanseğitimi bulunmamakta, yalnızca lisansüstü olarak faaliyet göstermektedir. Buprograma kayıt yaptırabilmek için aranan koşullar şu şekildedir;Belirlenen ve ilan edilen alanlardan yüksek lisans diploması (başvuru koşulu),Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (başvuru koşulu), İngilizce için yeterli dil becerisine sahip olma (başvuru koşulu).Doktora giriş sınavında başarılı olma (kayıt koşulu)

Programın Amacı

EğitimYönetimi doktora programının amacı; öğrencilerin eğitim yönetimi disiplinindeve onunla ilişkili diğer alt disiplinlerde üretilen bilimsel bilgi birikiminive araştırma yeterliğini kazanmalarına olanak sağlamaktır. Böylece buprogramla, söz konusu alanda bilimsel bilgi üretecek bilim insanları ile kamuve özel kuruluşlarda görev yapacak olan, bilimsel düşünme ve araştırmayeterliğine sahip uygulamacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitim Yönetimive Teftişi DoktoraProgramı mezunları araştırma becerilerini ileridüzeyde kullanarak kapsamlı araştırmalar>yapabilirve alanın gelişiminekatkıda bulunabilirler. Eğitim yönetimi ve altdisiplinlerine dayalı yönetsel becerileri gösterebilme, eleştirelşekilde yaratıcı düşünme, sorunçözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemlergeliştirebilirler. Ulusal ve uluslararası alanda eğitim yönetimi alanındakisorunları çözmek için öneriler sunabilir ve alana yazılı olarak katkıdabulunabilirler.
Genelde eğitim bilimleri ve özelde eğitim yönetimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma.
Eğitim Yönetimi disiplininin genel kavram ve kuramlarıyla etkili bir şekilde kullanabilme.
Eğitim Yönetimi disiplinini tanıma ve eğitim yönetimi ve politikası hakkında sorunlara cevap verebilme.
Eğitim Yönetimi disiplininin gelişimine etki eden arka plandaki sosyal politik teknolojik ekonomik kültürel gelişmeleri değerlendirme, dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel evrimini ve güncel sorunlarını değerlendirme.
Eğitim yönetimi ve alt disiplinlerine dayalı yönetsel becerileri gösterebilme eleştirel düşünerek yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
Eğitim Yönetimi ve denetimi ile ilgili kuram ve yaklaşımları karşılaştırma
Eğitim yönetimi disiplininin eğitim bilimleri ve sosyal bilimler içindeki özgül yeri ve önemini kavrama.
Eğitim Yönetimi ve eğitim bilimlerinin diğer alt disiplinleri ile sosyal bilimlerin ilgili disiplinleri (psikoloji, sosyoloji, felsefe, yönetim, iktisat, siyaset vb.) arasındaki ilişkileri kavrayıp alanında özümsediği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütme.
Eğitim yönetiminin hukuksal ve etik temellerini kuramsal olarak bilme.
Eğitim Yönetimi alanında kazandığı bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve teftişi sorunlarını tanıma.
Eğitim Yönetiminin farklı boyutların ilişkin bir öngörü geliştirme.
Türk eğitim sisteminin yönetim, denetim ve mevzuat boyutlarında karşılaşılan sorunları bilimsel bir bakış açısıyla tespit etme ve sorunlara çözüm önerileri getirme.
Eğitim Yönetimi alanında bilimsel bir araştırma yapabilme.
Eğitim Yönetimi disiplininin kapsam ve sınırlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanma.
Eğitim yönetimi alanındaki gelişmeleri izleme.
Okul yönetimi ve denetiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapma.
Eğitim yönetimi alanı ile ilgili diğer disiplinlerle özgün ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilmek için takım üyeliği ve liderlik becerilerine sahip olmak.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda kendi görüşlerini etkili bir şekilde sunma ve savunma.
Eğitim yönetimi alanında yaratıcı çalışmalar ortaya koyma.
Ulusal ve uluslar arasın çalışma konuları projeler sunma.
Eğitim yönetimi alanına ilişkin eğitsel ve öğretimsel etkinliklerde etkin rol alma, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı ve lider rolünü oynayabilmek.
Kendi kişisel ve mesleki gelişiminin sorumluluğunu üstlenme.
Alanla ilgili uluslararası çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etme.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme.
Eğitim yönetiminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözümler üretebilmek ve bu çözümlerin geçerliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde sınayabilmek.
Eğitim yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara karşı sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma.
Bir grubun üyesi olarak çalışabilme.
Alanla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel etkinlikler içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşma.
Eğitim yönetimi alanında teori, politika ve uygulamalara yönelik sahip olduğu doktora düzeyindeki bilgi, deneyim ve araştırma yeterliklerine dayalı olarak yeni bakış açıları geliştirmek, alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilmek.
EY alanında yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; eğitimin yönetim ve denetim alanlarında bu değerleri yürütebilmek.
Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitime yönetimime ilişkin yönetim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilmek.
Sosyal, yönetimsel, kültürel ve eğitim bilimsel gelişmeleri ulusal politikalar ve ülkenin sahip olduğu kaynaklar doğrultusunda değerlendirebilmek.
Eğitim yönetimi ve teftişi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
Eğitim yönetimi ve teftişine ilişkin olarak, gerek gündelik yaşamda ve gerek meslekî yaşamda karşılaşılan açıklama ve düşünceleri eğitim yönetimi perspektifinden anlamlandırma ve yorumlama gücü kazanmak.
Eğitim yönetimi ve politikası alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırabilme ve etkileşimli öğretim sürecinin oluşturabilmek için etkili eğitim ve yönetim stratejileri geliştirip ve uygulayabilmek.
Türk Eğitim Sistemi’ne yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğim Sistemi’ne yön verecek politikaların tartışılmasına ulusal ve uluslararası düzeyde öncülük edebilmek.
Eğitim yönetimi alanındaki yeni yönetim ve denetim yaklaşımlarını eğitim sistemi ile ilgili kişi ve kurumlara tanıtarak, eğitim örgütlerini geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerileri kazandıktansonra özel eğitim kurumlarında yönetici olarak çalışabilmektedir.  Programın bir başka istihdam alanıüniversitelerdir. Program mezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veyabaşka alanlarda doktora programlarına devam ederek akademik personel olarakçalışabilmektedir. Ayrıca mezunlar Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde uzmanolarak çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.