Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Yönetimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Şakir ÇINKIR

Tanıtım

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü altında faaliyet göstermektedir. Bölüm kurulduğundan beri farklı isimlerle adlandırılmış olmasına rağmen; Eğitim Yönetimi ve Teftişi programı 1982 yılından itibaren bu isimle anılmaktadır. Programın lisans eğitimi bulunmamakta, yalnızca lisansüstü eğitim vermektedir. Bu programa kayıt yaptırabilmek için aranan koşullar şu şekildedir;Belirlenen ve ilan edilen alanlardan lisans diplomasına sahip olma (başvuru koşulu),Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (başvuru koşulu),İngilizce için yeterli dil becerisine sahip olma (başvuru koşulu).Yüksek lisans giriş sınavında başarılı olma (kayıt koşulu)

Programın Amacı

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Yüksek Lisans Programının temel amacı, öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim yönetimi alanındaki yenilik ve gelişmeler konusunda belirli bir kavramsal temel ve bilimsel bakış açısı ile mevcut sorunları bu çerçevede tartışabilme ve çözüm üretebilme yeterlikleri kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin ders ve özellikle tez aşamasında ders ve tez danışmanın rehberliğinde bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerine uygun olarak çalışma becerilerini kazanma ve kullanmaları amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları temel araştırma, aynı zamanda iletişim becerilerini kullanarak alanın uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini disiplinler arası çalışmalarında, ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşırlar. Yönetim alanındaki yenilikleri nitel ve/veya nicel ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirirler. İnsan haklarını, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerler ile demokratik ve etik ilkeleri dikkate alır; uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olur; güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirirler.
Eğitim Yönetimi disiplinini genel çizgileriyle tanıma.
Eğitim Yönetimi disiplinini dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini ve güncel sorunlarını değerlendirme.
Çalışma konuları hakkında deliller toplama, bunları değerlendirme, yargılama ve karara bağlama.
Kendi kişisel ve mesleki gelişiminin sorumluluğunu üstlenme.
Eğitim yönetimi ve teftişi alanındaki kavram ve kuramların tanım, kapsam ve içerikleri ile bunların önem, anlam, değişik yorum ve kullanımlarına ilişkin bir öngörü kazanma.
Eğitim Yönetimi ve denetimi ile ilgili kuram ve yaklaşımları karşılaştırma.
Eğitim yönetimi disiplininin eğitim bilimleri ve sosyal bilimler içindeki özgül yeri ve önemini kavrama.
Eğitim Yönetimi ve eğitim bilimlerinin diğer alt disiplinleri ile sosyal bilimlerin ilgili disiplinleri (psikoloji, sosyoloji, felsefe, yönetim, iktisat, siyaset vb.) arasındaki ilişkileri kavrayıp alanında özümsediği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütme.
Eğitim Yönetimi alanında kazandığı bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve teftişi sorunlarını tanıma.
Eğitim Yönetiminin farklı boyutların ilişkin bir öngörü geliştirme.
Türk eğitim sisteminin yönetim, denetim ve mevzuat boyutlarında karşılaşılan sorunları bilimsel bir bakış açısıyla tespit etme ve sorunlara çözüm önerileri getirme.
Eğitim Yönetimi alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanma.
Eğitim Yönetimi disiplininin kapsam ve sınırlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanma.
Eğitim yönetimi alanındaki gelişmeleri izleme.
Okul yönetimi ve denetiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapma.
Alanla ilgili çalışmalarını etkili olarak planlama.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda kendi görüş ve düşünlerini geliştirme.
Eğitim yönetimi alanında çalışacağı araştırma konusunu kararlaştırma.
Eğitim Yönetimi disiplininin genel kavram ve kuramlarıyla ilgili bilgi birikimine sahip olma
Genelde eğitim bilimleri ve özelde eğitim yönetimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma.
Alanla ilgili uluslararası çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etme.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme.
Eğitim yönetimi alanındaki yerel ve uluslararası güncel tartışmalar ile teorik ve uygulamalı gelişmeleri takip etme.
Eğitim yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara karşı sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma.
Bir grubun üyesi olarak çalışabilme.
Alanla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel etkinlikler içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşma.
Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen politika, plan, program ve stratejileri eğitim ekonomisinin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirebilmek.
Eğitim Yönetimi alanında yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; eğitimin yönetim ve denetim alanlarında bu değerleri yürütebilmek.
Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitime yönetimime ilişkin yönetim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilmek.
Sosyal, yönetimsel, kültürel ve eğitim bilimsel gelişmeleri ulusal politikalar ve ülkenin sahip olduğu kaynaklar doğrultusunda değerlendirebilmek.
Eğitim yönetimi ve teftişi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
Eğitim yönetimi ve teftişine ilişkin olarak, gerek gündelik yaşamda ve gerek meslekî yaşamda karşılaşılan açıklama ve düşünceleri eğitim yönetimi perspektifinden anlamlandırma ve yorumlama gücü kazanmak.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.
EEP disiplininin genel kavram ve kuramlarıyla özgül temaları hakkında uzmanlık düzeyinde güncel bilgi birikimine sahip olmak.
EEP disiplinini genel çizgileriyle tanımak ve böylece farklı lisans programlarından gelen öğrencilerle birlikte eğitim ekonomisi disiplinine ilişkin ortak bir temel ya da anlayış birliği kazanmak.
EEP disiplininin ontolojik, epistemolojik, metodolojik yönleriyle tanımak; bu disiplinin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel evrimini ve güncel sorunlarını değerlendirmek.
Eğitim ekonomisi ve politikası disiplinindeki kavram ve kuramların tanım, kapsam ve içerikleri ile bunların önem, anlam, değişik yorum ve kullanımlarına ilişkin bir iç görü kazanmak.
Eğitimde planlama, proje hazırlama ve bütçeleme ilke ve yöntemleri ile ilgili bilişsel yeterlik kazanmak.
Eğitim bilimleri nosyonu kazanmak; eğitim ekonomisi disiplininin eğitim bilimleri ve sosyal bilimler içindeki özgül yeri ve önemini kavramak.
EEP ve eğitim bilimlerinin diğer alt disiplinleri ile sosyal bilimlerin ilgili disiplinleri (psikoloji, sosyoloji, felsefe, yönetim bilimi, iktisat, siyaset bilimi, antropoloji vb.) arasındaki ilişkileri kavrayıp alanında özümsediği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
Dünyadaki ve Türkiye’deki eğitimsel değişmeleri birbirleri ile ilişkili olarak kavrayabilmek ve uygun kavram ve stratejileri bu değişmelerin çözümlenmesi için kullanmak.
Dünyada ve ülkemizdeki çeşitli eğitim modelleri ve uygulamalarını eğitim perspektifleri ve eğitim bilimsel/ekonomik/örgütsel yapıları çerçevesinde tanımak, yeni modeller geliştirmek ve gerektiğinde bunlardan yararlanmak.
EEP alanına katkı veren düşünürleri, tarihsel, kültürel, sosyolojik koşullar çerçevesinde görüşleri ile birlikte tanımak ve günümüzdeki sorunlara ışık tutacak açıklamalarını değerlendirebilmek.
EEP alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin ekonomik ve politik sorunlarını tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek.
Eğitimin iktisadi ve politik boyutlarına ilişkin bir içgörü geliştirmek; eğitimi iktisadi ve politik bir gerçeklik olarak analiz edebilme becerisi kazanmak.
Eğitime ilişkin ekonomik ve politik sorunları bilimsel bir perspektifle ortaya koymak ve nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak bu sorunlara çözüm önerileri getirebilmek.
Planlama, proje hazırlama ve bütçeleme ilke ve yöntemlerini eğitimsel yapı ve süreçlere uygulama yeterliği kazanmak.
EEP alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan metodolojik becerileri kazanmak.
EEP alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek düzeyde literatür hakimiyeti ile araştırma yöntem bilgisi kazanmak ve disiplinlerarası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımla çalışma becerilerini uygulayabilmek.
EEP alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
Eğitim olgusunu farklı ekonomik, toplumsal ve siyasal gruplar arasında varolan güç ilişkilerinin biçimlendirdiği iktisadi ve politik bir gerçeklik olarak ele alabilmek ve Türkiye’nin eğitim sorunlarını ekonomi politik bir yaklaşımla tartışabilme becerisi kazanmak.
EEP alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik, bağımsız ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alarak değerlendirebilmek.
EEP alanındaki yerel ve uluslar arası güncel tartışmalar ile teorik ve uygulamalı gelişmeleri takip edebilmek.
EEP alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
Ekip çalışması sürecinde insanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği kolaylaştırıcılık becerilerini uygulayabilmek.
Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek.
Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen politika, plan, program, bütçe ve stratejileri eğitim ekonomisinin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirebilmek.
EEP alanında yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; eğitimin iktisadi çözümleme sürecini bu değerler çerçevesinde yürütebilmek.
Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitime ilişkin iktisat politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal ve uluslararası düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilmek.
Sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim bilimsel gelişmeleri ulusal politikalar ve ülkenin sahip olduğu kaynaklar doğrultusunda değerlendirebilmek.
Eğitim ekonomisi ve politikası alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.
Eğitim politika ve uygulamalarına ilişkin olarak, gerek gündelik yaşamda ve gerek meslekî yaşamda karşılaşılan düşünce ve eylemleri eğitim ekonomisi perspektifinden anlamlandırma ve yorumlama gücü kazanmak.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerileri kazandıktansonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitim uzmanı olarakçalışabilmektedir.  Programın bir başkaistihdam alanı üniversitelerdir. Program mezunlarının bir kısmı başkaüniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktora programlarına devam ederekakademik personel olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.